LASTEST NEWS

20 มี.ค. 2566(อย่างเป็นทางการ) ประกาศแล้ว !! ครูกทม. 1/2565 สอบ 1-2 เม.ย.2566 จำนวน 7 สนามสอบ 19 มี.ค. 2566สพม.เชียงราย ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 จำนวน 297 ราย 19 มี.ค. 2566สพป.สุรินทร์ เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้ขอย้าย รอบที่ 1/2566 จำนวน 260 ราย 19 มี.ค. 2566สพป.บึงกาฬ ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 จำนวน 240 ราย 19 มี.ค. 2566สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566  19 มี.ค. 2566สพป.สุโขทัย เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 รอบที่ 1 จำนวน 167 ราย 19 มี.ค. 2566โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ รับสมัครครูผู้สอน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-23 มีนาคม 2566 19 มี.ค. 2566สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 19 มี.ค. 2566สพป.ระยอง เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 จำนวน 62 ราย 19 มี.ค. 2566สพม.ยะลา เปิดสอบพนักงานราชการครู 3 อัตรา รับสมัคร 27-31 มีนาคม 2566

เผยแพร่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่อง ท่องโลกเทคโนโลยีป.6

usericon

ชื่อรายงานเรื่อง     รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่อง ท่องโลกเทคโนโลยี ยุค 4.0 กับพี่ IT
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 2
ชื่อผู้รายงาน นางสาวเธียราภรณ์ ตนะทิพย์
ตำแหน่งครู         วิทยฐานะครูชานาญการ
ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การรายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่อง ท่องโลกเทคโนโลยี
ยุค 4.0 กับพี่ IT กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของศึกษา 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่อง ท่องโลกเทคโนโลยี ยุค 4.0 กับพี่ IT กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่อง ท่องโลกเทคโนโลยี ยุค 4.0 กับพี่ IT กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่อง ท่องโลกเทคโนโลยี ยุค 4.0 กับพี่ IT กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 16 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (PurposiveSampling) เครื่องมือที่ใช้ศึกษาค้นคว้าได้แก่ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่อง ท่องโลกเทคโนโลยี ยุค 4.0 กับพี่ IT กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 โดยใช้คู่กับแผนการจัดการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) จำนวน 14 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง รวม 14 ชั่วโมง จานวน 4 บทเรียน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่อง ท่องโลกเทคโนโลยี ยุค 4.0 กับพี่ IT กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 3) แบบประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่อง ท่องโลกเทคโนโลยี ยุค 4.0 กับพี่ IT กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล คือ ร้อยละค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่
t – test (Dependent Samples)
ผลการศึกษาพบว่า
1 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่อง
ท่องโลกเทคโนโลยี ยุค 4.0 กับพี่ IT กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.78/85.21 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80
2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่องท่องโลกเทคโนโลยี ยุค 4.0 กับพี่ IT
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6 ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลัง( = 25.56) สูงกว่าก่อนเรียน ( = 12.44)
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุปได้ว่าเมื่อนักเรียนเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
(CAI) เรื่องท่องโลกเทคโนโลยี ยุค 4.0 กับพี่ IT กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์) สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แล้วนักเรียนมีความรู้สูงขึ้น
3. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่อง ท่องโลกเทคโนโลยี ยุค 4.0 กับพี่ IT พบว่า นักเรียนมีความ
พึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด โดยมีค่ารวมเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
รวมเฉลี่ย เท่ากับ 0.17

thiaraporn 06 มิ.ย. 2561 เวลา 23:37 น. 0 445
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^