LASTEST NEWS

19 ต.ค. 2564ข่าวดี! กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 159 อัตรา - รายงานตัวผ่าน แอพพลิเคชันไลน์ (Line app) 8-9 พ.ย.2564 19 ต.ค. 2564กำหนดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สอบ 5-6 ก.พ. 2565 สอบ กรณีพิเศษ ปี 65 อีกครั้ง สอบ 10 ก.ย.2565 19 ต.ค. 2564จังหวัดแรก!! พิษณุโลก ประกาศแล้ว! สถานที่สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ วันที่ 11-12 ธ.ค.2564 นี้ 19 ต.ค. 2564"ตรีนุช" เผย 1 พ.ย.เปิดเทอมแน่ แต่อาจจะ ไม่พร้อมกันทุกแห่ง ฉีดวัคซีนนร.เดือนต.ค.ยังไม่ถึง 50% 18 ต.ค. 2564บอร์ดคุรุสภามติยืน !!! งดสอบวิชาเอกเพื่อขอตั๋วครู  18 ต.ค. 2564(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 18 ต.ค. 2564กศจ.อุดรธานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 อุดรธานี รอบที่ 2/2564 18 ต.ค. 2564กศจ.เชียงใหม่ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 เชียงใหม่ รอบที่ 2/2564 18 ต.ค. 2564กศจ.ปัตตานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 ปัตตานี รอบที่ 2/2564 17 ต.ค. 2564โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา สมัครทางออนไลน์ 14-22 ตุลาคม พ.ศ. 2564

การใช้บัตรคำออนไลน์ในการพัฒนาความสามารถในการจดจำคำศัพท์ภาษาจีน

usericon

ชื่อเรื่อง    การใช้บัตรคำออนไลน์ในการพัฒนาความสามารถในการจดจำคำศัพท์ภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี
ผู้วิจัย    นางสาวเมทินี รักษานาม    ตำแหน่ง ครู     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
    ปัจจุบันประเทศจีนถือได้ว่าเป็นประเทศมหาอำนาจของโลก จากการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศจีน จึงส่งผลให้ภาษาจีนกลายเป็นภาษาสำคัญของโลก ซึ่งโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมได้มีการเรียนการเรียนในรายวิชาภาษาจีน ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 ผู้วิจัยได้รับหน้าที่ในการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี ในรายวิชาภาษาจีน 1 จากการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนส่วนใหญ่มักจะตอบผิดในคำถามที่เป็นการถามที่เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาจีน นักเรียนที่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาจีนได้ถูกต้องทุกข้อ มีเพียง 12 คน จากนักเรียนทั้งหมด 44 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 27 ดังนั้นผู้วิจัยจึงพบว่านักเรียนมากกว่าร้อยละ 60 ยังไม่สามารถจดจำคำศัพท์เป็นตัวอักษรจีนได้ อีกทั้งนักเรียนยังให้ความเห็นว่าตัวอักษรจีนนั้นยาก ไม่สามารถจำตัวอักษรจีนได้ ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาด้านการจดจำคำศัพท์ภาษาจีนของผู้เรียน ซึ่งคำศัพท์ภาษาจีนมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการเรียนภาษาจีน เนื่องจากคำศัพท์ภาษาจีนเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หากไม่สามารถจดจำคำศัพท์ตัวอักษรจีนได้ ชัยอนันทร์ นวลสุวรรณ์ (2548:3) ได้กล่าวไว้ว่า การใช้สื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้มากและจดจำได้นาน ช่วยให้ผู้เรียนสนใจในกระบวนการเรียนการสอน ช่วยอธิบายสิ่งที่ยากสลับซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่าย และช่วยให้ผู้เรียนความหมายของศัพท์เพิ่มขึ้น สรุปได้ว่า สื่อสามารถช่วยให้ผู้เรียนเรียนภาษาจีนได้ดีขึ้น
    อีกทั้งเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ ในปีการศึกษา 2564 ทางโรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก ผู้ทำวิจัยในฐานะผู้สอนของนักเรียนชั้นดังกล่าว จึงต้องประยุกต์ในการใช้สื่อในรูปแบบออนไลน์ ที่ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ด้วยเหตุผลข้างต้นนี้ ทำให้ผู้วิจัยซึ่งเป็นครูผู้สอนนักเรียนในชั้นเรียนดังกล่าว จึงทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาและนำบัตรคำออนไลน์มาประยุกต์เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาความสามารถในการจดจำคำศัพท์ภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี เพื่อศึกษาว่า หลังจากการเกมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมาแล้ว ผู้เรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการจำความหมายของอักษรจีนดีขึ้นหรือไม่

การอภิปรายผล
    จากผลการวิจัยการสอนภาษาจีนโดยใช้บัตรคำออนไลน์ในการพัฒนาความสามารถในการจดจำคำศัพท์ภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นหลังการเรียนโดยใช้บัตรคำออนไลน์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนเท่ากับ 2.6 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 26 ของคะแนนเต็ม เนื่องจากนักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะการจดจำคำศัพท์ภาษาจีนผ่านเกมบัตรคำออนไลน์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
    นอกจากนี้ผลศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนภาษาจีนโดยการใช้บัตรคำออนไลน์ในการพัฒนาความสามารถในการจดจำคำศัพท์ภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม มีค่าเฉลี่ยรวมของแบบสอบถามความพึงพอใจ คือ 4.27 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.52 ซึ่งเป็นช่วงระดับคะแนนของความพึงพอใจในระดับมาก
    จากการสำรวจและการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งห้องแล้ว พบว่านักเรียนมีความสนใจต่อการใช้บัตรคำออนไลน์ ในการจัดการเรียนการสอนและสามารถช่วยให้จดจำคำศัพท์ภาษาจีนได้มากยิ่งขึ้น

ดูวิจัยฉบับเต็ม : https://drive.google.com/file/d/1cSHjxDj5_SxhOu5KIUBA0P7dNK3xP4jg/view?usp=sharing
metinee.r 06 ก.ย. 2564 เวลา 10:48 น. 0 98
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^