LASTEST NEWS

19 ต.ค. 2564บี้คุรุสภา !!! สอบวิชาเอกเพื่อขอรับตั๋วครูปีไหนต้องชัดเจน 19 ต.ค. 2564ข่าวดี! กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 159 อัตรา - รายงานตัวผ่าน แอพพลิเคชันไลน์ (Line app) 8-9 พ.ย.2564 19 ต.ค. 2564กำหนดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สอบ 5-6 ก.พ. 2565 สอบ กรณีพิเศษ ปี 65 อีกครั้ง สอบ 10 ก.ย.2565 19 ต.ค. 2564จังหวัดแรก!! พิษณุโลก ประกาศแล้ว! สถานที่สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ วันที่ 11-12 ธ.ค.2564 นี้ 19 ต.ค. 2564"ตรีนุช" เผย 1 พ.ย.เปิดเทอมแน่ แต่อาจจะ ไม่พร้อมกันทุกแห่ง ฉีดวัคซีนนร.เดือนต.ค.ยังไม่ถึง 50% 18 ต.ค. 2564บอร์ดคุรุสภามติยืน !!! งดสอบวิชาเอกเพื่อขอตั๋วครู  18 ต.ค. 2564(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 18 ต.ค. 2564กศจ.อุดรธานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 อุดรธานี รอบที่ 2/2564 18 ต.ค. 2564กศจ.เชียงใหม่ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 เชียงใหม่ รอบที่ 2/2564 18 ต.ค. 2564กศจ.ปัตตานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 ปัตตานี รอบที่ 2/2564

รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานฯ

usericon

ชื่องานวิจัย    รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ของนักเรียนโรงเรียนเนินสง่าวิทยา
ชื่อผู้วิจัย     นายเกียรติ ปะหุสี
ปีการศึกษา    2563

บทคัดย่อ

    การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนโรงเรียนเนินสง่าวิทยา 2) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนโรงเรียนเนินสง่าวิทยา 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนโรงเรียนเนินสง่าวิทยา 4) เพื่อประเมินผลรูปแบบการบริหาร การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนโรงเรียนเนินสง่าวิทยา รูปแบบที่ใช้ในการวิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคือครูผู้สอน จำนวน 4 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2, 4/2, 5/2, 6/3 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 89 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน แบบทดสอบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน แบบประเมินการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน และแบบประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
    ผลการวิจัย พบว่า
    1) ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนโรงเรียนเนินสง่าวิทยา พบว่า ผล การวิเคราะห์เอกสารได้ระบุการจัดเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เป็นการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในแต่ละขั้นตอนของโครงงาน นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะความสนใจของนักเรียนและช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนได้ และจากการให้ข้อมูลเชิงคุณภาพของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ครูผู้สอน พบว่า การจัด การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะอาชีพและชีวิต ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทักษะสร้างสรรค์และนวัตกรรม
    2) ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนโรงเรียนเนินสง่าวิทยา มีชื่อว่า “KIAT Model” โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการ ประกอบด้วย 4 ขั้นคือ 3.1) ความรู้ (Knowledge : K) 3.2) การนำไปใช้ (Implement : I) เป็นขั้นการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL) 3.3) แนะนำ นิเทศ (Advice : A ) และ 3.4) ทดสอบ ประเมินผล (Test : T) 4) ปัจจัยสนับสนุน และ 5) การวัดและประเมินผล ประกอบด้วย 5.1) ผลที่เกิดกับครูที่จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ 5.2) ทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะอาชีพและชีวิต ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยพบว่า รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนโรงเรียนเนินสง่าวิทยา ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
    3) ผลการใช้รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนโรงเรียนเนินสง่าวิทยา (KIAT Model) พบว่า 3.1) ครูผู้สอนมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานอยู่ในระดับดี และเห็นว่ารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนมีความเหมาะสม 3.2) นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สูงขึ้น
    4) ผลการประเมินรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ของนักเรียนโรงเรียนเนินสง่าวิทยา (KIAT Model) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีคุณภาพ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^