LASTEST NEWS

19 ต.ค. 2564บี้คุรุสภา !!! สอบวิชาเอกเพื่อขอรับตั๋วครูปีไหนต้องชัดเจน 19 ต.ค. 2564ข่าวดี! กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 159 อัตรา - รายงานตัวผ่าน แอพพลิเคชันไลน์ (Line app) 8-9 พ.ย.2564 19 ต.ค. 2564กำหนดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สอบ 5-6 ก.พ. 2565 สอบ กรณีพิเศษ ปี 65 อีกครั้ง สอบ 10 ก.ย.2565 19 ต.ค. 2564จังหวัดแรก!! พิษณุโลก ประกาศแล้ว! สถานที่สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ วันที่ 11-12 ธ.ค.2564 นี้ 19 ต.ค. 2564"ตรีนุช" เผย 1 พ.ย.เปิดเทอมแน่ แต่อาจจะ ไม่พร้อมกันทุกแห่ง ฉีดวัคซีนนร.เดือนต.ค.ยังไม่ถึง 50% 18 ต.ค. 2564บอร์ดคุรุสภามติยืน !!! งดสอบวิชาเอกเพื่อขอตั๋วครู  18 ต.ค. 2564(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 18 ต.ค. 2564กศจ.อุดรธานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 อุดรธานี รอบที่ 2/2564 18 ต.ค. 2564กศจ.เชียงใหม่ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 เชียงใหม่ รอบที่ 2/2564 18 ต.ค. 2564กศจ.ปัตตานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 ปัตตานี รอบที่ 2/2564

รายงานการวิจัยการศึกษาการบริหารการจัดการขยะของ รร.แม่ก๋งวิทยา

usericon

เรื่อง            รายงานการวิจัยการศึกษาการบริหารการจัดการขยะของโรงเรียน
แม่ก๋งวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
ชื่อผู้รายงาน        นางพรณิชา ขัดฝั้น,นายสิทธิศักดิ์ บุญมา
สถานที่ศึกษา            โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
ปีที่ทำการศึกษา        2564    

