LASTEST NEWS

18 ส.ค. 2565“ตรีนุช” สั่งสพฐ.ตั้งกก.สอบโรงเรียนสอนโดยไม่มีไฟฟ้าใช้ 17 ส.ค. 2565โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม รับสมัครครูผู้สอน 19 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-31 สิงหาคม 2565 17 ส.ค. 2565โรงเรียนสถาพรศึกษา รับสมัครครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 30,000.-บาท 17 ส.ค. 2565สพป.สระแก้ว เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 สิงหาคม 2565 17 ส.ค. 2565สพฐ.แจ้งการจัดสรรอัตราพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1,082 อัตรา 16 ส.ค. 2565ศธ.จับมือกองทุน กบข.ปล่อยสินเชื่อช่วยครูหนี้วิกฤติ 16 ส.ค. 2565โรงเรียนสนามบิน รับสมัครครูอัตราจ้าง และครูพี่เลี้ยงปฐมัย 2 อัตรา ตั้งแต่ 17-23 สิงหาคม 2565 16 ส.ค. 2565กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 756 อัตรา บัดนี้-30 สิงหาคม 2565 15 ส.ค. 2565“ตรีนุช”กำชับผู้บริหารรร.สร้างเครือข่ายส่งต่อเด็ก พัฒนาการเรียนรูปแบบผสมผสาน 15 ส.ค. 2565สพฐ.ตั้งเป้าลุยปูพรมรร.คุณภาพครบทุกตำบล

การใช้ชุดกิจกรรมการรับรู้ทางศิลปะ หน่วยการเรียนรู้ ทัศนธาตุสรรค์

usericon

ชื่อเรื่อง การใช้ชุดกิจกรรมการรับรู้ทางศิลปะ หน่วยการเรียนรู้ ทัศนธาตุสรรค์สร้าง
งานทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรม
สาร) กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้ศึกษา นายดนุวัศ นันตา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ปีที่ศึกษา 2561
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการรับรู้ทางศิลปะ
หน่วยการเรียนรู้ ทัศนธาตุสรรค์สร้างงานทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด(กวี
ธรรมสาร) กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการรับรู้ทางศิลปะ หน่วยการ
เรียนรู้ ทัศนธาตุสรรค์สร้างงานทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรม
สาร) กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อ
การเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการรับรู้ทางศิลปะ หน่วยการเรียนรู้ ทัศนธาตุสรรค์สร้างงานทัศนศิลป์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนเทศบาล
วัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษา ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการรับรู้ทางศิลปะ หน่วยการเรียนรู้ ทัศนธาตุสรรค์สร้างงานทัศนศิลป์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร)กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์2) แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) หน่วยการเรียนรู้
ทัศนธาตุสรรค์สร้างงานทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร)
กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หน่วยการเรียนรู้ ทัศนธาตุสรรค์สร้างงานทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด(กวี
ธรรมสาร) กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30
ข้อ4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการรับรู้ทางศิลปะ หน่วย
การเรียนรู้ ทัศนธาตุสรรค์สร้างงานทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรม
สาร) กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจแบบ
ประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ โดยแบบสอบถามความพึงพอใจ แบ่ง
ออกเป็น 3 ด้านและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (
X
) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (
S.D.
) สถิติที่แบบไม่อิสระ (t-test Dependent) และการวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis) ผลการศึกษาพบว่า
1. ชุดกิจกรรมการรับรู้ทางศิลปะ หน่วยการเรียนรู้ ทัศนธาตุสรรค์สร้างงานทัศนศิลป์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (
E1
) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (
E2
)
เท่ากับ 85.18/87.89 ตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการรับรู้ทางศิลปะ
หน่วยการเรียนรู้ ทัศนธาตุสรรค์สร้างงานทัศนศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (
X
=21.47,
S.D
=4.39) และหลังเรียน (
X
=26.37,
S.D
=3.5) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการรับรู้
ทางศิลปะ หน่วยการเรียนรู้ ทัศนธาตุสรรค์สร้างงานทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวม
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (
X
=4.80,
S.D.
=0.43)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^