LASTEST NEWS

19 ต.ค. 2564บี้คุรุสภา !!! สอบวิชาเอกเพื่อขอรับตั๋วครูปีไหนต้องชัดเจน 19 ต.ค. 2564ข่าวดี! กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 159 อัตรา - รายงานตัวผ่าน แอพพลิเคชันไลน์ (Line app) 8-9 พ.ย.2564 19 ต.ค. 2564กำหนดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สอบ 5-6 ก.พ. 2565 สอบ กรณีพิเศษ ปี 65 อีกครั้ง สอบ 10 ก.ย.2565 19 ต.ค. 2564จังหวัดแรก!! พิษณุโลก ประกาศแล้ว! สถานที่สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ วันที่ 11-12 ธ.ค.2564 นี้ 19 ต.ค. 2564"ตรีนุช" เผย 1 พ.ย.เปิดเทอมแน่ แต่อาจจะ ไม่พร้อมกันทุกแห่ง ฉีดวัคซีนนร.เดือนต.ค.ยังไม่ถึง 50% 18 ต.ค. 2564บอร์ดคุรุสภามติยืน !!! งดสอบวิชาเอกเพื่อขอตั๋วครู  18 ต.ค. 2564(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 18 ต.ค. 2564กศจ.อุดรธานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 อุดรธานี รอบที่ 2/2564 18 ต.ค. 2564กศจ.เชียงใหม่ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 เชียงใหม่ รอบที่ 2/2564 18 ต.ค. 2564กศจ.ปัตตานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 ปัตตานี รอบที่ 2/2564

การประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

usericon

ชื่อเรื่อง    การประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) สังกัดเมืองพัทยา
ผู้วิจัย    มาลี แป๊ะเส้ง
โรงเรียน    โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
ปีที่วิจัย    2561
บทคัดย่อ
    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) สังกัดเมืองพัทยา 2) ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) สังกัดเมืองพัทยา 3) หาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) สังกัดเมืองพัทยา กลุ่มตัวอย่าง คือ ศึกษานิเทศก์ 2 จำนวน ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 3 คน หัวหน้าวิชาการ จำนวน 1 คน หัวหน้ากลุ่มสาระ จำนวน 8 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 1 คน ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จำนวน 40 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) สังกัดเมืองพัทยา ซึ่งได้ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินของสตัฟเฟิลบีม (CIPPI Model) ตามองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านผลกระทบ แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยแบ่งเป็น 6 ทักษะ ได้แก่ 1) ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล 2) ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 3) ทักษะการตั้งสมมติฐาน 4) ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร 5) ทักษะการทดลอง และ 6) ทักษะการตีความหมายข้อมูลและข้อสรุป และแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) สังกัดเมืองพัทยา เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าสถิติที (t-test) และใช้วิธีการสรุปความ สังเคราะห์ ผลการวิจัย พบว่า
    1. การประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) สังกัดเมืองพัทยา ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก สามอันดับแรก แก่ ด้านบริบท ด้านผลกระทบ และด้านผลผลิต ตามลำดับ
    2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) สังกัดเมืองพัทยา มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับดี สามอันดับแรก ได้แก่ ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการทดลอง และทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงสรุปข้อมูล และทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล ตามลำดับ
    3.ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) สังกัดเมืองพัทยา นั้น เสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เนื่องจากกิจกรรมช่วยกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น สืบค้น เสาะแสวงหาความรู้ มีความท้าทายต่อการคิดวิเคราะห์ มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ปัญหาด้วยเหตุและผล ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
    4. แนวทางการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) สังกัดเมืองพัทยา ได้แก่ 1) เนื้อหาน่าสนใจโดยจะต้องความสอดคล้องเหมาะสมหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมและความต้องการของผู้เรียน 2) การจัดกิจกรรมจะต้องมีการวางแผน เตรียมความพร้อมอย่างครบถ้วน 3) กิจกรรมมีความหลากหลาย เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และสร้างความรู้ด้วยตนเอง 4) ครูผู้สอนจะต้องดูแลเอาใจใส่ขณะนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม 5) การค้นคว้าหาความรู้เป็นกลุ่ม ฝึกฝนการแก้ปัญหา ความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกัน พร้อมเรียนรู้วิถีชีวิตสังคมประชาธิปไตย
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^