LASTEST NEWS

11 พ.ค. 2564ศธ.เคาะก.ย.นี้ได้ร่างหลักสูตรสมรรถนะฉบับสมบูรณ์ 11 พ.ค. 2564ประธานชมรมครู กทม.ออนไลน์ แจงเหตุผล ทำไมจึงคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับกฤษฎีกา 11 พ.ค. 2564ดาวน์โหลด!!! คู่มือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19 11 พ.ค. 2564กรมการปกครอง เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 206 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 19พ.ค. - 10มิ.ย.2564 11 พ.ค. 2564โควิดศธ.ยังติดเชื้อไม่หยุด! พบเพิ่มอีก 3 ราย ยอดพุ่ง 30 11 พ.ค. 2564ศธ.ส่งรายชื่อครูรายอำเภอ !!! ฉีดวัคซีนโควิดก่อนเปิดเทอม   11 พ.ค. 2564มรภ.สวนสุนันทา รับสมัครเรียนป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 สมัครออนไลน์ 20 พ.ค. - 19 มิ.ย.2564 11 พ.ค. 2564ชัดเจนแล้วว่า..."คนเป็นครู...ต้องเรียนครู" เท่านั้น ติดตามประเด็นนับหน่วยกิตสอบครู ที่นี่ 11 พ.ค. 2564สพฐ.รับหมดงบจริงๆ แจ้งล่วงหน้า7เดือนเลิกจ้างครู 1,964ราย 11 พ.ค. 2564ศธ.ส่งชื่อครูกว่า 6 แสนคนฉีดวัคซีนก่อนเปิดเรียน 1 มิ.ย.

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ใน ท.ป.๓

usericon

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
Evaluation of Project the Moral and Ethical Development Project
Dipangkornwittayapat Taweewattana Under Royal Patronage School

นางลัดดา เจียมจูไร
Ladda Jeamjurai
บทคัดย่อ

    การประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินบริบทของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 2) ประเมินความพร้อมปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 3) ประเมินกระบวนการดำเนินงานโครงการของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ และ 4) ประเมินผลผลิตของโครงการ ของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ในเรื่องต่อไปนี้ พฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน ดังนี้ 1) รับผิดชอบดี 2) มีระเบียบวินัย 3) ใส่ใจจิตอาสา 4) นำพาความซื่อสัตย์ 5) ยืนหยัดความกตัญญู และ 6) เรียนรู้สู่ความพอเพียง และความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยใช้การประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จำนวน 4,012 คน กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในครั้งนี้ ได้มาจากวิธีการสุ่มตัวอย่างเป็นระบบ (Systematic Random Sampling) ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 1 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 14 คน ครู จำนวน 118 คน นักเรียน จำนวน 322 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 322 คน รวมทั้งสิ้น 777 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมิน ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลประเมินสรุปได้ว่า
1. การประเมินด้านบริบทเกี่ยวกับความสอดคล้องของวัตถุประสงค์และความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.30, SD=0.50)
2. การประเมินด้านปัจจัยนำเข้าเกี่ยวกับความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.46, SD= 0.58)
3. การประเมินด้านกระบวนการเกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการ และการจัดกิจกรรมของโครงการ มีดังนี้
    3.1 ผลการประเมินด้านกระบวนการเกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.45, SD=0.58)
    3.2 ผลการประเมินด้านกระบวนการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตามโครงการ มีดังนี้
    3.2.1 กิจกรรมยุวชนเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( = 4.45, SD=0.60) เมื่อเทียบผลการประเมินกับเกณฑ์ที่กำหนดถือว่าเท่ากับเกณฑ์
    3.2.2 กิจกรรมการทำบุญตักบาตร พบพระรับธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.46, SD=0.58) เมื่อเทียบผลการประเมินกับเกณฑ์ที่กำหนดถือว่าเท่ากับเกณฑ์
    3.2.3 กิจกรรมห้องเรียนสีขาวปลอดสารเสพติดและอบายมุข โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.42, SD=0.57) เมื่อเทียบผลการประเมินกับเกณฑ์ที่กำหนดถือว่าเท่ากับเกณฑ์
    3.2.4 กิจกรรม บ.ว.ร. จิตอาสา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.56, SD=0.59) เมื่อเทียบผลการประเมินกับเกณฑ์ที่กำหนดถือว่าสูงกว่าเกณฑ์
    3.2.5 กิจกรรมธนาคารความดี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.68, SD=0.51) เมื่อเทียบผลการประเมินกับเกณฑ์ที่กำหนดถือว่าสูงกว่าเกณฑ์
    3.2.6 กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.63, SD=0.50) เมื่อเทียบผลการประเมินกับเกณฑ์ที่กำหนดถือว่าสูงกว่าเกณฑ์
    3.2.7 กิจกรรมต้นกล้าความดีวิถีพอเพียง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.62, SD=0.52) เมื่อเทียบผลการประเมินกับเกณฑ์ที่กำหนดถือว่าสูงกว่าเกณฑ์
    3.2.8 กิจกรรมธนาคารโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.71, SD=0.47) เมื่อเทียบผลการประเมินกับเกณฑ์ที่กำหนดถือว่าสูงกว่าเกณฑ์
4. ผลการประเมินด้านผลผลิต
    4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการด้านการแสดงออกทางพฤติกรรมของนักเรียน ดังนี้ 1) รับผิดชอบดี 2) มีระเบียบวินัย 3) ใส่ใจจิตอาสา 4) นำพาความซื่อสัตย์ 5) ยืนหยัดความกตัญญู และ 6) เรียนรู้สู่ความพอเพียง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.63, SD=0.53) เมื่อเทียบผลการประเมินกับเกณฑ์ที่กำหนดถือว่าสูงกว่าเกณฑ์ทุกกิจกรรม
4.2 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ใน พระราชูปถัมภ์ฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.61, SD=0.52)
    5. สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด พบว่า มีผลการประเมินเท่ากับเกณฑ์ และสูงกว่าเกณฑ์ แสดงว่า การดำเนินกิจกรรมตามโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ     

คำสำคัญ : การประเมินโครงการ, การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
monstana 04 มี.ค. 2564 เวลา 14:19 น. 0 79
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^