LASTEST NEWS

17 มิ.ย. 2564ศธ.บุรีรัมย์ย้ำ! หากพบครู-นร.ติดเชื้อโควิดให้สั่งปิด รร.ทันที เผยบุคลากรศึกษาฉีดวัคซีนแล้ว 60% 17 มิ.ย. 2564ยะลาพบโควิดอีก 35 ราย เจอครูติดเชื้อ สั่งปิด ร.ร.คณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา 3 วัน 17 มิ.ย. 2564คลัสเตอร์ใหม่ โรงเรียนพลาธิการทหารเรือ ติดเชื้อ 37 ราย 17 มิ.ย. 2564มหาสารคาม สั่งปิดโรงเรียนในเขตเทศบาล 14 วัน - เด็กนักเรียน ติดโควิด 9 คน 17 มิ.ย. 2564คลัสเตอร์งานบวช ลาม 2 โรงเรียน เด็กติดเชื้อ + 9 ตรวจหาโควิดวุ่น กลุ่ม นร.ประถม 17 มิ.ย. 2564พะเยาป่วน! คลัสเตอร์โควิดชาติพันธุ์โผล่ เจอติดเชื้อแล้ว 7 ราย-จ่อปิดโรงเรียน 2 อำเภอ 17 มิ.ย. 2564"เสมา1"ลุยปรับหลักสูตรขั้นพื้นฐานเพิ่มทักษะเด็กขั้นสูง 17 มิ.ย. 2564เปิดเรียนได้วันเดียว "พิษณุโลก" ปิด 6 โรงเรียนหลังผู้ปกครองติดโควิด 17 มิ.ย. 2564ประกาศปิด โรงเรียนกบินทร์วิทยา พบครูติดโควิด เผยเพิ่งฉีดวัคซีนแค่ 1 คน 17 มิ.ย. 2564"อัมพร" เผย ครู กทม. รับวัคซีนแล้ว 100%

การประเมินโครงการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างโรงเรียน

usericon

ชื่อผลงาน        การประเมินโครงการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของ
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ จังหวัดพิษณุโลก    
ผู้ประเมิน        นางสาวนันทนิตย์ ท่าโพธิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการ
        โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ปีการศึกษา        2563


บทคัดย่อ

         การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินความเหมาะสมของโครงการด้านบริบทหรือ
สภาวะแวดล้อม ได้แก่วัตถุของโครงการ ความต้องการจัดโครงการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกและช่วงระยะเวลาในการจัดโครงการ 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมของโครงการด้านปัจจัยเบื้องต้นหรือตัวป้อน ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การบริหารจัดการและกิจกรรม 3) เพื่อประเมินความเหมาะสมของโครงการด้านกระบวนการดำเนินงาน ได้แก่ การตรวจสอบ ค่าตอบแทน ปัญหาและอุปสรรค และ4) เพื่อประเมินความเหมาะสมของโครงการด้านกระบวนการดำเนินงาน ได้แก่ ความพึงพอใจการการพัฒนาคุณลักษณะในการปฏิบัติกิจกรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน คณะทำงานจำนวน 9 คน นักเรียนจำนวน 66 คน และผู้ปกครองของนักเรียน
ที่เข้าร่วมในโครงการ จำนวน 66 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 142 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม จำนวน 4 ชุด คือ ชุดที่ 1 แบบสอบถามสำหรับผู้บริหาร ชุดที่ 2 แบบสอบถามสำหรับคณะทำงาน ชุดที่ 3 แบบสอบถามสำหรับผู้ปกครองและชุดที่ 4 แบบสอบถามสำหรับนักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าความถี่
        ผลการวิจัยพบว่า
        1. การประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า ผู้บริหารมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากและมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดในรายการ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษา รองลงมาวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก ส่วนคณะทำงานมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดในรายการ ช่วงระยะเวลาที่จัดโครงการมีความเหมาะสม นอกจากนี้ผู้ปกครองมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก รายการที่มีความคิดเห็นมากที่สุด ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน วัตถุประสงค์ของโครงการเอื้อเอื้อโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง และวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับ
นโยบายของสถานศึกษา
        2. การประเมินด้านปัจจัยหรือตัวป้อน (Input Evaluation) ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละรายการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด กล่าวคือ ทั้งผู้บริหารและคณะทำงานมีความกระตือรือร้น และคณะทำงานมีความรู้ ความถนัดและเข้าใจตรงตามลักษณะโครงการที่ได้รับมอบหมาย ส่วนนักเรียนมีความคิดเห็นส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด สำหรับผู้ปกครอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก และพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ประกอบด้วย คณะทำงานมีจำนวนเพียงพอต่อการดำเนินโครงการ คณะทำงานมีความกระตือรือร้น ผู้บริหารให้การสนับสนุนโครงการอย่างเหมาะสม มีการแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และมีการกำหนดหลักเกณฑ์และกติกาการประกวดอย่าง
เหมาะสม
    3. การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า ผู้บริหารมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ประกอบด้วย กระบวนการส่งเสริมนักเรียนเป็นไปตามหลักการพัฒนานักเรียน มีการชี้แจงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจน มีการชี้แจงค่าวัสดุอุปกรณ์อย่างชัดเจน การดำเนินการจ่ายค่าตอบแทน รางวัลครบถ้วนทั่วถึง การจ่ายค่าตอบแทนมีความสะดวกและตรงเวลา ส่วนคณะทำงานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก และรายการที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดประกอบด้วย โครงการได้ดำเนินในแต่ละขั้นตอนตามระยะเวลาที่กำหนด มีการให้โอกาสแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสม สำหรับนักเรียน พบว่า มีความคิดเห็นโดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด และผู้ปกครองมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมากและมีความคิดเห็นว่าเหมาะสม
ทุกรายการ
    4. การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ผลการประเมินอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า ผู้บริหารมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากและรายการที่ผู้บริหารมีความคิดเห็นมากที่สุด ประกอบด้วย นักเรียนมีความพึงพอใจที่ได้ทำกิจกรรม นักเรียนแสดงความสามารถได้เต็มที่ตามประสิทธิภาพของแต่ละบุคคล นักเรียนได้พัฒนาทักษะเกี่ยวกับกิจกรรมอย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล และนักเรียนได้ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดีในการทำกิจกรรม ส่วนคณะทำงานมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก และทุกรายการมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ในส่วนของนักเรียนพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้รายการที่นักเรียนมีความคดเห็นมากที่สุด คือ นักเรียนมีความพึงพอใจที่ผู้ปกครองได้มาร่วมงาน
ในโรงเรียนและอย่างไรก็ตามผู้ปกครองของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกรายการ
nuchjarja 09 มิ.ย. 2564 เวลา 16:54 น. 0 27
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^