LASTEST NEWS

19 ต.ค. 2564ข่าวดี! กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 159 อัตรา - รายงานตัวผ่าน แอพพลิเคชันไลน์ (Line app) 8-9 พ.ย.2564 19 ต.ค. 2564กำหนดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สอบ 5-6 ก.พ. 2565 สอบ กรณีพิเศษ ปี 65 อีกครั้ง สอบ 10 ก.ย.2565 19 ต.ค. 2564จังหวัดแรก!! พิษณุโลก ประกาศแล้ว! สถานที่สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ วันที่ 11-12 ธ.ค.2564 นี้ 19 ต.ค. 2564"ตรีนุช" เผย 1 พ.ย.เปิดเทอมแน่ แต่อาจจะ ไม่พร้อมกันทุกแห่ง ฉีดวัคซีนนร.เดือนต.ค.ยังไม่ถึง 50% 18 ต.ค. 2564บอร์ดคุรุสภามติยืน !!! งดสอบวิชาเอกเพื่อขอตั๋วครู  18 ต.ค. 2564(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 18 ต.ค. 2564กศจ.อุดรธานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 อุดรธานี รอบที่ 2/2564 18 ต.ค. 2564กศจ.เชียงใหม่ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 เชียงใหม่ รอบที่ 2/2564 18 ต.ค. 2564กศจ.ปัตตานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 ปัตตานี รอบที่ 2/2564 17 ต.ค. 2564โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา สมัครทางออนไลน์ 14-22 ตุลาคม พ.ศ. 2564

รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

usericon

ชื่อเรื่อง        รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนบ้านวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
ผู้วิจัย         นายพิทยา บริจาค
ตำแหน่ง         ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน่วยงาน      โรงเรียนบ้านวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
ปีที่ประเมิน      ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนบ้านวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 2) เพื่อ สร้างรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ3) เพื่อทดลองใช้และประเมินรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิธีดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการ เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พื้นที่การวิจัย คือ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ประชากร คือ ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน 895 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้มาจากการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane จำนวน 276 คน ระยะที่ 2 เป็นการสร้างรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มเป้าหมายที่ท าการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารดีเด่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ครูผู้สอนดีเด่น ผู้ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษา และตัวแทนนักเรียนดีเด่น ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง กลุ่ม ละ 5 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 30 คน โดยใช้ตัวแปรที่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการวิจัยในระยะที่ 1 มาเป็นประเด็นในการพิจารณาสร้างรูปแบบการพัฒนา เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Groups) และ การระดมความคิดเห็นในที่ประชุมใหญ่ (Brian Storming) นำรูปแบบที่ปรับปรุงแก้ไข แล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ประเมินความเหมาะสม และระยะที่ 3 เป็นการทดลองใช้และ ประเมินผลรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มทดลอง คือ ครูผู้สอนวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย จ านวน 12 คน ระยะเวลาในการ ทดลอง จำนวน 1 ภาคเรียน ประเมินผลการทดลอง โดยการเปรียบเทียบผลการทดลองก่อนและหลังการ ทดลอง ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน แบบวัดซ้ำ MANOVA (Repeated Measure)
ผลกำรวิจัยปรำกฏ ดังนี้
1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อย่างมีระดับนัยส าคัญที่ระดับ .05 ประกอบด้วย 4 ตัวแปร เรียงตามลำดับอิทธิพลได้ดังนี้ 1) การพัฒนาครู มี ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลโดยรวม เท่ากับ 0.47 2) การสนับสนุนการท างานของครู มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล โดยรวม เท่ากับ 0.12 3) ความพึงพอใจในการทำงานของครูมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลโดยรวม เท่ากับ 0.10 และ4) เจตคติต่อการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลโดยรวม เท่ากับ 0.10
2. รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือกิจกรรมการพัฒนาครู จ านวน 12 กิจกรรม ดังนี้ 1) การระดมสมองต้นไม้แห่งความคิด2) บีบีแอล 3) พิซ่า 4) ศึกษาดูงาน 5) เทคโนโลยี 6) สื่อการสอน 7)สิ่งแวดล้อม 8)การรู้จักตัวเอง 9) บทบาท และหน้าที่ ของครูผู้สอน 10)การแสดงบทบาทสมมติ ครู กับนักเรียน 11) กิจกรรม 5 ส และ 12 กิจกรรม PLC
3. หลังการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูผู้สอนในกลุ่มทดลอง มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาครู ได้รับการการสนับสนุนการทำงาน มีความพึงพอใจในการทำงาน และมีเจตคติต่อการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพิ่มขึ้นกว่าก่อนการทดลอง ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^