LASTEST NEWS

26 ม.ค. 2565เว็บไซต์พิมพ์ใบสมัคร ผังที่นั่งสอบ และระเบียบการสอบครูผู้ช่วย อาชีวะ  ภาค ก และภาค ข 25 ม.ค. 2565การปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ในวันสอบ 5-6 ก.พ.2565 24 ม.ค. 2565โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย-อังกฤษ เงินเดือน 6,000.-บาท 24 ม.ค. 2565โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 วิชาเอก วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 5,000.-บาท 24 ม.ค. 2565สอบครูอาชีวะ 30ม.ค.นี้ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม ห้ามสวมกางเกงยีนส์ 24 ม.ค. 2565สอบครูผู้ช่วย อาชีวะ 30ม.ค.นี้ ต้องยื่นหลักฐานตรวจโควิด ว่าไม่มีเชื้อก่อนสอบไม่เกิน 48 ชั่วโมง  24 ม.ค. 2565ประกาศแล้ว! กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ผังที่สอบ ระเบียบการสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวะ ภาค ก และ ข วันที่ 30 ม.ค.2565 24 ม.ค. 2565มาตรการป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 24 ม.ค. 2565เปิดประตูสู่โลกสารคดีไปกับ Thai PBS MOOC คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ผ่านเกณฑ์ได้รับประกาศนียบัตร 24 ม.ค. 2565(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ข ปี พ.ศ.2564 (ประกาศใหม่) ทั่วประเทศ

พัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนโดยยึดหลักการทำงานเป็นทีม

usericon

ชื่อเรื่อง :    การพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียน โดยยึดหลักการทำงานเป็นทีม
         โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)
ผู้รายงาน :    นางสาวนันท์นภัส บุญยอด
         ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ปีที่ทำวิจัย :    2562-2563
    
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียน โดยยึดหลักการทำงานเป็นทีมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) และดำเนินการวิจัย มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียน โดยยึดหลักการทำงานเป็นทีมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและจากสัมภาษณ์ ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน และผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 19 คน 2) การสร้างรูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียน โดยยึดหลักการทำงานเป็นทีมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) โดยการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ผู้บริหารและครูฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน จำนวน 24 คน 3) การทดลองใช้ รูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนโดยยึดหลักการทำงานเป็นทีมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) โดยมีกลุ่มตัวอย่าง นักเรียน จำนวน 260 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 260 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 15 คน บุคลากร จำนวน 43 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ รูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียน โดยยึดหลักการทำงานเป็นทีมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) BATTLE MODEL และคู่มือประกอบการดำเนินการตามรูปแบบ ซึ่งมีเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 12 ฉบับ คือ (1) แบบสัมภาษณ์ 8 ฉบับ (2) แบบสอบถาม 2 ฉบับ (3) แบบบันทึก 1 ฉบับ และ (4) แบบสังเกต 1 ฉบับ ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้องหา (Content Validity) โดยหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์หรือเนื้อหา (Item Objective Congruence Index หรือ IOC) อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ คือ มากกว่า 0.5 ขึ้นไป และได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับอยู่ระหว่าง 0.6805 – 0.8801 สถิติที่ใช้ในการศึกษา คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการสร้างข้อสรุปจากการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 4) การประเมินรูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียน โดยยึดหลักการทำงานเป็นทีมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) โดยประเมินความพึงพอใจ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียน จำนวน 260 คน ผู้ปกครอง จำนวน 260 คน บุคลากร จำนวน 43 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน

ผลการวิจัย พบว่า
1. องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียน โดยยึดหลักการทำงานเป็นทีมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) โดยการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์ ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน และผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 19 คน มี 6 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 Brain Storming : B ขั้นระดมสมองในการวางแผน ขั้นตอนที่ 2 Arrangement : A ขั้นการดำเนินการ ขั้นตอนที่ 3 Training : T ขั้นการพัฒนา ขั้นตอนที่ 4 Teaching and Learning Design : T ขั้นการออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ขั้นตอนที่ 5 Listening and Sharing : L ขั้นการรับฟังและแบ่งปัน และขั้นตอนที่ 6 Evaluation : E ขั้นประเมินผลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. การสร้างรูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียน โดยยึดหลักการทำงานเป็นทีมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) ที่สร้างขึ้นมีชื่อเรียกว่า BATTLE MODEL ประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 Brain Storming : B ขั้นระดมสมองในการวางแผน ขั้นตอนที่ 2 Arrangement : A ขั้นการดำเนินการ ขั้นตอนที่ 3 Training : T ขั้นการพัฒนา ขั้นตอนที่ 4 Teaching and Learning Design : T ขั้นการออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ สู่ผู้เรียน ขั้นตอนที่ 5 Listening and Sharing : L ขั้นการรับฟังและแบ่งปัน และขั้นตอนที่ 6 Evaluation : E ขั้นประเมินผลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รายละเอียดปรากฏในคู่มือการดำเนินการ ซึ่งผล การประเมินพบว่า มีความเหมาะสมความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก
3. ผลการดำเนินการทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนโดยยึดหลักการทำงานเป็นทีม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีผลการดำเนินงานรายด้าน ดังนี้ 1) ด้านการวางแผนงานกิจการนักเรียน อยู่ในระดับมาก 2) ด้านการบริหารงานกิจการนักเรียน อยู่ระดับมากที่สุด 3) ด้านการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด 4) ด้านการส่งเสริมพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับมาก 5) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด 6) ด้านการประเมินผลการดำเนินงานกิจการนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด 7) ด้านการพัฒนาบุคลากร มีการพัฒนาครูผู้สอนหลายรูปแบบ หลายวิธีการและต่อเนื่อง อยู่ในระดับมากที่สุด 8) ด้านการทำงานเป็นทีม ปรากฏว่าบุคลากรของโรงเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของโรงเรียน มีการสนับสนุนช่วยเหลือ ยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีและไว้วางใจกัน อยู่ในระดับมากที่สุด
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน พบว่า มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานกิจการนักเรียน โดยยึดหลักการทำงานเป็นทีม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
bynannaphat 03 ก.ย. 2564 เวลา 13:42 น. 0 1,163
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^