LASTEST NEWS

06 พ.ค. 2564โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท สมัครบัดนี้ - 16 พ.ค.64 06 พ.ค. 2564โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ รับสมัครครูอัตราจ้าง (ครั้งที่2) เงินเดือน 15,000.- บาท สมัครบัดนี้-28พ.ค.2564 06 พ.ค. 2564โควิดศธ.ไม่จบ! ล่าสุดเจออีก 1 ยอดพุ่ง 26 ราย 05 พ.ค. 2564"ตรีนุช" เห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ ยกระดับสถานพัฒนาเด็ก มีกลไกตรวจสอบ  05 พ.ค. 2564เปิดเทอมนี้ สพฐ.ลั่นไม่บังคับเด็กเรียนรูปแบบไหน ขึ้นกับความพร้อม 05 พ.ค. 2564โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง รับสมัครครูผู้สอน จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท สมัครบัดนี้-10พ.ค.64 05 พ.ค. 2564โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครครูผู้สอน จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 10,000.- บาท สมัครออนไลน์  05 พ.ค. 2564โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท สมัคร - 14 พ.ค.64 05 พ.ค. 2564ด่วน ! ครม. ไฟเขียว คนละครึ่ง เฟส 3 แจกอีก 3,000 - เรารักกัน เพิ่มเงินคนละ 2,000 05 พ.ค. 2564โรงเรียนวัดสุทธิวราราม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์-เคมี เงินเดือน 15,000.- บาท สมัครบัดนี้ - 14 พ.ค.2564

รายงานผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนวิ

usericon

ชื่อเรื่อง        รายงานผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนวิทยานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ผู้รายงาน        ลาวรรณ์ โสภิส
ตำแหน่ง        ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานนท์
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ปีการศึกษา     2563

บทคัดย่อ

    การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1)    เพื่อประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวิทยานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 2)    เพื่อประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนวิทยานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 3)    เพื่อประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนวิทยานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 และ 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนวิทยานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model) ตามแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการ จำนวน 231 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน (ไม่รวมผู้บริหารสถานศึกษาและครูซึ่งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตำแหน่ง จำนวน 2 คน) คณะครู จำนวน 10 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 144 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 70 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 4 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
    ผลการประเมินพบว่า
    1. ด้านสภาวะแวดล้อมของโรงเรียนที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวิทยานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามลำดับจากค่าเฉลี่ยสูงมาต่ำ คือ ความสำคัญและความจำเป็นของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ความเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป้าหมายของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและครู การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบมีความสำคัญ เป้าหมายของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปตามความต้องการของนักเรียน ครู และชุมชน วัตถุประสงค์ของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครอบคลุมภารกิจที่กำหนด และผู้บริหารโรงเรียนเห็นความสำคัญของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโรงเรียนที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวิทยานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามลำดับจากค่าเฉลี่ยสูงมาต่ำ ได้แก่ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ ด้านบุคลากร และด้านการบริหารจัดการ
    3. ด้านกระบวนการที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวิทยานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยสูงมาต่ำ ได้แก่ คณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสาน) มีการกำหนดแผนการปฏิบัติงานชัดเจน คณะกรรมการดำเนินการ (ทีมทำ) มีการกำหนดแผน การปฏิบัติงานชัดเจน คณะกรรมการอำนวยการ (ทีมนำ) มีการกำหนดแผน การปฏิบัติงานชัดเจน ครูที่ปรึกษาได้ทำความรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ครูที่ปรึกษาได้ทำคัดกรองนักเรียนมีความเหมาะสม และผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงาน
4. ด้านผลผลิตของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวิทยานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามลำดับจากค่าเฉลี่ยสูงมาต่ำ คือ ด้านความปลอดภัย ด้านพฤติกรรมทางเพศ ด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรม ตามลำดับ และผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
imsopit 17 เม.ย. 2564 เวลา 21:46 น. 0 42
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^