LASTEST NEWS

31 ม.ค. 2566สช.ตั้งคณะทำงานดูแลตั๋วครู รร.เอกชน 31 ม.ค. 2566ศธ.จ่อปรับโครงสร้างเติมอัตราผู้บริหารให้โรงเรียนขนาดเล็ก 31 ม.ค. 2566ข่าวดี !! กศจ.เพชรบูรณ์ อนุมัติ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 7 อัตรา 31 ม.ค. 2566ข้อเท็จจริง "ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น" หรือ B-license ถ้าสอบไม่ผ่าน จะต้องปรับเปลี่ยนไปทำหน้าที่อื่น 31 ม.ค. 2566“ตรีนุช” ถกบอร์ดคุรุสภาวางแผนทดสอบตั๋วครูไร้กระดาษ 31 ม.ค. 2566รวมลิงก์ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคเหนือ ปี 2565 จังหวัดน่าน ระดับม.ต้น-ม.ปลาย 31 ม.ค. 2566คุรุสภาเตรียมใช้ e-testing ทดสอบสมรรถนะครู 30 ม.ค. 2566ตารางสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบ Digital Testing ระหว่างวันที่ 25 ก.พ. - 4 มี.ค.2566 30 ม.ค. 2566เช็กที่นี่ !! ลิงก์ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคอีสาน ปี 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด 30 ม.ค. 2566สพม.สุรินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 12 อัตรา ระหว่างวันที่ 8 - 14 กุมภาพันธ์ 2566

คู่มือการใช้แผนการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาพฤติกรรม

usericon

คู่มือการจัดกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม
ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
เรื่องที่ 1 เตรียมอนุบาลขึ้นสู่ชั้นประถมศึกษา


จัดทำโดย
นางสาววศินี บำรุง
ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
คู่มือการจัดกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม
ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
เรื่องที่ 1 เตรียมอนุบาลขึ้นสู่ชั้นประถมศึกษาจัดทำโดย
นางสาววศินี บำรุง
ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
คำนำ

คู่มือการจัดกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 เรื่องที่ 1เตรียมอนุบาลขึ้นสู่ชั้นประถมศึกษาเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์
ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางสังคม พร้อมไปกับการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสภาพแวดล้อมจริงที่นักเรียนได้พบในชีวิตประจำวันโดยใช้สถานการณ์จริงที่นักเรียนพบและมีปฏิสัมพันธ์ได้ในสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัวนักเรียน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมที่สนองตอบต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ผ่านกิจกรรมการศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนใกล้ตัวนักเรียนเป็นสื่อในการเรียนรู้
    ผู้จัดทำ หวังว่าคู่มือการจัดกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการจัดกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้
และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ในโรงเรียนหรือในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับก่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ คณะครู และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่กรุณา
ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้กำลังใจในการออกแบบการจัดกิจกรรม และจัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมนี้จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ไว้ ณ โอกาสนี้

                            
                            วศินี บำรุง
คู่มือการใช้แผนการจัดกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
เรื่องที่ 1 เตรียมอนุบาลขึ้นสู่ชั้นประถมศึกษา

สารบัญ

เรื่อง                                                หน้า

คำนำ
สารบัญ
คู่มือการใช้แผนการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม
    หลักการและเหตุผล                                    2
    จุดมุ่งหมาย                                        2
    เนื้อหา                                            3
    หลักการจัดกิจกรรม                                    3
    ระยะเวลาในการดำเนินการ                                6
สถานที่ศึกษาแหล่งเรียนรู้                                     6
การดำเนินกิจกรรม                                    6
บทบาทครู                                         8
    บทบาทนักเรียน                                        8
ตารางการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้                            9
    กิจกรรมที่ 1เตรียมอนุบาลขึ้นสู่ชั้นประถมศึกษาสถานที่ศึกษาแหล่งเรียนรู้            10
        ขั้นวางแผนก่อนการศึกษาแหล่งเรียนรู้                        11
        ขั้นกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้                            13
        ขั้นสรุปหลังกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้                        16
        ภาพถ่ายกิจกรรม                                     18
คู่มือการใช้แผนการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม

