LASTEST NEWS

22 ต.ค. 2564โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย รับสมัครครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีการศึกษา เงินเดือน 15,000.-บาท 22 ต.ค. 2564การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน 480 อัตรา สมัครออนไลน์บัดนี้-28 ต.ค.2564 22 ต.ค. 2564โรงเรียนอัยยสิริ รับสมัครครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รับสมัครบัดนี้-26 ต.ค.2564 22 ต.ค. 2564โรงเรียนสตรีวิทยา รับสมัครครูผู้สอน 5 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท สมัครบัดนี้-26 ต.ค.2564 21 ต.ค. 2564ด่วนมาก เรื่อง การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูฯ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ พ.ศ.2565 21 ต.ค. 2564กศจ.ลำพูน ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 ลำพูน รอบที่ 2/2564 21 ต.ค. 2564(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 21 ต.ค. 2564กศจ.สุพรรณบุรี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 สุพรรณบุรี รอบที่ 2/2564 21 ต.ค. 2564กศจ.เพชรบูรณ์ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 เพชรบูรณ์ รอบที่ 2/2564 21 ต.ค. 2564กศจ.ยโสธร ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 ยโสธร รอบที่ 2/2564

การเรียนรู้แบบ C-ACACA บูรณาการสื่อประสมวิทย์ ม.1_ครูรอมีบ๊ะ

usericon

ชื่อวิจัย:        ผลการจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญาเชิงสร้างสรรค์ (C-ACACA) บูรณาการสื่อประสม
            วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อ
            ทักษะการสังเกตและความคิดสร้างสรรค์
ผู้วิจัย:        นางรอมีบ๊ะ มิง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
            โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
ปีที่วิจัย:        2562
บทคัดย่อ
    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญาเชิงสร้างสรรค์ (C-ACACA) บูรณาการสื่อประสมวิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญาเชิงสร้างสรรค์ (C-ACACA) บูรณาการสื่อประสมวิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการสังเกตก่อนเรียน และหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญาเชิงสร้างสรรค์ (C-ACACA) บูรณาการสื่อประสมวิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 4) เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญาเชิงสร้างสรรค์ (C-ACACA) บูรณาการ สื่อประสมวิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญาเชิงสร้างสรรค์ (C-ACACA) บูรณาการ สื่อประสมวิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 16 คน ได้มาโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) สื่อประสมวิชาวิทยาศาสตร์ 1 (ว 21101) สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำหรับชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1 จำนวน 7 หน่วย 2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญาเชิงสร้างสรรค์ (C-ACACA) บูรณาการ สื่อประสมวิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อทักษะการสังเกต และความคิดสร้างสรรค์ จำนวน 22 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบคู่ขนาน ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ 4) แบบทดสอบทักษะการสังเกตวิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบคู่ขนาน ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 5) แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1 แบบคู่ขนาน ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ และ 6) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการจัด การเรียนรู้แบบพหุปัญญาเชิงสร้างสรรค์ (C-ACACA) บูรณาการสื่อประสมวิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับตามวิธีของลิเคิร์ท การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean)ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าประสิทธิภาพ (E1 /E2) และค่าทดสอบที (t-test)
    ผลการวิจัย พบว่า
        1. การจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญาเชิงสร้างสรรค์ (C-ACACA) บูรณาการสื่อประสมวิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 84.97/81.73
        2. การจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญาเชิงสร้างสรรค์ (C-ACACA) บูรณาการสื่อประสมวิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.46 หมายความว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 46.00
        3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญาเชิงสร้างสรรค์ (C-ACACA) บูรณาการสื่อประสมวิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนสื่อประสมวิชาวิทยาศาสตร์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
        4. ทักษะการสังเกตของนักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญาเชิงสร้างสรรค์ (C-ACACA) บูรณาการสื่อประสมวิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนสื่อประสมวิชาวิทยาศาสตร์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
        5. ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญาเชิงสร้างสรรค์ (C-ACACA) บูรณาการสื่อประสมวิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนสื่อประสมวิชาวิทยาศาสตร์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
        6. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญาเชิงสร้างสรรค์ (C-ACACA) บูรณาการสื่อประสมวิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมากที่สุด
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^