LASTEST NEWS

27 มี.ค. 2566ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566 (ภายใน 27 มี.ค.2566) 27 มี.ค. 2566โรงเรียนหอวัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-21 เมษายน 2566 27 มี.ค. 2566สรุปพ.ร.บ.กยศ.ลดเบี้ยปรับเหลือ 0.5% ไม่ต้องมีคนค้ำ เปิดมิติใหม่ชำระหนี้ 'ตัดเงินต้นก่อนดอก' 27 มี.ค. 2566ประกาศแล้ว !! ผลสอบรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ. 2566 26 มี.ค. 2566(( ลิงก์ )) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ครั้งที่ 1/2566 สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 26 มี.ค. 2566โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) รับสมัครอาจารย์ 13 อัตรา 26 มี.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 26 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.ขอนแก่น - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพม.ขอนแก่น 26 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.ขอนแก่น เขต 5 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.ขอนแก่น เขต 5 26 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.ขอนแก่น เขต 4 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.ขอนแก่น เขต 4

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

usericon

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรี รหัสวิชา ศ 31102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้รายงาน นายคทายุทธิ์ เกษศิริ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
ปีที่ศึกษา 2560
                     บทคัดย่อ
รายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรี รหัสวิชา ศ 31102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรี รหัสวิชา ศ 31102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจด้านการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรี รหัสวิชา ศ 31102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จำนวน 252 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จำนวน 42 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากเป็นห้องเรียนที่ผู้รายงานจัดการเรียนรู้ ทำให้ง่ายต่อการเก็บข้อมูล
     ผู้รายงานได้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าโดยการสร้างเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรี รหัสวิชา ศ 31102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 3 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน จำนวน 40 ข้อ นำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยการทดสอบค่าที (t-test) โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏว่า
1.    ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสารการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรี
รหัสวิชา ศ 31102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 84.05/86.37 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 จึงนับได้ว่าเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรี รหัสวิชา ศ 31102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 1
2.    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรี รหัสวิชา ศ 31102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ .05 เป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 2
    3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรี รหัสวิชา ศ 31102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมอยู่ในระดับมากเป็นไปตามสมมุติฐานที่ 3    สรุปได้ว่า เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรี รหัสวิชา
ศ 31102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลการเรียนรู้ของนักเรียน
เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และนักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรี รหัสวิชา 31102 อยู่ในระดับมาก สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นได้เป็นอย่างดี
paruahat 16 มิ.ย. 2561 เวลา 21:40 น. 0 590
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^