LASTEST NEWS

19 ต.ค. 2564บี้คุรุสภา !!! สอบวิชาเอกเพื่อขอรับตั๋วครูปีไหนต้องชัดเจน 19 ต.ค. 2564ข่าวดี! กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 159 อัตรา - รายงานตัวผ่าน แอพพลิเคชันไลน์ (Line app) 8-9 พ.ย.2564 19 ต.ค. 2564กำหนดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สอบ 5-6 ก.พ. 2565 สอบ กรณีพิเศษ ปี 65 อีกครั้ง สอบ 10 ก.ย.2565 19 ต.ค. 2564จังหวัดแรก!! พิษณุโลก ประกาศแล้ว! สถานที่สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ วันที่ 11-12 ธ.ค.2564 นี้ 19 ต.ค. 2564"ตรีนุช" เผย 1 พ.ย.เปิดเทอมแน่ แต่อาจจะ ไม่พร้อมกันทุกแห่ง ฉีดวัคซีนนร.เดือนต.ค.ยังไม่ถึง 50% 18 ต.ค. 2564บอร์ดคุรุสภามติยืน !!! งดสอบวิชาเอกเพื่อขอตั๋วครู  18 ต.ค. 2564(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 18 ต.ค. 2564กศจ.อุดรธานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 อุดรธานี รอบที่ 2/2564 18 ต.ค. 2564กศจ.เชียงใหม่ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 เชียงใหม่ รอบที่ 2/2564 18 ต.ค. 2564กศจ.ปัตตานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 ปัตตานี รอบที่ 2/2564

รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการ

usericon

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการบริหารคุณภาพ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
ชื่อผู้ประเมิน นางวัลลภา โพธิโต
สถานศึกษา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ปีที่รายงาน    2564

บทคัดย่อ
    การประเมินโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) โครงการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม โดยใช้กระบวนการบริหารคุณภาพ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา 2) เพื่อประเมินกระบวนการปฏิบัติระหว่างดำเนินการ (Process Evaluation) โครงการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม โดยใช้กระบวนการบริหารคุณภาพ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา 3) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ (Outcome Evaluation) โครงการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมโดย ใช้กระบวนการบริหารคุณภาพ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
    กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 1) ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน 2) ผู้บริหารโรงเรียน อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา จำนวน 7 คน ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 คน รองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 2 คน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 4 คน 3) ครูและบุคลากรโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา จำนวน 153 คน ประกอบด้วย ครู จำนวน 114 คน บุคคลากรทางการศึกษา จำนวน 39 คน 4) นักเรียนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา คัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยคิดจากจำนวนนักเรียน 2,446 คน ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 350 คน โดยเลือกแบบเจาะจง ห้องเรียนละ 5 คน จำนวน 70 ห้องเรียน 5) บุคคลในชุมชน จำนวน 27 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 12 คน 6) ผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จำนวน 50 คน
    เครื่องมือวิจัยที่ใช้ ได้แก่ 1) แบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือโครงการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม โดยใช้กระบวนการบริหารคุณภาพ 2) แบบประเมินความเหมาะสมด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation : C) 3) แบบประเมินกระบวนการดำเนินงาน (Process Evaluation : P) 4) แบบประเมินประเมินผลผลิต (Outcome Evaluation : O) 5) แบบสอบถามความคิดเห็นการยอมรับคู่มือโครงการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม โดยใช้กระบวนการบริหารคุณภาพ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
    ผลการวิจัย พบว่า
1. การประเมินความเหมาะสมด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) โครงการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม โดยใช้กระบวนการบริหารคุณภาพ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ของผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากร โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.52, S.D.= 0.11) ของบุคคลในชุมชน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.33, S.D.= 0.23)
    2. การประเมินกระบวนการดำเนินงาน (Process Evaluation : P) โครงการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม โดยใช้กระบวนการบริหารคุณภาพ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ของผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากร โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51, S.D.= 0.14) ของนักเรียน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.42, S.D.= 0.12) ของบุคคลในชุมชน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.32, S.D.= 0.20)
    3. การประเมินผลผลิต (Outcome Evaluation : O) โครงการนิเทศภายในแบบมี ส่วนร่วม โดยใช้กระบวนการบริหารคุณภาพ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ของผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากร โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51, S.D.= 0.06) ของนักเรียน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.37, S.D.= 0.16) ของบุคคลในชุมชน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.27, S.D.= 0.24)
    ผลการประเมินโครงการบรรลุเป้าหมาย โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการโครงการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม โดยใช้กระบวนการบริหารคุณภาพ ที่มีประสิทธิภาพ ของผู้บริหาร ครู บุคลากร และบุคคลในชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53, S.D.= 0.16) ผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอก จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน เรื่อง บ้านละคร บ้านแห่งการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน ในการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2564

oddpotito 29 ส.ค. 2564 เวลา 15:58 น. 0 91
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^