LASTEST NEWS

19 ต.ค. 2564ข่าวดี! กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 159 อัตรา - รายงานตัวผ่าน แอพพลิเคชันไลน์ (Line app) 8-9 พ.ย.2564 19 ต.ค. 2564กำหนดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สอบ 5-6 ก.พ. 2565 สอบ กรณีพิเศษ ปี 65 อีกครั้ง สอบ 10 ก.ย.2565 19 ต.ค. 2564จังหวัดแรก!! พิษณุโลก ประกาศแล้ว! สถานที่สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ วันที่ 11-12 ธ.ค.2564 นี้ 19 ต.ค. 2564"ตรีนุช" เผย 1 พ.ย.เปิดเทอมแน่ แต่อาจจะ ไม่พร้อมกันทุกแห่ง ฉีดวัคซีนนร.เดือนต.ค.ยังไม่ถึง 50% 18 ต.ค. 2564บอร์ดคุรุสภามติยืน !!! งดสอบวิชาเอกเพื่อขอตั๋วครู  18 ต.ค. 2564(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 18 ต.ค. 2564กศจ.อุดรธานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 อุดรธานี รอบที่ 2/2564 18 ต.ค. 2564กศจ.เชียงใหม่ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 เชียงใหม่ รอบที่ 2/2564 18 ต.ค. 2564กศจ.ปัตตานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 ปัตตานี รอบที่ 2/2564 17 ต.ค. 2564โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา สมัครทางออนไลน์ 14-22 ตุลาคม พ.ศ. 2564

รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์(ว 22101)CAIม.2_ครูรอมีบ๊ะ

usericon

บทคัดย่อ

วิจัยเรื่อง:    รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (ว 22101) เรื่อง สารและสมบัติของสาร เพื่อพัฒนา
        ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
        ประกอบการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ผู้วิจัย:    รอมีบ๊ะ มิง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษฃ
หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี สังกัดกองการศึกษา ศาสนา
        และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ปีการวิจัย    2563

    การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (ว 22101) เรื่อง สารและสมบัติของสาร เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์(ว 22101) เรื่อง สารและสมบัติของสาร เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (ว 22101) เรื่อง สารและสมบัติของสาร เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัด การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (ว 22101) เรื่อง สารและสมบัติของสาร เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 16 คน โดยการสุ่มแบบกลุ่มด้วยวิธีการจับสลาก โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยสุ่มเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (5Es+BBL) เรื่อง สารและสมบัติของสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จำนวน 23 แผน 2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สารและสมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 6 เรื่อง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 4) แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 5)แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 5 ด้าน และ4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (ว 22101) เรื่อง สารและสมบัติของสาร เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าประสิทธิภาพ (E1 /E2) ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) และค่าทดสอบที (t-test)
    ผลการวิจัยและพัฒนา พบว่า
        1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (ว 22101) เรื่อง สารและสมบัติของสาร เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ประกอบการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.26/85.36
        2 รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (ว 22101) เรื่อง สารและสมบัติของสาร เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ประกอบการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.69 หมายความว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 69.00
        3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (ว 22101) เรื่อง สารและสมบัติของสาร เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 2 ประกอบการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
        4. ทักษะกระบวนการทางวิชาศาสตร์ ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (ว 22101) เรื่อง สารและสมบัติของสาร เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
        5. จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (ว 22101) เรื่อง สารและสมบัติของสาร เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 2 ประกอบการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยู่ในระดับมาก
        6. ความพึงพอใจของนักเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (ว 22101) เรื่อง สารและสมบัติของสาร เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยู่ในระดับมากที่สุด

คำสำคัญ:    รูปแบบการสอน, วิชาวิทยาศาสตร์, ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์, จิตวิทยาศาสตร์
        มัธยมศึกษา, บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
        แนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^