LASTEST NEWS

29 พ.ย. 2564สพม.กาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการครู และพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา สมัคร 1-7 ธันวาคม 2564 29 พ.ย. 2564วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการครู สมัคร 30 พ.ย. - 7 ธ.ค.2564 29 พ.ย. 2564กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก รับสมัครพนักงานราชการ 820 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 2-9 ธันวาคม 2564 29 พ.ย. 2564กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุรับราชการ วุฒิปริญญาโท เงินเดือน 17,500 - 19,250 บาท สมัครออนไลน์ 29 พ.ย. - 3 ธ.ค 29 พ.ย. 2564กระทรวงการต่างประเทศ เปิดสอบบรรจุรับราชการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ สมัครออนไลน์ 1-25 ธ.ค.2564 29 พ.ย. 2564กรมการจัดหางาน เปิดสอบบรรจุรับราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา สมัครออนไลน์ 29 พ.ย. - 22 ธ.ค.2564 29 พ.ย. 2564"ตรีนุช" ยัน 1 ธ.ค. มีโรงเรียนเปิด On site เพิ่มขึ้นแน่ 29 พ.ย. 2564เลขาธิการ ก.ค.ศ.ย้ำชัด ยืนยัน !! เกณฑ์ PA ไม่จำเป็นต้องทำแฟ้มเอกสารเพื่อใช้ประเมิน 29 พ.ย. 2564กรมคุมประพฤติ เปิดสอบพนักงานราชการ 137 อัตรา (วุฒิปวช.-ปวส.-ป.ตรี) สมัคร 1-23 ธ.ค.2564 29 พ.ย. 2564ครูสะท้อนปัญหาเกณฑ์ประเมิน PA !!! “ตรีนุช” พร้อมรับฟัง

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทา

usericon

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทา
ชื่อผลงาน    : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ผู้ประเมิน    : นางสาวกุหลาบ เกลี้ยงชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20
ปีการศึกษา    : 2555

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียน
วิถีพุทธ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลโดยการประเมินครั้งนี้ได้ใช้การประเมินรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ของ สตัฟเฟิลบีม มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบทด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการดำเนินงาน และเพื่อประเมินผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนที่มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความกตัญญูกตเวที มีความเมตตากรุณา โอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และไม่เห็นแก่ตัว มีความประหยัดและออม มีพฤติกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ได้ถูกต้องเหมาะสม มีพฤติกรรมการกิน อยู่ ดูฟัง ถูกต้องเหมาะสมการประยุกต์ใช้ ความรู้ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการประเมินครั้งนี้ใช้ประชากรทั้งหมดเป็นผู้ให้ข้อมูล จำนวนทั้งสิ้น 101 คน ประกอบด้วยข้าราชการครูของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 จำนวน 8 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 คน นักเรียน 43 คน ผู้ปกครอง 43 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม จำนวน 6 ฉบับ ลักษณะข้อคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ และแบบบันทึกข้อมูลจำนวน 1 ฉบับ รวมจำนวน 7 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (µ) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (౮)

สรุปผลการประเมิน
การประเมินผลโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนวิถี
พุทธ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ตามการรับรู้ของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และนักเรียน พบว่า
1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยภาพรวมตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน และทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยภาพรวม ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน และทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด
    3. ผลการประเมินด้านด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยภาพรวม ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน และทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด
    4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล พบว่า
4.1 คุณธรรมของนักเรียนตามแนวทางวิถีพุทธ พบว่า นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมทุกรายการสูงกว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน
    4.2 การประยุกต์ใช้ความรู้ของนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน และทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด
    4.3 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ตามความคิดเห็นของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ตามความคิดเห็นของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน และทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้
1.1 ควรให้โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ เป็นโครงการต่อเนื่องมีการดำเนินงานทุกปีการศึกษา ให้มีแผนงานรองรับอย่างชัดเจน ทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ และวัสดุ อุปกรณ์อย่างเพียงพอ
    1.2 ควรมีการจัดประชุมฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมที่สอดแทรกการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ แก่นักเรียนในการบูรณาการการเรียนการสอนตามปกติในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทำการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ครูได้นำเสนอผลงานและสร้างงานของตนเองต่อไป
1.3 ควรมีการเผยแพร่ ผลการดำเนินโครงการต่อชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มี
การพัฒนาการโครงการอย่างแพร่หลาย และส่งผลต่อครู นักเรียน ตามเป้าหมายของโครงการมากยิ่งขึ้น
    2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยหรือประเมินครั้งต่อไป
    2.1 ควรมีการประเมินรูปแบบใหม่ๆ ทันสมัย ที่สามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนได้เพิ่มขึ้น
    2.2 ควรมีการประเมินปัจจัย หรือองค์ประกอบที่สำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาการด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน
    2.3 ควรมีการประเมินเปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่นๆ ที่จัดกระทำโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในลักษณะเดียวกัน


pakpow 18 ก.ค. 2556 เวลา 08:15 น. 0 1,604
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^