LASTEST NEWS

19 ต.ค. 2564บี้คุรุสภา !!! สอบวิชาเอกเพื่อขอรับตั๋วครูปีไหนต้องชัดเจน 19 ต.ค. 2564ข่าวดี! กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 159 อัตรา - รายงานตัวผ่าน แอพพลิเคชันไลน์ (Line app) 8-9 พ.ย.2564 19 ต.ค. 2564กำหนดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สอบ 5-6 ก.พ. 2565 สอบ กรณีพิเศษ ปี 65 อีกครั้ง สอบ 10 ก.ย.2565 19 ต.ค. 2564จังหวัดแรก!! พิษณุโลก ประกาศแล้ว! สถานที่สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ วันที่ 11-12 ธ.ค.2564 นี้ 19 ต.ค. 2564"ตรีนุช" เผย 1 พ.ย.เปิดเทอมแน่ แต่อาจจะ ไม่พร้อมกันทุกแห่ง ฉีดวัคซีนนร.เดือนต.ค.ยังไม่ถึง 50% 18 ต.ค. 2564บอร์ดคุรุสภามติยืน !!! งดสอบวิชาเอกเพื่อขอตั๋วครู  18 ต.ค. 2564(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 18 ต.ค. 2564กศจ.อุดรธานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 อุดรธานี รอบที่ 2/2564 18 ต.ค. 2564กศจ.เชียงใหม่ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 เชียงใหม่ รอบที่ 2/2564 18 ต.ค. 2564กศจ.ปัตตานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 ปัตตานี รอบที่ 2/2564

รูปแบบการบริหารสถานศึกษา APW-SMART Model เพื่อยกระดับคุณภาพ การ

usericon

บทคัดย่อ

    การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการบริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ของโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดอัมพวันเจติยาราม 2) พัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา APW-SMART Model เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ของโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดอัมพวันเจติยาราม 3) ทดลองใช้รูปแบบ การบริหารสถานศึกษา APW-SMART Model เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ของโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดอัมพวันเจติยาราม และ 4) เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษา APW-SMART Model เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ของโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดอัมพวันเจติยาราม
    ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1.    ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการบริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ของโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดอัมพวันเจติยาราม พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และทักษะสากลของผู้เรียนในศตวรรษ ที่ 21 ต่ำกว่าเป้าหมายคุณภาพของโรงเรียนที่กำหนด การทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ในรายวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์ สำหรับสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ พบว่า ควรพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และจำเป็นต้องใช้การบริหารงานที่แตกต่างด้วยรูปแบบเฉพาะที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ควรสร้างภาวะผู้นำให้กับบุคลากรโดยกระจายความรับผิดชอบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื่อ ICT เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการวางแผน มีการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนเป็นระยะๆ ควรยกระดับคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และทักษะสากลของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้สูงกว่าเกณฑ์คุณภาพที่โรงเรียนกำหนด และยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ NT และ O-NET ให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และควรสร้างเครือข่ายทางการศึกษา
2.    ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา APW-SMART Model เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ของโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดอัมพวันเจติยาราม พบว่า รูปแบบ การบริหารสถานศึกษา APW-SMART Model เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ของโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดอัมพวันเจติยาราม มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านหลักการ ด้านวัตถุประสงค์ ด้านระบบงานและกลไก 8 ขั้น และเงื่อนไขการนำรูปแบบไปใช้ ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบอยู่ในระดับมากที่สุด นอกจากนี้ยังนำรายละเอียดต่างๆ มาสร้างเป็นแผนภูมิ APW-SMART Model
3.    ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษา APW-SMART Model เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ของโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดอัมพวันเจติยาราม พบว่า สถานศึกษา มีแผนพัฒนาการศึกษาที่มีเป้าหมายที่ท้าทาย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร ผลการประเมินระดับชาติ NT และ O-NET และทักษะสากลของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาการเรียนการสอน มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อนำมาสู่กระบวนการวิจัย การแก้ปัญหา มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาสและนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา มีโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม มีการจัดกิจกรรม การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และเป็น Best Practice ของสถานศึกษาและมีเครือข่าย ทางการศึกษา
4.    ผลการประเมินการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษา APW-SMART Model เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ของโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดอัมพวันเจติยาราม พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และทักษะสากลของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สูงกว่าเป้าหมายคุณภาพของโรงเรียน ที่กำหนด และความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ยังต่ำกว่าเป้าหมายคุณภาพที่โรงเรียนกำหนด การทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ในรายวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ด้านความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารสถานศึกษา APW-SMART Model เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ของโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดอัมพวันเจติยาราม ผู้บริหาร ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
Chaosri2563 09 ก.ย. 2564 เวลา 16:28 น. 0 65
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^