LASTEST NEWS

11 พ.ค. 2564ศธ.เคาะก.ย.นี้ได้ร่างหลักสูตรสมรรถนะฉบับสมบูรณ์ 11 พ.ค. 2564ประธานชมรมครู กทม.ออนไลน์ แจงเหตุผล ทำไมจึงคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับกฤษฎีกา 11 พ.ค. 2564ดาวน์โหลด!!! คู่มือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19 11 พ.ค. 2564กรมการปกครอง เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 206 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 19พ.ค. - 10มิ.ย.2564 11 พ.ค. 2564โควิดศธ.ยังติดเชื้อไม่หยุด! พบเพิ่มอีก 3 ราย ยอดพุ่ง 30 11 พ.ค. 2564ศธ.ส่งรายชื่อครูรายอำเภอ !!! ฉีดวัคซีนโควิดก่อนเปิดเทอม   11 พ.ค. 2564มรภ.สวนสุนันทา รับสมัครเรียนป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 สมัครออนไลน์ 20 พ.ค. - 19 มิ.ย.2564 11 พ.ค. 2564ชัดเจนแล้วว่า..."คนเป็นครู...ต้องเรียนครู" เท่านั้น ติดตามประเด็นนับหน่วยกิตสอบครู ที่นี่ 11 พ.ค. 2564สพฐ.รับหมดงบจริงๆ แจ้งล่วงหน้า7เดือนเลิกจ้างครู 1,964ราย 11 พ.ค. 2564ศธ.ส่งชื่อครูกว่า 6 แสนคนฉีดวัคซีนก่อนเปิดเรียน 1 มิ.ย.

เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายสันติ ฤทธิ์งาม

usericon

เรื่อง : การดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนบ้านตุงติง อำเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ผู้วิจัย : นายสันติ ฤทธิ์งาม
ปีการศึกษา : 2563
บทคัดย่อ
    การดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนบ้านตุงติง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อรายงานการบริหารโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านตุงติง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษาผลการดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านตุงติง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านตุงติง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านตุงติง ในการบริหารโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านตุงติง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน โรงเรียนบ้านตุงติง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 รวมทั้งสิ้น จำนวน 146 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้สอบถามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตุงติง ต่อสภาพการบริหารโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านตุงติง แบบวัดพฤติกรรมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านตุงติง อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ต่อการบริหารโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านตุงติง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
    ผลการศึกษาพบว่า
    1. การดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนบ้านตุงติง อำเภอ อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้รายงานได้ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ ตามวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) เป็นผลให้ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรู้ความเข้าใจ และรับรู้ถึงเป้าหมายการดำเนินงานร่วมกันเกี่ยวกับการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนบ้านตุงติง มีแผนการดำเนินโครงการที่ชัดเจน การดำเนินโครงการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในโรงเรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ มีการประเมินผลในทุกระยะ และนำผลจากการประเมินมาสะท้อนผล เพื่อพัฒนาปรับปรุงการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิผลที่สูงขึ้น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานในโรงเรียนและกลุ่มเครือข่าย เพื่อขยายผลการดำเนินงาน ส่งผลให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย
2. ผลการดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนบ้านตุงติง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ตามแนวทางการส่งเสริมการอ่าน 6 ด้าน พบว่า ในภาพรวม มีผลการดำเนินงานหรือผลการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏว่า ผลการดำเนินงานหรือผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการอ่าน ด้านการสร้างขวัญและการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรด้านการส่งเสริมการอ่าน ด้านการกำกับ ติดตามและประเมินผลการส่งเสริมการอ่าน ด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการอ่าน ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และด้านนโยบายและกลยุทธ์การส่งเสริมการอ่าน
3. ผลการศึกษาพฤติกรรมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ภาพรวมมีผลการดำเนินงานหรือ ผลการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีผลการดำเนินงาน/ผลการปฏิบัติ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นสามอันดับแรก ได้แก่ ข้าพเจ้าคิดว่าการอ่านหนังสือมากๆ ช่วยให้ผลการเรียนดีขึ้น รองลงมาคือ ข้าพเจ้าจะอ่านหนังสือโดยที่ไม่มีผู้ใดสั่งให้อ่าน และข้าพเจ้าชอบยืมหนังสือจากห้องสมุดไปอ่านที่บ้าน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ข้าพเจ้าต้องการให้โรงเรียนจัดกิจกรรมรักการอ่านเป็นประจำ
    4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนบ้านตุงติง ต่อการบริหารโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนบ้านตุงติง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดใน สามอันดับแรก ได้แก่ การจัดกิจกรรมรักการอ่านมีความสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน รองลงมาคือ สถานที่ในการจัดกิจกรรมรักการอ่านมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และระยะเวลาในการจัดกิจกรรมรักการอ่านมีความเหมาะสม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ โครงการ/กิจกรรมรักการอ่านเอื้อต่อการเรียนรู้ และพัฒนาความสามารถของนักเรียน
sunti-boy 18 เม.ย. 2564 เวลา 10:51 น. 0 49
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^