หลักการและเหตุผล
การจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เป็นการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 เป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่จะเห็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนจริง
แทนการเรียนรู้จากสิ่งที่เป็นนามธรรมที่นักเรียนได้เรียนรู้ในห้องเรียน ซึ่งเป็นการปลูกฝังการให้นักเรียนได้เกิดความคิดที่ดีจากการเรียนรู้โดยการสัมผัสหรือพบเห็นของจริง พร้อมกับได้มีโอกาสได้พูดคุยและสอบถามกับผู้ที่อยู่ในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ โดยตรง การศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่นักเรียนจะมีโอกาสได้เรียนรู้จากการสัมผัสและสัมพันธ์ เป็นบทเรียนที่แปลกใหม่ สนุก เร้าใจ และจูงใจให้ติดตาม ให้นักเรียนอยากศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากสิ่งใหม่ๆ ที่นักเรียนสนใจ รู้จักคิดและมีการพัฒนาความคิดจากความรู้ที่ได้รับ
สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้รับทราบได้ นักเรียนจะได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพการพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ทุกด้าน ได้แก่ ด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านจิตใจ และด้านสังคม ตลอดจนถึงบุคลิกภาพ และนักเรียนควรได้รับการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมไปพร้อมๆ กันด้วย
ในการศึกษาการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมครั้งนี้ มีจุดหมายเพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสามัคคี ด้วยการช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน ด้านการมีสัมมนาคารวะ และด้านการยอมรับและปฏิบัติตามกฎ และพบว่าการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่สามารถจัดให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ได้มีโอกาสในการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมอย่างเหมาะสมกับวัย เนื่องจากนักเรียนจะได้รับข้อมูลปฐมภูมิที่สอดคล้องกับวัยของนักเรียน เพราะนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ไม่ใช่นักฟัง ดังนั้นการนำนักเรียนได้ไปเยี่ยมชมและสัมผัสกับของจริง จะเหมือนกับว่านักเรียนได้ไปห้องปฏิบัติการชีวิตที่เป็นประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ คือ นักเรียนจะเกิดประสบการณ์อย่างเป็นรูปธรรม และจากการที่นักเรียนได้สัมผัสกับบุคคลและชีวิตจริง จะส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมทางสังคมตามจุดมุ่งหมาย

จุดมุ่งหมาย
1. เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาล 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ
ด้านความสามัคคี ด้วยการช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน ด้านการมีสัมมนาคารวะ และด้านการยอมรับ
และปฏิบัติตามกฎ
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์จริง
3. เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานและกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้
4. เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานและกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้
เนื้อหา
การจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนเกิดประสบการณ์เป็นรูปธรรม จากการได้สัมผัสกับบุคคลและชีวิตจริง ซึ่งประสบการณ์ต่างๆ เหล่านี้จะช่วยขยายมโนทัศน์เดิมและเพิ่มมโนทัศน์ใหม่ให้กับนักเรียน เป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรม และสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง พร้อมกับเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และช่วยพัฒนาทักษะต่างๆ ที่สำคัญคือหากผู้สอนได้คำนึงถึงการจัดกิจกรรมและวิธีการก็จะช่วยส่งผลให้เกิดพฤติกรรมทางสังคมขึ้นกับนักเรียนได้อย่างสมบูรณ์มากที่สุด ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

