LASTEST NEWS

27 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 27 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 27 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 27 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.กาญจนบุรี เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 27 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.ลำปาง ลำพูน - ผลย้ายครู 2566 สพม.ลำปาง ลำพูน 27 ก.ย. 2566โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้- 5 ตุลาคม 2566 27 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.นครสวรรค์ - ผลย้ายครู 2566 สพม.นครสวรรค์ 27 ก.ย. 2566ครูรัก(ษ์)ถิ่นรุ่น 5 สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง ลดเหลื่อมล้ำในพื้นที่ห่างไกล เตรียมบรรจุ 1,500 โรงเรียน 27 ก.ย. 2566เสมา 2 ยอมรับ !!! สกสค.มีปัญหารุมเร้าอื้อ 27 ก.ย. 2566เสมา 1 ออกประกาศ ศธ.สกัดทุจริต

รายงานการพัฒนาเว็บเพื่อการเรียนการสอนโดยใช้การสอนแบบผ

usericon

ชื่อเรื่อง    รายงานการพัฒนาเว็บเพื่อการเรียนการสอนโดยใช้การสอนแบบผสมผสาน วิชา การสร้างเว็บไซต์ 2 (ง23242) รายวิชาเพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจัย    สุขุม ดอกเข็ม
ปีการศึกษา    2560
บทคัดย่อ

    รายงานนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ เพื่อสร้าง และหาประสิทธิภาพของเว็บเพื่อการเรียนการสอน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียน และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนด้วยเว็บเพื่อการเรียนการสอนโดยใช้การสอนแบบผสมผสาน วิชา การสร้างเว็บไซต์ 2 (ง23242) รายวิชาเพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
    กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองเบื้องต้น คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 จำนวน 41 คน ปีการศึกษา 2559 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองจริง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/14 จำนวน 33 คน ปีการศึกษา 2560
    ผลการวิจัย พบว่า 1) ประสิทธิภาพของการเรียนด้วยเว็บเพื่อการเรียนการสอนโดยใช้
การสอนแบบผสมผสาน วิชาการสร้างเว็บไซต์ 2 (ง23242) รายวิชาเพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวิสุทธรังษี พบว่า ร้อยละของคะแนนระหว่างการทำแบบฝึกหัดระหว่างเรียน และร้อยละของคะแนนในการทำแบบทดสอบหลังเรียน พบว่า หน่วยที่ 1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพ คือ 88.6/84.5 หน่วยที่ 2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพ คือ 89.3/82.1 หน่วยที่ 3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพ คือ 89.5/80.9 หน่วยที่ 4 ผลการทดสอบประสิทธิภาพ คือ 83.8/83.6 หน่วยที่ 5 ผลการทดสอบประสิทธิภาพ คือ 84.2/84.5 หน่วยที่ 6 ผลการทดสอบประสิทธิภาพ คือ 88.3/82.1 หน่วยที่ 7 ผลการทดสอบประสิทธิภาพ คือ 85.3/81.2 หน่วยที่ 8 และผลของการทดสอบประสิทธิภาพ คือ 87.2/83.6 จากการทดสอบประสิทธิภาพจึงแสดงให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 จึงสรุปได้ว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 2)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเว็บเพื่อการเรียนการสอนโดยใช้การสอนแบบผสม วิชาการสร้างเว็บไซต์ 2 (ง23242) รายวิชาเพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
วิสุทธรังษี พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน และหลังเรียนจากการทดลองจริงในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-8 พบว่า คะแนนการทดสอบหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงสรุปได้ว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้เบื้องต้น 3) ความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนด้วยเว็บเพื่อการเรียนการสอนโดยใช้การสอนแบบผสม วิชาการสร้างเว็บไซต์ 2 (ง23242) รายวิชาเพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวิสุทธรังษี พบว่า 1) นักเรียนชอบเว็บเพื่อการเรียนการสอนมากน้อยเพียงไร มีค่าเฉลี่ย 4.7 แสดงว่าชอบมากที่สุด 2) นักเรียนมีความสนใจ และต้องการเรียนรู้รายวิชาการสร้างเว็บไซต์ 2 ด้วยเว็บเพื่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.7 แสดงว่า สนใจมากที่สุด 3) นักเรียนได้รับความรู้จากเว็บเพื่อการเรียนการสอนมากน้อยเพียงไร มีค่าเฉลี่ย 4.8 แสดงว่าได้รับความรู้จากเว็บมากที่สุด 4) นักเรียนสามารถทำแบบทดสอบได้สะดวกมากน้อยเพียงไร มีค่าเฉลี่ย 4.5 แสดงว่า ทำแบบทดสอบได้สะดวกมากที่สุด 5) นักเรียนสามารถทำกิจกรรมระหว่างเรียนได้สะดวกมากน้อยเพียงไร มีค่าเฉลี่ย 4.6 แสดงว่าสามารถทำกิจกรรมระหว่างเรียนได้สะดวกมากที่สุด 6) นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้ด้วยเว็บเพื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับใด มีค่าเฉลี่ย 4.6 แสดงว่านักเรียนสุดกับการเรียนด้วยเว็บมากที่สุด 7) นักเรียนสามารถทบทวนบทเรียนด้วยเว็บเพื่อการเรียนการสอนได้ มีค่าเฉลี่ย 4.6 แสดงว่านักเรียนสามารถทบทวนบทเรียนได้มากที่สุด 8) นักเรียนเข้าใจเนื้อหาในเว็บเพื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับใด เฉลี่ย 4.8 แสดงว่านักเรียนเข้าใจเนื้อหาในระดับมากที่สุด 9) นักเรียนคิดว่าเว็บเพื่อการเรียนการสอน วิชา การสร้างเว็บไซต์ 2 มีประโยชน์มากน้อยเพียงไร มีค่าเฉลี่ย 4.5 แสดงว่านักเรียนคิดว่าเว็บเพื่อการเรียนการสอนมีประโยชน์มากที่สุด 10) นักเรียนมีความสุขต่อการเรียนรู้ด้วยเว็บเพื่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.4 นักเรียนมีความสุขกับการเรียนด้วยเว็บเพื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้
Kruo 14 มิ.ย. 2561 เวลา 13:08 น. 0 583
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^ <