LASTEST NEWS

20 ม.ค. 2565กศจ.บุรีรัมย์ แจ้งผู้สมัครสอบพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบได้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564  20 ม.ค. 2565สพฐ.แจ้งโอนจัดสรรฯ ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ประจำเดือนมกราคม 2565 ครั้งที่ 2 20 ม.ค. 2565(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ข ปี พ.ศ.2564 (ประกาศใหม่) ทั่วประเทศ 20 ม.ค. 2565กศจ.จันทบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ภาค ก และ ภาค ข สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2564 19 ม.ค. 2565กศจ.ชัยนาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ภาค ก และ ภาค ข สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2564 19 ม.ค. 2565สพฐ. ยืนยันไม่เลื่อนสอบครูผู้ช่วย 5-6 ก.พ. นี้ 19 ม.ค. 2565ด่วน! ครูผู้ช่วย กทม. สอบวันที่ 29-30 มกราคม 2565 19 ม.ค. 2565เว็บไซต์รับสมัคร ทดสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 สมัคร 19-30 ม.ค.2565 19 ม.ค. 2565สอศ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข เพิ่มเติม 19 ม.ค. 2565ชัดเจนแล้ว!!! ประกาศ สอศ. สอบครูผู้ช่วย อาชีวะ กำหนดการเดิม 30 ม.ค.2565

การใช้ชุดกิจกรรมการรับรู้ทางศิลปะ หน่วยการเรียนรู้ ทัศนธาตุสรรค์

usericon

ชื่อเรื่อง การใช้ชุดกิจกรรมการรับรู้ทางศิลปะ หน่วยการเรียนรู้ ทัศนธาตุสรรค์สร้าง
งานทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรม
สาร) กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้ศึกษา นายดนุวัศ นันตา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ปีที่ศึกษา 2561
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการรับรู้ทางศิลปะ
หน่วยการเรียนรู้ ทัศนธาตุสรรค์สร้างงานทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด(กวี
ธรรมสาร) กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการรับรู้ทางศิลปะ หน่วยการ
เรียนรู้ ทัศนธาตุสรรค์สร้างงานทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรม
สาร) กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อ
การเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการรับรู้ทางศิลปะ หน่วยการเรียนรู้ ทัศนธาตุสรรค์สร้างงานทัศนศิลป์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนเทศบาล
วัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษา ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการรับรู้ทางศิลปะ หน่วยการเรียนรู้ ทัศนธาตุสรรค์สร้างงานทัศนศิลป์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร)กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์2) แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) หน่วยการเรียนรู้
ทัศนธาตุสรรค์สร้างงานทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร)
กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หน่วยการเรียนรู้ ทัศนธาตุสรรค์สร้างงานทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด(กวี
ธรรมสาร) กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30
ข้อ4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการรับรู้ทางศิลปะ หน่วย
การเรียนรู้ ทัศนธาตุสรรค์สร้างงานทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรม
สาร) กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจแบบ
ประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ โดยแบบสอบถามความพึงพอใจ แบ่ง
ออกเป็น 3 ด้านและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (
X
) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (
S.D.
) สถิติที่แบบไม่อิสระ (t-test Dependent) และการวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis) ผลการศึกษาพบว่า
1. ชุดกิจกรรมการรับรู้ทางศิลปะ หน่วยการเรียนรู้ ทัศนธาตุสรรค์สร้างงานทัศนศิลป์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (
E1
) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (
E2
)
เท่ากับ 85.18/87.89 ตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการรับรู้ทางศิลปะ
หน่วยการเรียนรู้ ทัศนธาตุสรรค์สร้างงานทัศนศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (
X
=21.47,
S.D
=4.39) และหลังเรียน (
X
=26.37,
S.D
=3.5) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการรับรู้
ทางศิลปะ หน่วยการเรียนรู้ ทัศนธาตุสรรค์สร้างงานทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวม
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (
X
=4.80,
S.D.
=0.43)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^