หลักการจัดกิจกรรม
1. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม จัดสัปดาห์ละ 3 วัน ได้แก่ วันพุธ
วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ขั้นวางแผนก่อนกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมทุกวันพุธของช่วงการทดลอง
1.2 ขั้นดำเนินการกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมทุกวันพฤหัสดีในช่วงการทดลอง
1.3 ขั้นสรุปหลังกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมทุกวันศุกร์ของช่วงการทดลอง
หมายเหตุ ในแผนรายปีสัปดาห์ที่ 29 ไม่ได้ดำเนินการทดลอง เพราะมีวันทำการเพียง 3 วัน
เนื่องจากวันที่ 1 – 2 มกราคม พ.ศ.2561 เป็นวันหยุดวันขึ้นปีใหม่และวันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
2. กิจกรรมทุกขั้นตอนครูจะตั้งคำถามแบบปลายเปิด เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น
และให้นักเรียนได้แสดงพฤติกรรมการปฏิบัติตนด้านสังคมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ
ด้านความสามัคคี ด้วยการช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน ด้านการมีสัมมนาคารวะ และด้านการยอมรับและ
ปฏิบัติตามกฎ อย่างถูกวิธี
3. การนำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครูจะต้องเตรียมการ 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การเตรียมกิจกรรมก่อนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ เป็นการวางแผนก่อนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ เป็นการเตรียมตัวทั้งด้านครูและนักเรียน โดยคำนึงถึงสิ่งสำคัญ ดังนี้
ด้านครู ควรเตรียมการ ดังนี้
         1. วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาแหล่งเรียนรู้
         2. กำหนดสถานที่โดยวิเคราะห์ว่าสถานที่นั้นๆ จะให้ประโยชน์ในการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเต็มที่ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ สถานที่ที่เลือกเป็นแหล่งเรียนรู้นั้น
ควรมีความปลอดภัยแก่นักเรียนอย่างเพียงพอด้วย
     3. ออกสำรวจและศึกษาสถานที่เลือกเป็นแหล่งเรียนรู้ล่วงหน้า
         4. เตรียมแผนการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
         5. รายงานผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อทราบ
         6. ขอความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนในการช่วยเหลือดูแลนักเรียน
ในการเดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้
         7. เตรียมเครื่องเวชภัณฑ์ที่จำเป็น
         8. ทำหนังสืออนุญาตผู้ปกครอง ในกรณีไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน
ด้านนักเรียน นักเรียนจะมีความสนใจต่อการเดินทางไปศึกษานอกห้องเรียน และมีแรงจูงใจในการอยากเรียนรู้สูง การวางแผนศึกษาแหล่งเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียนกับครู จึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้สูงสุด สิ่งที่ครูควรคำนึงถึงในการเตรียมตัวนักเรียนมีดังนี้
1. นักเรียนต้องรับฟังการปฐมนิเทศจากครูก่อนที่จะเดินทางไปสถานที่แหล่งเรียนรู้ โดยต้องทำการตกลงถึงจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของการศึกษาแหล่งเรียนรู้
2.นักเรียนควรตรงต่อเวลา คือ เดินทางไปถึงสถานที่แหล่งเรียนรู้และเดินทางกลับตรงเวลา
พร้อมกับรับฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครู
         3. นักเรียนแต่ละคนอาจมีความสนใจแตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม ดังนั้น ความคาดหวังต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอาจไม่เท่ากัน จึงควรให้เวลานักเรียนให้เพียงพอกับการสังเกต
         4. ให้นักเรียนได้มีความระมัดระวังพฤติกรรมที่แสดงออก ซึ่งจะเป็นภาพรวมของโรงเรียน
         5. ควรแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม และแต่ละกลุ่มควรมีสัญลักษณ์ประจำกลุ่มเป็นกลุ่มสี พร้อมกับควรมีชื่อนักเรียน เพื่อให้การศึกษาแหล่งเรียนรู้เป็นระบบ และมีการรวมกลุ่มได้ง่าย ประการสำคัญคือ
ต้องมีการตรวจนับนักเรียนอยู่เสมอเพื่อความปลอดภัย
         6. แนะนำให้นักเรียนได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบข้อตกลงที่กำหนดไว้อยู่เสมอเพื่อให้การศึกษาแหล่งเรียนรู้เป็นระเบียบและเพื่อความปลอดภัย
ขั้นที่ 2 การเตรียมกิจกรรมระหว่างการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ควรมีการเตรียมกิจกรรมขั้นศึกษาแหล่งเรียนรู้ ดังนี้
         1. นำสื่อ อุปกรณ์ และสิ่งของต่างๆ ที่จำเป็นในการศึกษาแหล่งเรียนรู้ไปให้ครบ
         2. รักษาเวลาให้เป็นไปตามกำหนดการที่วางไว้
         3. ทบทวนวัตถุประสงค์ กิจกรรมและการปฏิบัติตัวของนักเรียนอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่นักเรียนจะออกนอกห้องเรียนหรือขณะทำกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
         4. สนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยมีการกระตุ้น
ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ ดังนี้
4.1 ศึกษาสิ่งต่างๆ ในสถานที่แหล่งเรียนรู้ และแนะนำให้นักเรียนได้เห็นถึงความสถานที่แหล่งเรียนรู้
        4.2 แสดงความคิดเห็นในการคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมทางสังคม ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสามัคคี ด้วยการช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน ด้านการมีสัมมนาคารวะ และ
ด้านการยอมรับและปฏิบัติตามกฎ อย่างเหมาะสมกับวัยขณะศึกษาแหล่งเรียนรู้
        4.3 ครูควรใช้คำถามนำเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความตระหนักและแสดงความคิดเห็น
ว่านักเรียนสามารถแสดงพฤติกรรมทางสังคม ทั้ง 5 ด้าน ขณะที่นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้อย่างไรบ้าง
        4.4 นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อวางแผนในการช่วยกันปฏิบัติตนตามพฤติกรรมทางสังคม
ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสามัคคี ด้วยการช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน
ด้านการมีสัมมนาคารวะ และด้านการยอมรับและปฏิบัติตามกฎ ตามที่ได้วางแผนไว้
        4.5 ครูให้คำชมเชยแก่นักเรียนแต่ละกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความภาคภูมิใจและส่งผลต่อการตระหนักถึงการปฏิบัติตนด้านพฤติกรรมทางสังคมของตนเอง
        4.6 เมื่อเดินทางกลับถึงห้องเรียน นักเรียนและครูร่วมกันสรุปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้และปฏิบัติตนตามพฤติกรรมทางสังคม ทั้ง 5 ด้าน และครูให้คำชมเชยแก่นักเรียนทุกคนอีกครั้งหนึ่ง
5. สนับสนุนและแนะนำนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ เลือกวิธีการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมทางสังคมที่ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง หลังจากร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
        6. ส่งเสริมประสบการณ์ทางสังคม เช่น การแก้ปัญหา การรอคอย มีความรับผิดชอบ
มีความอดทนต่อปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกเหนือจากพฤติกรรมทางสังคม
ทั้ง 5 ด้าน ตามที่ตั้งจุดมุ่งหมายไว้        
ขั้นที่ 3 การเตรียมกิจกรรมขั้นสรุป หลังการศึกษาแหล่งเรียนรู้
1. รายงานให้ผู้ปกครองทราบถึงผลของการเรียนรู้และประสบการณ์ที่นักเรียนได้รับ
จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ อาจจัดทำในรูปแบบรายงานเหตุการณ์และกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ปกครองทราบ
2. เชื่อมโยงให้นักเรียนได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่นักเรียนพบจากการร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้กับสิ่งที่นักเรียนเคยเรียนรู้ในห้องเรียน
3. คำถามที่เป็นปัญหาหรือแนวคิดที่เกิดขึ้น นักเรียนและครูร่วมกันสำรวจเพื่อค้านหาคำตอบ เพื่อวางแผนในการศึกษาแหล่งเรียนรู้ครั้งต่อไป
    4. เก็บรวบรวมเอกสารการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อใช้เป็นข้ออ้างอิงในการศึกษาแหล่งเรียนรู้ครั้งต่อไป การเก็บเอกสารควรทำร่วมกันระหว่างนักเรียนและครู ซึ่งจะมีคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการเตรียมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในครั้งต่อไป


