LASTEST NEWS

22 ต.ค. 2564โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย รับสมัครครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีการศึกษา เงินเดือน 15,000.-บาท 22 ต.ค. 2564การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน 480 อัตรา สมัครออนไลน์บัดนี้-28 ต.ค.2564 22 ต.ค. 2564โรงเรียนอัยยสิริ รับสมัครครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รับสมัครบัดนี้-26 ต.ค.2564 22 ต.ค. 2564โรงเรียนสตรีวิทยา รับสมัครครูผู้สอน 5 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท สมัครบัดนี้-26 ต.ค.2564 21 ต.ค. 2564ด่วนมาก เรื่อง การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูฯ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ พ.ศ.2565 21 ต.ค. 2564กศจ.ลำพูน ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 ลำพูน รอบที่ 2/2564 21 ต.ค. 2564(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 21 ต.ค. 2564กศจ.สุพรรณบุรี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 สุพรรณบุรี รอบที่ 2/2564 21 ต.ค. 2564กศจ.เพชรบูรณ์ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 เพชรบูรณ์ รอบที่ 2/2564 21 ต.ค. 2564กศจ.ยโสธร ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 ยโสธร รอบที่ 2/2564

การพัฒนารูปแบบการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ของเมอร์ฟี่ (Murphy)

usericon

บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง        การพัฒนารูปแบบการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ของเมอร์ฟี่ (Murphy)
        เพื่อส่งเสริมความสามารถในการนำความรู้ไปใช้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้วิจัย        นางสาวยะฮารา มะดีเยาะ
ปีการศึกษา    2562


    การพัฒนารูปแบบการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ของเมอร์ฟี่ (Murphy) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการนำความรู้ไปใช้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ของเมอร์ฟี่ (Murphy) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการนำความรู้ไปใช้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม โดยใช้รูปแบบการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ของเมอร์ฟี่ (Murphy) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการนำความรู้ไปใช้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการนำความรู้ไปใช้ของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ของเมอร์ฟี่ (Murphy) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการนำความรู้ไปใช้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ของเมอร์ฟี่ (Murphy) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการนำความรู้ไปใช้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านจะบังติกอ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองปัตตานี ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม มีนักเรียน จำนวน 24 คน ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยในลักษณะของงานวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบทดสอบกลุ่มเดียวสอบก่อน-หลัง (The One Group Pretest-Posttest Design) วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test แบบ dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) พบว่า

    1. รูปแบบการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ของเมอร์ฟี่ (Murphy) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการนำความรู้ไปใช้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบไปด้วยขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การค้นหาความรู้ (Acquisition) ขั้นที่ 2 การดัดแปลงความรู้ (Transformation) และขั้นที่ 3 การประเมินผลความรู้ (Evaluation)
    2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม โดยใช้รูปแบบการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ของเมอร์ฟี่ (Murphy) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการนำความรู้ไปใช้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีประสิทธิภาพ83.40/83.17 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
    3. ความสามารถในการนำความรู้ไปใช้ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ของเมอร์ฟี่ (Murphy) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการนำความรู้ไปใช้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ .01
    4. นักเรียนที่จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ของเมอร์ฟี่ (Murphy) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการนำความรู้ไปใช้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^