LASTEST NEWS

11 พ.ค. 2564ศธ.เคาะก.ย.นี้ได้ร่างหลักสูตรสมรรถนะฉบับสมบูรณ์ 11 พ.ค. 2564ประธานชมรมครู กทม.ออนไลน์ แจงเหตุผล ทำไมจึงคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับกฤษฎีกา 11 พ.ค. 2564ดาวน์โหลด!!! คู่มือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19 11 พ.ค. 2564กรมการปกครอง เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 206 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 19พ.ค. - 10มิ.ย.2564 11 พ.ค. 2564โควิดศธ.ยังติดเชื้อไม่หยุด! พบเพิ่มอีก 3 ราย ยอดพุ่ง 30 11 พ.ค. 2564ศธ.ส่งรายชื่อครูรายอำเภอ !!! ฉีดวัคซีนโควิดก่อนเปิดเทอม   11 พ.ค. 2564มรภ.สวนสุนันทา รับสมัครเรียนป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 สมัครออนไลน์ 20 พ.ค. - 19 มิ.ย.2564 11 พ.ค. 2564ชัดเจนแล้วว่า..."คนเป็นครู...ต้องเรียนครู" เท่านั้น ติดตามประเด็นนับหน่วยกิตสอบครู ที่นี่ 11 พ.ค. 2564สพฐ.รับหมดงบจริงๆ แจ้งล่วงหน้า7เดือนเลิกจ้างครู 1,964ราย 11 พ.ค. 2564ศธ.ส่งชื่อครูกว่า 6 แสนคนฉีดวัคซีนก่อนเปิดเรียน 1 มิ.ย.

รูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของ ท.ป.๓

usericon

รูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
A model for deveiopment the quality of learners on desirable characteristics
of Dipangkornwittayapat Taweewattana Under Royal Patronage School

นางลัดดา เจียมจูไร
Ladda Jeamjurai

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ครั้งนี้ ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (R&D: Research and Development) ในลักษณะของการผสมผสานวิธี (Mixed Methods) โดยมีการเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative methods) และเชิงคุณภาพ (Qualitative methods) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 2) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 3) สร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ และ 4) ทดลองใช้และศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ครูผู้สอน 71 คน คณะกรรมการสถานศึกษา 14 คน นักเรียน 322 คน รวนทั้งสิ้น 415 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสม แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง แบบบันทึกข้อมูล แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. องค์ประกอบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ พบว่า มี 5 องค์ประกอบ คือ (1) การสร้างเจตคติที่ดี (2) การสร้างเสริมประสบการณ์ (3) การสร้างความตระหนัก (4) การกำกับ ติดตาม และประเมินผล และ (5) การมีทักษะในการดำเนินชีวิต เมื่อพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
2. สภาพปัจจุบันการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (=2.81 =0.24) สภาพที่พึงประสงค์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.72, =0.37) ความต้องการจำเป็น พบว่า องค์ประกอบที่มีค่าความต้องการจำเป็นสูงสุด คือ การมีทักษะในการดำเนินชีวิต (PNImodified=0.74) รองลงมา คือ การกำกับ ติดตาม และประเมินผล (PNImodified=0.69) ส่วนองค์ประกอบที่มีค่าความต้องการจำเป็น ต่ำสุด คือ การสร้างความตระหนัก (PNImodified=0.63)
3. รูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ คือ รูปแบบ AELE Model ประกอบด้วย การสร้างเจตคติที่ดี (A: Attitude) การสร้างเสริมประสบการณ์ (E: Experience) การประยุกต์ใช้การชีวิตประจำวัน (L: Life skills) และ การกำกับ ติดตาม และประเมินผล (E: Evaluation) มีความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.73, =0.43)
4. ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ พบว่า ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้ง 8 ด้าน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยภาพรวม ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ทุกระดับชั้น และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.84, =0.28)

คำสำคัญ : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน, คุณลักษณะอันพึงประสงค์
monstana 04 มี.ค. 2564 เวลา 14:16 น. 0 164
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^