LASTEST NEWS

19 ต.ค. 2564บี้คุรุสภา !!! สอบวิชาเอกเพื่อขอรับตั๋วครูปีไหนต้องชัดเจน 19 ต.ค. 2564ข่าวดี! กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 159 อัตรา - รายงานตัวผ่าน แอพพลิเคชันไลน์ (Line app) 8-9 พ.ย.2564 19 ต.ค. 2564กำหนดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สอบ 5-6 ก.พ. 2565 สอบ กรณีพิเศษ ปี 65 อีกครั้ง สอบ 10 ก.ย.2565 19 ต.ค. 2564จังหวัดแรก!! พิษณุโลก ประกาศแล้ว! สถานที่สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ วันที่ 11-12 ธ.ค.2564 นี้ 19 ต.ค. 2564"ตรีนุช" เผย 1 พ.ย.เปิดเทอมแน่ แต่อาจจะ ไม่พร้อมกันทุกแห่ง ฉีดวัคซีนนร.เดือนต.ค.ยังไม่ถึง 50% 18 ต.ค. 2564บอร์ดคุรุสภามติยืน !!! งดสอบวิชาเอกเพื่อขอตั๋วครู  18 ต.ค. 2564(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 18 ต.ค. 2564กศจ.อุดรธานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 อุดรธานี รอบที่ 2/2564 18 ต.ค. 2564กศจ.เชียงใหม่ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 เชียงใหม่ รอบที่ 2/2564 18 ต.ค. 2564กศจ.ปัตตานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 ปัตตานี รอบที่ 2/2564

การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ภาษาแบบธรรมชาติ

usericon

ชื่อเรื่อง    การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ภาษาแบบธรรมชาติ เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษา
สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา)
ผู้วิจัย        มูร๊ะ รอเกตุ
ปีการศึกษา    2563

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ภาษาแบบธรรมชาติ เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษา สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา) 2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดประสบการณ์ภาษาแบบธรรมชาติ เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษา สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ภาษาแบบธรรมชาติ เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษา สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา) และ 4) เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดประสบการณ์ โดยใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ภาษาแบบธรรมชาติ เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษา สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา) สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จำนวน 6 ห้อง ได้แก่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 จำนวน 31 คน ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 จำนวน 30 คน ชั้นอนุบาลปีที่ 3/3 จำนวน 30 คน ชั้นอนุบาลปีที่ 3/4 จำนวน 30 คน ชั้นอนุบาลปีที่ 3/5 จำนวน 29 คน และชั้นอนุบาลปีที่ 3/6 จำนวน 30 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 180 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 จำนวน 30 คน ที่กำลังศึกษาในภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา) สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ภาษาแบบธรรมชาติ เพื่อพัฒนา ความสามารถทางภาษา สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา) จำนวน 1 ฉบับ 2) รูปแบบการจัดประสบการณ์ภาษาแบบธรรมชาติ เพื่อพัฒนา ความสามารถทางภาษา สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา) 3) ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ภาษาแบบธรรมชาติ เพื่อพัฒนาความสามารถ
ทางภาษา สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 6 ชุด 4) แผนการจัดประสบการณ์ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ภาษาแบบธรรมชาติ เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษา สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 6 หน่วยการเรียนรู้รวม 30 แผน 5) แบบวัดความสามารถทางภาษา สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยรูปภาพ จำนวน 4 ชุด ชุดละ 10 ข้อ รวม 40 ข้อ และ 6) แบบสอบถามความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่มีต่อรูปแบบการจัดประสบการณ์ภาษาแบบธรรมชาติ เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษา สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ และวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้ค่า t-test (Dependent Samples)
    ผลการวิจัยพบว่า
    1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ภาษาแบบธรรมชาติ เพื่อพัฒนา ความสามารถทางภาษา สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา) ประกอบด้วยการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานจากเอกสารรายละเอียดและประเด็นคำถาม การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) มีประเด็นคำถาม ดังนี้ 1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 2) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 3) แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579) 4) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 5) การพัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัยสอดคล้องกับมาตรฐานที่ 9 และ มาตรฐานที่ 12 6) ประสบการณ์สำคัญเกี่ยวกับการใช้ภาษา 7) หลักการจัดกิจกรรมประจำวันของเด็กปฐมวัย 8) แผนการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 9) บทบาทของครูในการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 10) แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 11) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจท์ 12) แนวคิดไฮ/สโคป 13) ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวก๊อทสกี้ 14) การจัดประสบการณ์แบบเรกจิโอเอมิเลีย และ15) สภาพปัจจุบันปัญหาทางภาษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างและทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ภาษาแบบธรรมชาติ เพื่อพัฒนา ความสามารถทางภาษา สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา) ได้ตามสภาพจริง
2. รูปแบบการจัดประสบการณ์ภาษาแบบธรรมชาติ เพื่อพัฒนา ความสามารถทางภาษา สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา) มีขั้นตอนที่สร้างขึ้น มีชื่อว่า “ECDSA Model” (อีซีดีซ่า โมเดล) ประกอบด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ (Engagement : E) ขั้นที่ 2 ขั้นเผชิญสถานการณ์ (Confrontation of events : C) ขั้นที่ 3 ขั้นลงมือปฏิบัติ (Doing : D) ขั้นที่ 4 ขั้นแลกเปลี่ยนและสรุป (Share and conclusion : S) และ ขั้นที่ 5 ขั้นการประยุกต์ใช้และประเมินผล (Application and assessment : A) มีประสิทธิภาพ(E1/E2) เท่ากับ 82.51/83.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80
3. ผลการประเมินความสามารถทางภาษาก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ภาษาแบบธรรมชาติ เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษา สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา) มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดประสบการณ์ภาษาแบบธรรมชาติโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ภาษาแบบธรรมชาติ เพื่อพัฒนาความสามารถ
ทางภาษา สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 อยู่ในระดับมาก
    
thayaya2522 07 ก.ย. 2564 เวลา 13:33 น. 0 70
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^