LASTEST NEWS

19 ต.ค. 2564บี้คุรุสภา !!! สอบวิชาเอกเพื่อขอรับตั๋วครูปีไหนต้องชัดเจน 19 ต.ค. 2564ข่าวดี! กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 159 อัตรา - รายงานตัวผ่าน แอพพลิเคชันไลน์ (Line app) 8-9 พ.ย.2564 19 ต.ค. 2564กำหนดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สอบ 5-6 ก.พ. 2565 สอบ กรณีพิเศษ ปี 65 อีกครั้ง สอบ 10 ก.ย.2565 19 ต.ค. 2564จังหวัดแรก!! พิษณุโลก ประกาศแล้ว! สถานที่สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ วันที่ 11-12 ธ.ค.2564 นี้ 19 ต.ค. 2564"ตรีนุช" เผย 1 พ.ย.เปิดเทอมแน่ แต่อาจจะ ไม่พร้อมกันทุกแห่ง ฉีดวัคซีนนร.เดือนต.ค.ยังไม่ถึง 50% 18 ต.ค. 2564บอร์ดคุรุสภามติยืน !!! งดสอบวิชาเอกเพื่อขอตั๋วครู  18 ต.ค. 2564(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 18 ต.ค. 2564กศจ.อุดรธานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 อุดรธานี รอบที่ 2/2564 18 ต.ค. 2564กศจ.เชียงใหม่ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 เชียงใหม่ รอบที่ 2/2564 18 ต.ค. 2564กศจ.ปัตตานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 ปัตตานี รอบที่ 2/2564

ระบบดูแลช่วยเหลือโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา

usericon

แบบรายงาน
การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        
รายงานผลการบริหารจัดการและการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา (ผลงานปีการศึกษา 2561-2563) ครอบคลุมทั้ง 5 ประเด็น ดังนี้
โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา เป็นโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในแต่ละปีการศึกษาโรงเรียนจะมอบหมายให้หัวหน้างาน 4 ฝ่าย ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา รวมถึงครูแนะแนวและบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำข้อมูลของนักเรียนแต่ละคนตามเครื่องมือต่าง ๆ ที่โรงเรียนกำหนดขึ้น ได้แก่ แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน แบบประเมิน SDQ แบบบันทึกน้ำหนัก-ส่วนสูง แบบบันทึกสุขภาพ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ได้ทราบข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของนักเรียนในด้านต่าง ๆ เช่น ปัญหาสุขภาพ ปัญหาการเรียน ปัญหาเรื่องพฤติกรรม ปัญหาเศรษฐกิจและอื่น ๆ อีกหลายด้าน ในการดำเนินงานช่วยเหลือนักเรียนดังกล่าวโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชน ผู้ปกครอง และผู้มีจิตศรัทธา ในการร่วมกันแก้ไข ช่วยเหลือและส่งเสริมให้นักเรียนที่มีปัญหาในด้านต่าง ๆ ลดลงน้อยลง ผลสำเร็จที่เกิดขึ้น คือ นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ มีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง มีทักษะชีวิตและมีคุณภาพที่ดี โดยสรุปผลการดำเนินงาน ได้ดังนี้
1.    การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยของโรงเรียนแม่ก๋งวิทยาที่สะท้อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2561-2563)
    1.1 นโยบายของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนอย่างปลอดภัย
โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนดี มีคุณภาพ มีพันธกิจและกลยุทธในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยได้ให้ความสำคัญของการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นภารกิจหลักที่สำคัญของโรงเรียน กำหนดให้มีโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นโครงการหนึ่งในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา (4 ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณและมีการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีโครงการอื่นในแผนปฏิบัติการ ประจำปีที่มีความสอดคล้อง เชื่อมโยง บูรณาการ เกื้อหนุนให้การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา คือ “โรงเรียนแม่ก๋งวิทยาเป็นโรงเรียนดี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้และบริหารจัดการ บูรณาการเทคโนโลยี เน้นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานความเป็นไทย อนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น บริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยครูบุคลากรมืออาชีพและภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา” ซึ่งในคุณภาพตามมาตรฐานที่ 1 เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพผู้เรียน ทางโรงเรียนได้มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนที่ส่วนหนึ่งเป็นการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน โดยมีโครงการอบรมคุณธรรม กิจกรรมป้องกันยาเสพติด , โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาเพื่อจัดหาทุนสนับสนุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวัน , โครงการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้นการส่งเสริมทักษะอาชีพ หารายได้ระหว่างเรียน และสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนมัธยมศึกษาที่ขาดแคลน เป็นต้น เพื่อดำเนินการส่งเสริม พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยที่ผู้บริหารเป็นผู้นำในการขับเคลื่อน มีการแต่งตั้งคณะทำงานหรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยในระดับโรงเรียน ประกอบด้วย
•    ทีมนำ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ,หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป ,หัวหน้าช่วงชั้น ,หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
•    ทีมประสานงาน ประกอบด้วย หัวหน้าช่วงชั้นต่าง ๆ เป็นผู้ประสานการดำเนินงาน ในแต่ละชั้นเรียน และครูผู้รับผิดชอบฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายปกครอง ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายงานระดมทรัพยากร ฝ่ายงานกิจกรรมนักเรียนต่าง ๆ เป็นผู้ประสานการดำเนินกิจกรรมตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับทีมทำ
•    ทีมทำ ประกอบด้วย ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา ซึ่งเป็นทีมทำในระดับชั้นเรียน โดยมีการมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบในรูปแบบคำสั่งโรงเรียน บันทึกมอบหมายงาน และบันทึกข้อความภายในเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ ชี้แจงการปฏิบัติงาน แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการกระตุ้นให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความตระหนัก เห็นความสำคัญ ร่วมกันดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และให้การส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
tiraporn.th 12 ก.ย. 2564 เวลา 10:51 น. 0 43
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^