LASTEST NEWS

19 ต.ค. 2564ข่าวดี! กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 159 อัตรา - รายงานตัวผ่าน แอพพลิเคชันไลน์ (Line app) 8-9 พ.ย.2564 19 ต.ค. 2564กำหนดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สอบ 5-6 ก.พ. 2565 สอบ กรณีพิเศษ ปี 65 อีกครั้ง สอบ 10 ก.ย.2565 19 ต.ค. 2564จังหวัดแรก!! พิษณุโลก ประกาศแล้ว! สถานที่สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ วันที่ 11-12 ธ.ค.2564 นี้ 19 ต.ค. 2564"ตรีนุช" เผย 1 พ.ย.เปิดเทอมแน่ แต่อาจจะ ไม่พร้อมกันทุกแห่ง ฉีดวัคซีนนร.เดือนต.ค.ยังไม่ถึง 50% 18 ต.ค. 2564บอร์ดคุรุสภามติยืน !!! งดสอบวิชาเอกเพื่อขอตั๋วครู  18 ต.ค. 2564(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 18 ต.ค. 2564กศจ.อุดรธานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 อุดรธานี รอบที่ 2/2564 18 ต.ค. 2564กศจ.เชียงใหม่ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 เชียงใหม่ รอบที่ 2/2564 18 ต.ค. 2564กศจ.ปัตตานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 ปัตตานี รอบที่ 2/2564 17 ต.ค. 2564โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา สมัครทางออนไลน์ 14-22 ตุลาคม พ.ศ. 2564

การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา

usericon

บทคัดย่อ
    การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (2) เพื่อพัฒนาและหาค่าประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (3) เพื่อทดลองใช้และปรับปรุงชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (4) เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เพศศึกษา ก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (5) เพื่อประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ที่กำลังศึกษา ในโรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) สังกัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 37 คน แบบแผนการวิจัย ใช้การทดลองแบบ Pre Experimental Design แบบกลุ่มเดี่ยวสอบก่อนและหลัง One Group Pretest Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในการวิจัยประกอบด้วย (1) เครื่องมือที่ใช้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ (2) แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (3) ชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (4) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินและปรับปรุงแก้ไขชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน แบบประเมินผลงานนักเรียน การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยศึกษาความคิดเห็นและข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ แล้วนำมาพัฒนาเป็นชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีเนื้อหาให้นักเรียนเรียนรู้ 7 เรื่อง คือ เรื่องที่ 1 ระบบสืบพันธ์ เรื่องที่ 2 การล่วงละเมิดทางเพศเรื่องที่ 3 รู้เท่าทันพฤติกรรมเสี่ยง เรื่องที่ 4 สุขอนามัยทางเพศ เรื่องที่ 5 การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเรื่องที่ 6 รู้จักการวางตัว เรื่องที่ 7 หลีกหนีอย่างชาญฉลาด คู่มือครูประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ แบบสังเกตพฤติกรรมและแบบประเมินผลงานนักเรียน คู่มือนักเรียน ประกอบด้วย คำนำ วัตถุประสงค์ คำชี้แจงในการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา ประกอบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) บทบาทของนักเรียน ใบความรู้ ใบงาน แนวการตอบใบงาน แบบทดสอบ เฉลยแบบทดสอบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x ̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าt–test แบบ Dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วนำเสนอแบบพรรณนาความโดยเครื่องมือต่างๆ มีคุณภาพดังต่อไปนี้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.39–0.79 และค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.27–0.73 ชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มีค่าประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Filed Tryout) เท่ากับ 83.55/84.87 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80

    สรุปผลการวิจัยพบว่า
    1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่านักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเห็นว่ารูปแบบของชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายชัดเจน มีการ์ตูน รูปภาพ ประกอบ รูปเล่มกะทัดรัด สีสันสวยงามและมีเนื้อหาที่ให้ความรู้ ด้านเนื้อหาเรื่อง เพศศึกษา ควรเป็นเรื่องที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนักเรียน เป็นเหตุการณ์หรือเรื่องที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งสัมพันธ์กับเนื้อหาเรื่อง เพศศึกษา ได้แก่ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ เจตคติในเรื่องเพศ วิธีป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ ความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศ และวางตัวได้อย่างเหมาะสม อธิบายความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศ และวางตัวได้อย่างเหมาะสม ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นให้นักเรียนให้ช่วยเหลือกันมากขึ้น โดยมีครูเป็นผู้คอยให้คำแนะนำปรึกษาและช่วยเหลือ ควรมีการเรียนรู้จากกรณีศึกษา มีการวัดผลประเมินผล ครอบคลุมด้านความรู้ ทักษะกระบวนการและเจตคติ โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เช่น การตรวจผลงานแบบทดสอบ แบบฝึกหัดและแบบสังเกตพฤติกรรม
    2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง 7 เล่ม มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.80–1.00 ค่าประสิทธิภาพแบบเดี่ยว (Individual Tryout) เท่ากับ 63.78/64.44 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 ค่าประสิทธิภาพแบบกลุ่มย่อย (Small Group Tryout) เท่ากับ 73.30/75.19 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 และชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 83.55/84.8487 ซึ่งเป็นไปเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80
    3. ผลการทดลองใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยได้นำชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 30 คน ก่อนนำไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง ผลการทดลองใช้พบว่า นักเรียนส่วนให้มีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การศึกษาแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากชุดการเรียนรู้ มีความสุขและสนุกกับการเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ ชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่นำมาทดลองใช้ได้นำกรณีศึกษาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมาใช้ประกอบการเรียนรู้
    4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เพศศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา ประกอบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ โดยมีผลการเรียนหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้
    5. ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมพบว่าอยู่ใน ระดับมาก
porbalo 11 ก.ย. 2564 เวลา 21:43 น. 0 61
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^