LASTEST NEWS

06 พ.ค. 2564โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 13,000.- บาท สมัครบัดนี้ - 13 พ.ค 06 พ.ค. 2564โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท สมัครบัดนี้ 10 - 19 พ.ค.2564 06 พ.ค. 2564โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท สมัครบัดนี้ - 16 พ.ค.64 06 พ.ค. 2564โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ รับสมัครครูอัตราจ้าง (ครั้งที่2) เงินเดือน 15,000.- บาท สมัครบัดนี้-28พ.ค.2564 06 พ.ค. 2564โควิดศธ.ไม่จบ! ล่าสุดเจออีก 1 ยอดพุ่ง 26 ราย 05 พ.ค. 2564"ตรีนุช" เห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ ยกระดับสถานพัฒนาเด็ก มีกลไกตรวจสอบ  05 พ.ค. 2564เปิดเทอมนี้ สพฐ.ลั่นไม่บังคับเด็กเรียนรูปแบบไหน ขึ้นกับความพร้อม 05 พ.ค. 2564โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง รับสมัครครูผู้สอน จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท สมัครบัดนี้-10พ.ค.64 05 พ.ค. 2564โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครครูผู้สอน จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 10,000.- บาท สมัครออนไลน์  05 พ.ค. 2564โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท สมัคร - 14 พ.ค.64

เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายธงชัย เกษมศิริลักษณ์

usericon

เรื่อง : การประเมินโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน บ้านนาไคร้ อำเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5
ผู้วิจัย : นายธงชัย เกษมศิริลักษณ์
ปีการศึกษา : 2563
บทคัดย่อ
    การประเมินโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน บ้านนาไคร้ อำเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านนาไคร้ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านนาไคร้ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการของโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านนาไคร้ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านนาไคร้ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และ 5) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังดำเนินโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านนาไคร้ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านนาไคร้ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 8 คน คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาไคร้ จำนวน 7 คน นักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาไคร้ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 73 คน และผู้ปกครองของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาไคร้ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 61 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของ ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองของนักเรียน ต่อการดำเนินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านนาไคร้ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
    ผลการศึกษาพบว่า
    1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านนาไคร้ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยการสอบถามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาไคร้ ต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านนาไคร้ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติได้ผลดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปฏิบัติได้ผลดีมาก จำนวน 1 ข้อ คือ เป็นโครงการที่สอดคล้องกับพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ส่วนข้อที่เหลือทั้งหมดอยู่ในระดับปฏิบัติได้ผลดี โดยข้อรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรกคือ เป็นโครงการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาไคร้ รองลงมาคือ เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ของโรงเรียนบ้านนาไคร้ และเป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนบ้านนาไคร้ ส่วนข้อรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาชาติ
    2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านนาไคร้ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยการสอบถามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาไคร้ ต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านนาไคร้ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติได้ผลดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปฏิบัติได้ผลดีมาก จำนวน 1 ข้อ คือ โรงเรียนบ้านนาไคร้มีแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนข้อที่เหลืออยู่ในระดับปฏิบัติได้ผลดี โดยข้อรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรกคือ โรงเรียนบ้านนาไคร้มีแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผู้ รองลงมาคือ บริหารโรงเรียนบ้านนาไคร้ มีเจตคติที่ดีต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ มีเจตคติที่ดีต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนข้อรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านนาไคร้ มีเวลาเพียงพอในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับนักเรียนเมื่อมีความจำเป็น
    3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านนาไคร้ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยการสอบถามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาไคร้ ต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านนาไคร้ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติได้ผลดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปฏิบัติได้ผลดีทุกข้อ โดยข้อรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรกคือ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ รองลงมาคือ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม และครูผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมร่วมแก้ปัญหาในการทำกิจกรรมของนักเรียน ส่วนข้อรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง ให้ความช่วยเหลือการทำกิจกรรมของนักเรียนตามโอกาส
    4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านนาไคร้ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยการสอบถามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาไคร้ ต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านนาไคร้ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติได้ผลดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปฏิบัติได้ผลดีมาก จำนวน 3 ข้อ เรียงตามข้อรายการที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ มีผลผลิตของโครงการ คือ ไข่ไก่ มีผลผลิตของโครงการ คือ ผักปลอดสารพิษ และมีผลผลิตของโครงการ คือ เห็ดนางฟ้า ส่วนข้อที่เหลืออยู่ในระดับปฏิบัติได้ผลดี โดยข้อรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรกคือ มีผลผลิตของโครงการ คือ น้ำปุ๋ยหมักชีวภาพ รองลงมาคือ มีผลผลิตของโครงการ คือ หมู และมีผลผลิตของโครงการ คือ ไก่เนื้อ ส่วนข้อรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ คนในชุมชนมีความรู้และมีเจตคติที่ดีต่อเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
    5. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังดำเนินโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านนาไคร้ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 8 กลุ่มสาระฯ ของนักเรียน โรงเรียนบ้านนาไคร้ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนการดำเนินโครงการฯ (ปีการศึกษา 2562) เทียบกับหลังดำเนินโครงการ (ปีการศึกษา 2563) โดยภาพรวมของโรงเรียน เพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระฯ ซึ่งกลุ่มสาระที่เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นอันดับแรกคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ รองลงมาคือกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามลำดับ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นน้อยที่สุดคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ
tongchai-ton 18 เม.ย. 2564 เวลา 10:40 น. 0 54
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^