LASTEST NEWS

19 ต.ค. 2564ข่าวดี! กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 159 อัตรา - รายงานตัวผ่าน แอพพลิเคชันไลน์ (Line app) 8-9 พ.ย.2564 19 ต.ค. 2564กำหนดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สอบ 5-6 ก.พ. 2565 สอบ กรณีพิเศษ ปี 65 อีกครั้ง สอบ 10 ก.ย.2565 19 ต.ค. 2564จังหวัดแรก!! พิษณุโลก ประกาศแล้ว! สถานที่สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ วันที่ 11-12 ธ.ค.2564 นี้ 19 ต.ค. 2564"ตรีนุช" เผย 1 พ.ย.เปิดเทอมแน่ แต่อาจจะ ไม่พร้อมกันทุกแห่ง ฉีดวัคซีนนร.เดือนต.ค.ยังไม่ถึง 50% 18 ต.ค. 2564บอร์ดคุรุสภามติยืน !!! งดสอบวิชาเอกเพื่อขอตั๋วครู  18 ต.ค. 2564(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 18 ต.ค. 2564กศจ.อุดรธานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 อุดรธานี รอบที่ 2/2564 18 ต.ค. 2564กศจ.เชียงใหม่ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 เชียงใหม่ รอบที่ 2/2564 18 ต.ค. 2564กศจ.ปัตตานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 ปัตตานี รอบที่ 2/2564 17 ต.ค. 2564โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา สมัครทางออนไลน์ 14-22 ตุลาคม พ.ศ. 2564

การประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

usericon

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่องประเมิน : การประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โรงเรียนวัดมาบมะขาม
ชื่อผู้ประเมิน     : นายฉัตรชัย เกตุนวม
สถานศึกษา : โรงเรียนวัดมาบมะขาม
ปีที่ประเมิน     : ปีการศึกษา 2563
การประเมินโครงการครั้งนี้ผู้ประเมินได้ใช้รูปแบบการประเมินโครงการเป็นรูปแบบประยุกต์แบบซิปxxx โมเดล (CIPPI Model) โดยประยุกต์รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP) ของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (D.L. Stufflebeam) และพร้อมทั้งประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) ของรัตนะ บัวสนธ์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โรงเรียนวัดมาบมะขาม 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โรงเรียนวัดมาบมะขาม 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โรงเรียนวัดมาบมะขาม 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โรงเรียนวัดมาบมะขาม และ 5) เพื่อประเมินด้านผลกระทบของโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โรงเรียนวัดมาบมะขาม
กลุ่มตัวอย่าง ในการประเมินโครงการครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร จำนวน 1 คน ครูผู้สอน จำนวน 9 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน โดยคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สำหรับนักเรียน จำนวน 121 และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 121 กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางประมาณขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) (สุวิมล ติรกานันท์, 2546 : 200-201) ของโรงเรียนวัดมาบมะขาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ปีการศึกษา 2563
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม จำนวน 5 ฉบับ เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert’s Rating Scale) ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามประเมินผลด้านสภาวะแวดล้อม ฉบับที่ 2 แบบสอบถามประเมินผลด้านปัจจัยนำเข้า ฉบับที่ 3 แบบสอบถามประเมินผลด้านกระบวนการดำเนินงาน ฉบับที่ 4 แบบสอบถามประเมินผลด้านผลผลิต และ ฉบับที่ 5 แบบสอบถามประเมินผลด้านผลกระทบของโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โรงเรียนวัดมาบมะขาม
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS for windows
ผลการประเมินโครงการสรุป ได้ดังนี้
1. ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โรงเรียนวัดมาบมะขาม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โรงเรียนวัดมาบมะขาม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โรงเรียนวัดมาบมะขาม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก
4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โรงเรียนวัดมาบมะขาม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก
5. ผลการประเมินด้านผลกระทบของโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โรงเรียนวัดมาบมะขาม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก

chatty2519 05 ก.ย. 2564 เวลา 16:13 น. 0 241
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^