LASTEST NEWS

19 ต.ค. 2564บี้คุรุสภา !!! สอบวิชาเอกเพื่อขอรับตั๋วครูปีไหนต้องชัดเจน 19 ต.ค. 2564ข่าวดี! กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 159 อัตรา - รายงานตัวผ่าน แอพพลิเคชันไลน์ (Line app) 8-9 พ.ย.2564 19 ต.ค. 2564กำหนดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สอบ 5-6 ก.พ. 2565 สอบ กรณีพิเศษ ปี 65 อีกครั้ง สอบ 10 ก.ย.2565 19 ต.ค. 2564จังหวัดแรก!! พิษณุโลก ประกาศแล้ว! สถานที่สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ วันที่ 11-12 ธ.ค.2564 นี้ 19 ต.ค. 2564"ตรีนุช" เผย 1 พ.ย.เปิดเทอมแน่ แต่อาจจะ ไม่พร้อมกันทุกแห่ง ฉีดวัคซีนนร.เดือนต.ค.ยังไม่ถึง 50% 18 ต.ค. 2564บอร์ดคุรุสภามติยืน !!! งดสอบวิชาเอกเพื่อขอตั๋วครู  18 ต.ค. 2564(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 18 ต.ค. 2564กศจ.อุดรธานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 อุดรธานี รอบที่ 2/2564 18 ต.ค. 2564กศจ.เชียงใหม่ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 เชียงใหม่ รอบที่ 2/2564 18 ต.ค. 2564กศจ.ปัตตานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 ปัตตานี รอบที่ 2/2564

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเพิ่มเติม

usericon

ชื่อเรื่อง การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเพิ่มเติมสืบสอบและโครงงานบูรณาการตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
ผู้วิจัย    มาลี แป๊ะเส้ง
โรงเรียน    โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
ปีที่วิจัย    2562

บทคัดย่อ
    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและวิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเพิ่มเติมสืบสอบและโครงงานบูรณาการตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 2) เพื่อสร้างหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเพิ่มเติมสืบสอบและโครงงานบูรณาการตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 3) เพื่อทดลองใช้หลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเพิ่มเติมฯ และ 4) เพื่อประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเพิ่มเติมฯ หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรฯ ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรฯ ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรฯ และ ขั้นตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรฯ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน หัวหน้าวิชาการ จำนวน 1 คน หัวหน้ากลุ่มสาระ จำนวน 8 คน ครูผู้สอน จำนวน 3 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 จำนวน 40 คน รวม 55 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง เรื่อง ความจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรฯ แบบประเมินคุณภาพของหลักสูตรฯ แบบวัดความสามารถในการสร้างนวัตกรรม แบบประเมินคุณค่าและความเป็นไปได้ของหลักสูตรฯ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อหลักสูตรฯ และแบบบันทึกสะท้อนผลการเรียนรู้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ตามแบบของลิเคอร์ท ซึ่งประกอบด้วยคำถามที่มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า
    1.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและความจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรฯ พบว่า หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ ความสนใจ และความถนัดของนักเรียน อีกทั้งยังไม่ส่งเสริมพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนได้ จึงมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเพิ่มเติมสืบสอบและโครงงานบูรณาการตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ขึ้น
    2.ผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเพิ่มเติมสืบสอบและโครงงานบูรณาการตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบว่า หลักสูตรฯ ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ แนวคิดของหลักสูตร หลักการของหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา โครงสร้าง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผล เมื่อตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร พบว่า ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
    3.ผลการทดลองใช้หลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเพิ่มเติมสืบสอบและโครงงานบูรณาการตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบว่า หลังการใช้หลักสูตรฯ นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมสูงกว่าก่อนใช้หลักสูตร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
    4.ผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเพิ่มเติมสืบสอบและโครงงานบูรณาการตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบว่า ประเมินคุณค่าและความเป็นไปได้ของหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ภาพรวมมีคุณค่าและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^