LASTEST NEWS

19 ต.ค. 2564ข่าวดี! กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 159 อัตรา - รายงานตัวผ่าน แอพพลิเคชันไลน์ (Line app) 8-9 พ.ย.2564 19 ต.ค. 2564กำหนดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สอบ 5-6 ก.พ. 2565 สอบ กรณีพิเศษ ปี 65 อีกครั้ง สอบ 10 ก.ย.2565 19 ต.ค. 2564จังหวัดแรก!! พิษณุโลก ประกาศแล้ว! สถานที่สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ วันที่ 11-12 ธ.ค.2564 นี้ 19 ต.ค. 2564"ตรีนุช" เผย 1 พ.ย.เปิดเทอมแน่ แต่อาจจะ ไม่พร้อมกันทุกแห่ง ฉีดวัคซีนนร.เดือนต.ค.ยังไม่ถึง 50% 18 ต.ค. 2564บอร์ดคุรุสภามติยืน !!! งดสอบวิชาเอกเพื่อขอตั๋วครู  18 ต.ค. 2564(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 18 ต.ค. 2564กศจ.อุดรธานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 อุดรธานี รอบที่ 2/2564 18 ต.ค. 2564กศจ.เชียงใหม่ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 เชียงใหม่ รอบที่ 2/2564 18 ต.ค. 2564กศจ.ปัตตานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 ปัตตานี รอบที่ 2/2564 17 ต.ค. 2564โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา สมัครทางออนไลน์ 14-22 ตุลาคม พ.ศ. 2564

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิชาโปรแกรมประมวลผลคา เพื่อส่งเส

usericon

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิชาโปรแกรมประมวลผลคา เพื่อส่งเสริมทักษะ
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย นางสาวจันจิรา จงรักษ์
ปีที่วิจัย 2563
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันของการส่งเสริมทักษะของผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) พัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ วิชาโปรแกรมประมวลผลคา เพื่อส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ วิชาโปรแกรมการประมวลผลคา เพื่อส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิชาโปรแกรมประมวลผลคา เพื่อส่งเสริมทักษะ
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ปีการศึกษา
2563 จานวน 27 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ประกอบด้วย1) คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 4) แบบประเมินทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
5) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบที
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของการส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า โดยภาพรวมมีการส่งเสริม
ทักษะของผู้เรียนในระดับปานกลาง
2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิชาโปรแกรมประมวลผลคา เพื่อส่งเสริมทักษะ
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
มี 6 องค์ประกอบคือ1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการเรียนรู้ มี 5 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1
ขั้นเตรียมความพร้อม (Prepare : P) ขั้นที่ 2 ขั้นกาหนดปัญหา (Problem : P) ขั้นที่ 3 ขั้นวางแผนใช้
สารสนเทศ (Plan to use information : P) ขั้นที่ 4 ขั้นจัดการข้อมูล (Management data : M)
และขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล (Evaluation : E) 4) ระบบสังคม 5) หลักการตอบสนอง และ 6) ระบบ
สนับสนุน ผู้วิจัยเรียกชื่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวแรก ใช้ชื่อว่า
3PME Model

3. ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิชาโปรแกรมประมวลผลคา เพื่อส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า
(3.1) ผลการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิชาโปรแกรม ประมวลผลคา เพื่อส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.09/76.54 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ 75/75
(3.2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน วิชา โปรแกรมประมวลผลคา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิชา โปรแกรมประมวลผลคา เพื่อส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(3.3) ผลการศึกษาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ในภาพรวมนักเรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับ มีความชานาญ
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้รูปแบบ การจัดการเรียนรู้ วิชาโปรแกรมประมวลผลคา เพื่อส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
newyeaohayo 06 ก.ย. 2564 เวลา 11:22 น. 0 65
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^