LASTEST NEWS

18 ส.ค. 2565ครูว่าไง..เสนอ ให้ขรก.ครูฯ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ หรือรับราชการนานเกิน 10ปีได้รับวิทยฐานะสูงขึ้นอีกหนึ่งระดับ 18 ส.ค. 2565ด่วนครับ!! ก.ค.ศ.ลงประกาศ เกณฑ์ย้ายครู 2 ปี ตราครุฑ อย่างเป็นทางการแล้ว!! 18 ส.ค. 2565"ตรีนุช" ฉุนสั่งสพฐ.ตั้งกก.สอบโรงเรียนสอนโดยไม่มีไฟฟ้าใช้ 18 ส.ค. 2565“ตรีนุช” สั่งสพฐ.ตั้งกก.สอบโรงเรียนสอนโดยไม่มีไฟฟ้าใช้ 17 ส.ค. 2565โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม รับสมัครครูผู้สอน 19 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-31 สิงหาคม 2565 17 ส.ค. 2565โรงเรียนสถาพรศึกษา รับสมัครครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 30,000.-บาท 17 ส.ค. 2565สพป.สระแก้ว เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 สิงหาคม 2565 17 ส.ค. 2565สพฐ.แจ้งการจัดสรรอัตราพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1,082 อัตรา 16 ส.ค. 2565ศธ.จับมือกองทุน กบข.ปล่อยสินเชื่อช่วยครูหนี้วิกฤติ 16 ส.ค. 2565โรงเรียนสนามบิน รับสมัครครูอัตราจ้าง และครูพี่เลี้ยงปฐมัย 2 อัตรา ตั้งแต่ 17-23 สิงหาคม 2565

ผลการจัดแบบพหุปัญญาเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับแบบฝึกทักษะ_ครูเอมอร

usericon

ชื่อวิจัย:    ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพหุปัญญาเชิงสร้างสรรค์ (C-ACACA) ร่วมกับแบบฝึกทักษะ
        วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค 14101) เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร
        สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้วิจัย:    นางสาวเอมอร ช่วงโชติ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน:    โรงเรียนบางคูลัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สังกัดกองการศึกษา ศาสนา
        และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ปีที่วิจัย:    2562
    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพหุปัญญาเชิงสร้างสรรค์ (C-ACACA) ร่วมกับแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค 14101) เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 (ค 14101) เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพหุปัญญาเชิงสร้างสรรค์ (C-ACACA) ร่วมกับแบบฝึกทักษะ 3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพหุปัญญาเชิงสร้างสรรค์ (C-ACACA) ร่วมกับแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค 14101) เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพหุปัญญาเชิงสร้างสรรค์ (C-ACACA) ร่วมกับแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค 14101) เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียนบางคูลัด ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 34 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากห้องที่มีความสามารถเท่าเทียมกัน ซึ่งผู้วิจัยเป็นครูประจำวิชาคณิตศาสตร์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 4 ชนิด ประกอบด้วย (1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพหุปัญญาเชิงสร้างสรรค์ (C-ACACA) ร่วมกับแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค 14101) เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 17 ชั่วโมง (2) แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค 14101) เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 17 เล่ม (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค 14101) เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ (4) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพหุปัญญาเชิงสร้างสรรค์ (C-ACACA) ร่วมกับแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค 14101) เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และการทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้สถิติค่าที (t-test dependent sample)
    ผลการวิจัย พบว่า
        1. ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพหุปัญญาเชิงสร้างสรรค์ (C-ACACA) ร่วมกับแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค 14101) เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เท่ากับ 83.15/82.35 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
        2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค 14101) เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพหุปัญญาเชิงสร้างสรรค์ (C-ACACA) ร่วมกับแบบฝึกทักษะ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05
        3. ดัชนีประสิทธิผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพหุปัญญาเชิงสร้างสรรค์ (C-ACACA) ร่วมกับแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค 14101) เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เท่ากับ 0.7301 คิดเป็นร้อยละ 73.01
        4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพหุปัญญา เชิงสร้างสรรค์ (C-ACACA) ร่วมกับแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค 14101) เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมาก (x-bar=4.80, S.D=0.45)

คำสำคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญาเชิงสร้างสรรค์, แบบฝึกทักษะ, วิชาคณิตศาสตร์,
     ประถมศึกษา, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ประสิทธิภาพ, ดัชนีประสิทธิผล,
     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความพึงพอใจ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^