LASTEST NEWS

22 ต.ค. 2564โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย รับสมัครครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีการศึกษา เงินเดือน 15,000.-บาท 22 ต.ค. 2564การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน 480 อัตรา สมัครออนไลน์บัดนี้-28 ต.ค.2564 22 ต.ค. 2564โรงเรียนอัยยสิริ รับสมัครครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รับสมัครบัดนี้-26 ต.ค.2564 22 ต.ค. 2564โรงเรียนสตรีวิทยา รับสมัครครูผู้สอน 5 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท สมัครบัดนี้-26 ต.ค.2564 21 ต.ค. 2564ด่วนมาก เรื่อง การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูฯ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ พ.ศ.2565 21 ต.ค. 2564กศจ.ลำพูน ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 ลำพูน รอบที่ 2/2564 21 ต.ค. 2564(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 21 ต.ค. 2564กศจ.สุพรรณบุรี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 สุพรรณบุรี รอบที่ 2/2564 21 ต.ค. 2564กศจ.เพชรบูรณ์ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 เพชรบูรณ์ รอบที่ 2/2564 21 ต.ค. 2564กศจ.ยโสธร ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 ยโสธร รอบที่ 2/2564

การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL)

usericon

ชื่อเรื่อง        การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL)
        เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา และความเชื่อมั่นในตนเอง
        สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3
ผู้วิจัย         นางเพ็ญศรี ไชยยศ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ปีที่วิจัย     2562

บทคัดย่อ

    การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐาน (BBL) เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา และความเชื่อมั่นในตนเอง สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ 4 ประการ (1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างพัฒนาการ และความเชื่อมั่นในตนเอง ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 (2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา และความเชื่อมั่นในตนเอง สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 (3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา และความเชื่อมั่นในตนเอง สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3และ (4) เพื่อประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา และความเชื่อมั่นในตนเอง สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ เด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 33 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แผนการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา และความเชื่อมั่นในตนเอง สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3จำนวน 6 หน่วย คู่มือการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา และความเชื่อมั่นในตนเอง สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 แบบทดสอบทักษะทางภาษา แบบสังเกตพฤติกรรมที่แสดงความเชื่อมั่นในตนเองสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบไปด้วย ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ t – test (Independent Sample t – test)
    ผลการวิจัยพบว่า
        1. ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานเอกสารและข้อมูลพื้นฐานบุคคล สามารถกำหนดเป็นนิยาม องค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบของพัฒนาการทั้ง 4 ด้านและความเชื่อมั่นในตนเอง และแนวทางการพัฒนาพัฒนาการทั้ง 4 ด้านและความเชื่อมั่นในตนเอง พบว่า ระดับพฤติกรรมที่แสดงถึงการรับรู้ การทำความเข้าใจกับปัญหา และการคิดหาเหตุผล เพื่อแสวงหาทางเลือกมาปฏิบัติในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ที่ต่างจากสิ่งที่มีอยู่เดิม หลากหลายมากกว่าหนึ่งวิธีหรือหนึ่งแนวคิด และทำการประเมินข้อค้นพบสำหรับการแก้ปัญหา สามารถค้นหาวิธีการแก้ปัญหาและสามารถแก้ปัญหาได้สำเร็จ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมความรู้ (Preparation) 2. ขั้นปรับความรู้ (Relaxation) 3. ขั้นปฏิบัติ (Action) 4. ขั้นอภิปราย (Discussion) และ 5. ขั้นนําความรู้ไปใช้ (Application)
        2. รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา และความเชื่อมั่นในตนเอง สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.00- 4.80) และความคิดเห็นของครูปฐมวัยต่อรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา และความเชื่อมั่นในตนเอง สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีผลประเมินโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 2.70, S.D. = 0.47)
        3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา และความเชื่อมั่นในตนเอง สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 เด็กปฐมวัยมีทักษะทางภาษาและความเชื่อมั่นในตนเองเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาและความเชื่อมั่นในตนเอง สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ทำให้เด็กปฐมวัยมีทักษะทางภาษาและความเชื่อมั่นในตนเองเพิ่มขึ้น
    4. ผลการประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาและความเชื่อมั่นในตนเอง สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล ปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้
4.1 เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีทักษะทางภาษาหลังใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา และความเชื่อมั่นในตนเอง สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4.2 เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีความเชื่อมั่นในตนเองหลังใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา และความเชื่อมั่น ในตนเอง สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4.3 เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา และความเชื่อมั่น ในตนเองสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2oed.ponkaow 09 ก.ย. 2564 เวลา 11:13 น. 0 66
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^