บทคัดย่อ

    รายงานการวิจัยการศึกษาการบริหารจัดการขยะของโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจ ของครูผู้สอนก่อนและหลังการใช้คู่มือการบริหารการจัดการขยะในโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะของโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 5 ร และเพื่อศึกษาความพึงพอใจชองครูผู้สอนและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนแม่ก๋งวิทยาที่มีต่อการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 5 ร โดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 5 ร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอน จำนวน 21 คน คณะกรรมการสภานักเรียน จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือ 1) คู่มือการบริหารการจัดการขยะในโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา 2) แบบนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการแก้ปัญหาขยะในโรงเรียน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของการบริหารการจัดการขยะในโรงเรียนแม่ก๋งวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ซึ่งผู้รายงานได้สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้ ดังนี้
สรุปผลการศึกษา
        ตอนที่ 1 เปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจ ของครูผู้สอน ก่อนและหลังการใช้คู่มือการบริหารการจัดการขยะในโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
         เมื่อเปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจ ของครูผู้สอน หลังการใช้คู่มือการบริหารการจัดการขยะในโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา อยู่ในระดับดีมาก หลังการปฏิบัติ ทำให้โรงเรียนได้คู่มือการบริหารการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในการการบริหารการจัดการขยะในโรงเรียนแม่ก๋งวิทยาเหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา
     ตอนที่ 2     ผลการดำเนินการการบริหารการจัดการขยะในโรงเรียนแม่ก๋งวิทยาโดยใช้รูปแบบการบริหารการจัดการแบบมีส่วนร่วม 5 ร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 1
     2.1 ผลการประเมินติดตามการร่วมศึกษาความต้องการ โดยได้ดำเนินงานประชุมคณะครูและสภานักเรียนเพื่อร่วมศึกษาปัญหาขยะในโรงเรียนที่เป็นปัญหา วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยในการบริหารจัดการขยะ ศึกษาปัญหา/อุปสรรคการจัดการขยะ (PLC) ศึกษาความต้องการ การแก้ปัญหาการจัดการขยะ โดยผลที่ได้รับจากการร่วมศึกษาความต้องการ ทำให้ผู้เรียนรับทราบสภาพปัญหาปัจจุบันที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา และทราบสภาพปัญหาการกำจัดขยะของคณะครูและสภานักเรียน รับรู้ วางแผน จุดเด่น จุดด้อย ปัญหาการจัดการขยะ จุดเด่น ความพร้อมของอุปกรณ์ และบุคลากร จุดด้อย บุคลากรขาดวินัย นักเรียนขาดความรับผิดชอบ ครูผู้สอนไม่สอดแทรกการจัดการขยะในโรงเรียนอย่างจริงจัง
         2.2 ผลการประเมินติดตามร่วมวางแผน/ออกแบบ การบริหารจัดการขยะในโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา โดยได้ดำเนินงาน ศึกษาสภาพปัญหา ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน นำปัญหามาศึกษา วิเคราะห์ และสรุป กำหนดเป้าหมายความสำเร็จ จัดทำคู่มือการบริหารการจัดการขยะในโรงเรียน ผลที่ได้รับจากร่วมวางแผน/ออกแบบการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา ทำให้โรงเรียนมีเป้าหมายการจัดการขยะของครูผู้สอน มีวิธีการจัดการขยะของนักเรียน มีคู่มือการบริหารการจัดการขยะ
     2.3 ผลการประเมินติดตามร่วมปฏิบัติ กิจกรรม การบริหารการจัดการขยะในโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา โดยได้ดำเนินงานให้ครูผู้สอน นักเรียน นำคู่มือการกำจัดขยะไปให้ความรู้ทั้งในรูปแบบการเรียนการสอนในชั่วโมงและการแนะแนว ให้นักเรียนชี้แจงรูปแบบการดำเนินงานโดยยึดคู่มือการบริหารการจัดการขยะในโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา ผลที่ได้รับจากการร่วมปฏิบัติกิจกรรม การบริหารจัดการขยะในโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา คณะครูมีรูปวิธีการการจัดการเรียนการสอน สรุปแบบชัดเจน ได้อย่างเหมาะสมกับนักเรียน นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการขยะ มีความตระหนัก มีวินัย ในการจัดการบริหารขยะในโรงเรียน และผู้วิจัยได้นิเทศติดตามการปฏิบัติงานของนักเรียน
     2.4 ผลการดำเนินงานร่วมสรุปผลการดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการขยะของโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา โดยได้ดำเนินงานให้ผู้วิจัยนำข้อมูลที่รวบรวมมาจากการร่วมศึกษาความต้องการ จากการจัดกิจกรรมโดยดูผลงานมาวิเคราะห์ สรุป ประเมินผลการดำเนินการจัดการขยะของโรงเรียน ผลที่ได้รับจากการร่วมสรุปผลการดำเนินกิจกรรมการบริหารการจัดการขยะของในโรงเรียน แม่ก๋งวิทยา มีข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและรายงานผลการแก้ไขปัญหา
         2.5 ผลการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยได้การดำเนินงาน ผู้วิจัยให้ครูผู้สอนแต่ละคนมาแลกเปลี่ยนในชั้นเรียน ให้ข้อเสนอแนะ และนักเรียนนำผลงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลการจัดการขยะ นำเสนอวิธีการแลกเปลี่ยนระหว่างชั้นเรียน และโรงเรียนประเมินความสำเร็จ เสริมสร้างกำลังใจ ผลที่ได้รับจากการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำให้ทราบวิธีการแก้ปัญหา ของครูผู้สอนและนักเรียน โรงเรียนมีวิธีการบริหารจัดการขยะ และมีการเผยแพร่ผลงาน
     ตอนที่ 3 การประเมินติดตามการจัดกิจกรรมการแก้ปัญหาขยะในโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา ผลการแบบประเมินติดตามการจัดกิจกรรมการแก้ปัญหาขยะในโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา โดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 5 ร ของคณะกรรมการสภานักเรียนและคณะครูผู้สอน โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะให้กับนักเรียน ทุกระดับชั้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และมีนักเรียนรู้จักวิธีการแยกขยะ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
        ตอนที่ 4 ความพึงพอใจของครูผู้สอน และคณะกรรมการสภานักเรียน ที่มีต่อการบริหารการจัดการขยะในโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา โดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 5 ร สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 1
     ความพึงพอใจของครูผู้สอน และคณะกรรมการสภานักเรียน ที่มีต่อการบริหารจัดการขยะของโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา โดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 5 ร สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 1 พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน โดยที่การดำเนินกิจกรรมมีความเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และมีการสามารถนำความรู้จากกิจกรรม นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ขยะ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
tiraporn.th 05 ก.ย. 2564 เวลา 19:48 น. 0 66
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^