LASTEST NEWS

08 ก.พ. 2566สอศ. จัดตั้งสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด 77 จังหวัด ขับเคลื่อนนโยบายการอาชีวศึกษาสู่ภูมิภาค 08 ก.พ. 2566โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย 17 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 22,500 บาท 07 ก.พ. 2566คุรุสภาลุยสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณครู 07 ก.พ. 2566ที่ ศธ 04009/ว 672 การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2 07 ก.พ. 2566“ตรีนุช” จี้ รร.ตรวจเข้มปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 07 ก.พ. 2566ศธ.เลิก "บอนไซต์" โรงเรียน สพฐ.ขนาดเล็ก ชง "กพร." ขอเพิ่ม"ครู-ผอ." 06 ก.พ. 2566สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปวส.ขึ้นไปทุกสาขา เงินเดือน 15,000.-บาท 06 ก.พ. 2566สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท 06 ก.พ. 2566กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 37,680.- บาท 06 ก.พ. 2566“ตรีนุช” เตือนโรงเรียนดัง “รับนักเรียน” ปี 2566 ห้ามมี “แป๊ะเจี๊ยะ”

เผยแพร่ผลงานวิจัย

usericon

ชื่อเรื่อง     รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง ร่างกายของเรา สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคอกช้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้รายงาน    นางสาวธิดารัตน์ ส้มเขียวหวาน
สังกัด        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ปีที่รายงาน    2560

    บทคัดย่อ    

รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง ร่างกายของเรา สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคอกช้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง ร่างกายของเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคอกช้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4 เล่ม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา รหัสวิชา พ21101 ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง ร่างกายของเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคอกช้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-Book) เรื่อง ร่างกายของเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคอกช้าง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านคอกช้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 นักเรียนทั้งหมด 29 คนซึ่งมาได้โดยการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive Sampling) รูปแบบการทดลองเป็นการทดลองแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง ร่างกายของเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคอกช้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 18 แผนการจัดการเรียนรู้ 2) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง ร่างกายของเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคอกช้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4 เล่ม 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและ
พลศึกษา รหัสวิชา พ21101 ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-Book) เรื่อง ร่างกายของเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 4) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง ร่างกายของเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนบ้านคอกช้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบที (t - test) ผลที่ได้จากการศึกษา สรุปได้ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง ร่างกายของเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคอกช้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการทดลองของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 29 คน มีประสิทธิภาพเท่ากับ E1/E2 = 83.72/82.30 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ E1/E2 = 80/80
2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง ร่างกายของเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคอกช้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช ของกลุ่มตัวอย่าง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง ร่างกายของเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคอกช้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.80, S.D. = 0.38) และถ้าพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสื่อการเรียนรู้
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( = 4.87, S.D. = 0.33) รองลงมา คือ ด้านครูผู้สอน ( = 4.84, S.D. = 0.34) และด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ ( = 4.84, S.D. = 0.36) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านเนื้อหา ( = 4.63, S.D. = 0.48) แสดงว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง ร่างกายของเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคอกช้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในระดับมากที่สุด
nitiwateecd 03 มิ.ย. 2561 เวลา 16:31 น. 0 494
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^