LASTEST NEWS

19 ต.ค. 2564จังหวัดแรก!! พิษณุโลก ประกาศแล้ว! สถานที่สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ วันที่ 11-12 ธ.ค.2564 นี้ 19 ต.ค. 2564"ตรีนุช" เผย 1 พ.ย.เปิดเทอมแน่ แต่อาจจะ ไม่พร้อมกันทุกแห่ง ฉีดวัคซีนนร.เดือนต.ค.ยังไม่ถึง 50% 18 ต.ค. 2564บอร์ดคุรุสภามติยืน !!! งดสอบวิชาเอกเพื่อขอตั๋วครู  18 ต.ค. 2564(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 18 ต.ค. 2564กศจ.อุดรธานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 อุดรธานี รอบที่ 2/2564 18 ต.ค. 2564กศจ.เชียงใหม่ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 เชียงใหม่ รอบที่ 2/2564 18 ต.ค. 2564กศจ.ปัตตานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 ปัตตานี รอบที่ 2/2564 17 ต.ค. 2564โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา สมัครทางออนไลน์ 14-22 ตุลาคม พ.ศ. 2564 17 ต.ค. 2564โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป สมัคร 22 - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 17 ต.ค. 2564โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย จ.นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย สมัคร 21-27 ตุลาคม พ.ศ. 2564

การพัฒนาการดำเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านหนองอีเลิง

usericon

บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง        การพัฒนาการดำเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านหนองอีเลิง
    อำเภอสำโรงทาบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ผู้วิจัย        นายนิมิต แสนคำภา
ปีการศึกษา    2563

    การพัฒนาการดำเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านหนองอีเลิง อำเภอสำโรงทาบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาการดำเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านหนองอีเลิง อำเภอสำโรงทาบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 2) เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจในการนิเทศภายในของผู้ร่วมวิจัยในการพัฒนาการดำเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านหนองอีเลิง อำเภอสำโรงทาบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการนิเทศภายในของครูในโรงเรียนบ้านหนองอีเลิง อำเภอสำโรงทาบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 และ 4)การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่เกิดจากการพัฒนาการนิเทศครูของโรงเรียนบ้านหนองอีเลิง อำเภอสำโรงทาบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยมีกลุ่มผู้ร่วมวิจัย จำนวน 10 คน มีผู้ให้ข้อมูลสำคัญ มีจำนวนทั้งสิ้น 16 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้ร่วมวิจัย จำนวน 6 คน ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านหนองอีเลิง จำนวน 9 คน และวิทยากร จำนวน 1 คน
    เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบประเมิน แบบทดสอบ แบบสังเกตการณ์สอน แบบบันทึกการประชุม และแบบสอบถามความพึงพอใจข้อมูลเชิงคุณภาพจะวิเคราะห์โดยการจัดหมวดหมู่และสะท้อนผลเชิงพรรณนา ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบความแตกต่างของข้อมูลด้วยสถิติ Nonparametric ลำดับพิสัยของ Wilcoxon ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์และผลการดำเนินงานสามารถสรุปได้ดังนี้
    1. การพัฒนาการดำเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านหนองอีเลิง อำเภอสำโรงทาบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ได้ดังนี้
    1.1 การสนทนากลุ่มทำให้ผู้ร่วมวิจัยได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ได้เสนอแนะได้นำเอาสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนมาร่วมกันหาทางปรับปรุงแก้ไขรวมทั้งความต้องการแนวทางในการปฏิบัติงาน การดำเนินงานและในเรื่องอื่น ๆ มาร่วมกันพิจารณาเพื่อที่จะนำไปพัฒนาครูผู้สอน ซึ่งการสนทนากลุ่มทำให้ครูในโรงเรียนได้แสดงความต้องการ ได้แสดงความคิดเห็นและได้เสนอแนะต่าง ๆ ผ่านผู้ร่วมวิจัย การสนทนากลุ่มนี้ทำให้ครูได้รับการพัฒนาระบบงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
    1.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ผลจากการพัฒนากลุ่มผู้ร่วมวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศภายในโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ พบว่ากลุ่มผู้ร่วมวิจัยมีความรู้ความเข้าใจในการนิเทศภายใน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมากขึ้น โดยจะเห็นได้จากมีคะแนนผลการทดสอบหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มมากขึ้น
    1.3 การประชุมกำกับติดตาม ผลจากการพัฒนาเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านหนองอีเลิง สรุปได้ดังนี้
        1.3.1 กระบวนการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยผลการประเมินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.23 มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
        1.3.2 การสังเกตการณ์สอน ทำให้ครูมีความพร้อมในการเตรียมการจัดการเรียนรู้ดีขึ้น ทั้งนี้เพราะการสังเกตการสอนช่วยกระตุ้นให้ผู้รับการนิเทศปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และผลักดันให้ผู้นิเทศเกิดความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้และความสามารถในการนิเทศเพื่อร่วมงานได้มากขึ้น
        1.3.3 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยผลการประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรู้มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.45
    2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนทดสอบความรู้ในการนิเทศภายใน ก่อนและหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ พบว่า คะแนนก่อนการพัฒนากับหลังการพัฒนามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาผลรวมของคะแนน พบว่า ก่อนการดำเนินการพัฒนากลุ่มผู้ร่วมวิจัยมีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 14.80 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 49.33 และหลังการปฏิบัติการพัฒนามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.00 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.33 แสดงว่าหลังการพัฒนากลุ่มเป้าหมายมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 34
    3. ผลการสอบถามความพึงพอใจต่อการนิเทศภายในของโรงเรียนบ้านหนองอีเลิง อำเภอสำโรงทาบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 พบว่า ครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อการนิเทศภายในอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47
    4. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลผลิตที่เกิดจากการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านหนองอีเลิง ครูได้จัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้ในปีการศึกษา 2563 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชา สูงกว่า ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาปีการศึกษา 2563 เท่ากับ ร้อยละ 82.47 ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาปีการศึกษา 2562 เท่ากับ ร้อยละ 81.04 ที่ร้อยละของผลต่าง +2.43

คำสำคัญ : การพัฒนาการดำเนินงาน การนิเทศภายในโรงเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

elerng 08 ก.ย. 2564 เวลา 12:01 น. 0 63
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^