LASTEST NEWS

30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.นนทบุรี - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพม.นนทบุรี 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.นครสวรรค์ - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพม.นครสวรรค์ 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.นครศรีธรรมราช - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพม.นครศรีธรรมราช 30 มี.ค. 2566สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 168 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-24 เม.ย.2566 30 มี.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.นครพนม - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพม.นครพนม 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.นครปฐม - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพม.นครปฐม 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.ตาก - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพม.ตาก 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.เชียงใหม่ - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพม.เชียงใหม่

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านฯ น.ส.จุรีพร เหิมขุนทด ร.ร.คีรีว

usericon

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านฯ น.ส.จุรีพร เหิมขุนทด ร.ร.คีรีว
ชื่อการศึกษา :     รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้
        ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ชื่อผู้รายงาน :     นางสาวจุรีพร เหิมขุนทด
สถานศึกษา :     โรงเรียนคีรีวัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔
ปีการศึกษา :     ๒๕๕๔

บทคัดย่อ

การศึกษาสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนคีรีวัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระที่ ๑การอ่าน อยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เนื่องจากครูผู้สอนยังใช้การสอนแบบเก่าๆ ขาดการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่จะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ดังนั้นผู้รายงานจึงสนใจในการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ศึกษาดัชนีประสิทธิผลในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำนวน ๒๘ คน โรงเรียนคีรีวัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔ ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้รายงานทำการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์ขึ้นเพื่อใช้ประกอบการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการศึกษาเป็นแบบกลุ่มเดียว ทำการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One Group Pre-test Post-test Design) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน ๘ แผน ๓๒ ชั่วโมง แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์จำนวน ๘เล่ม แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นคำถามแบบเลือกตอบชนิด ๔ ตัวเลือก จำนวน ๖๐ ข้อ ซึ่งมีค่าดัชนีความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง ๐.๓๗–๐.๗๙มีค่าอำนาจจำแนก (B) ตั้งแต่ ๐.๒๕–๐.๘๖และค่าความเชื่อมั่น ๐.๙๑และแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน ๒๓ ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage : %) ค่าเฉลี่ย (Mean : ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I.) และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้t - test (Dependent Samples)
    ผลการศึกษาพบว่า
    การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์มีประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๔.๒๔/๘๑.๒๕สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (๘๐/๘๐) ที่กำหนดไว้การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ ๐.๕๗๒๐แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๗.๒๐ สูงกว่าเกณฑ์ (๐.๕๐ ขึ้นไป)และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับดีมาก (๔.๔๖)

    สรุปได้ว่า การสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนและยังทำให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น สามารถนำไปใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนของนักเรียน ช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีและใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอน ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูผู้สอนสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์ให้ต่อเนื่อง มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ควรมีการพัฒนาแบบฝึกทักษะในกลุ่มสาระการเรียนรู้และเนื้อหาอื่น ๆ ต่อไป
ed4korat 03 ก.ย. 2556 เวลา 18:26 น. 0 1,313
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^