ระยะเวลาในการดำเนินการ
สัปดาห์ที่ 1 เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลองจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้เกณฑ์ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น
สัปดาห์ที่ 2 - 11 ดำเนินการทดลองในวันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ การสังเกตพฤติกรรมทางสังคมโดยใช้เกณฑ์ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น
สัปดาห์ที่ 12 เก็บข้อมูลอีกครั้ง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลองจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ชุดเดิม
หากมีวันใดตรงกับวันหยุดเรียน ให้เลื่อนวัน เวลาไปตามความเหมาะสม

สถานที่ศึกษาแหล่งเรียนรู้
ดำเนินการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนขั้นอนุบาลปีที่ 2
ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสามัคคี ด้วยการช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน ด้านการมี
สัมมนาคารวะ และด้านการยอมรับและปฏิบัติตามกฎ ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ สถานที่แหล่งเรียนรู้ที่กำหนดในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
เรื่องที่ 1 เตรียมอนุบาลขึ้นสู่ชั้นประถมศึกษา     แหล่งเรียนรู้ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
    เรื่องที่ 2 หนังสือน่าสนใจ น่าอ่าน             แหล่งเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้
    เรื่องที่ 3 ศรัทธาผู้บริหาร                แหล่งเรียนรู้ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน
    เรื่องที่ 4 อาหารการกินที่สะอาดปลอดภัยในตลาด    แหล่งเรียนรู้ร้านค้าในตลาดชุมชนบ้านห้วยแย้
    เรื่องที่ 5 ผู้ใหญ่ใจดี                 แหล่งเรียนรู้ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยแย้
    เรื่องที่ 6 สุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างจากโรค     แหล่งเรียนรู้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
                            ตำบลห้วยแย้
    เรื่องที่ 7 เทศบาลพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญ         แหล่งเรียนรู้สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยแย้
    เรื่องที่ 8 วัดโพธิ์ชัยศรีแหล่งรวมใจชาวพุทธ        แหล่งเรียนรู้วัดโพธิ์ชัยศรี
    เรื่องที่ 9 เด็กเก่งและฉลาดต้องมีความรอบรู้     แหล่งเรียนรู้ศูนย์ กศน.ตำบลห้วยแย้
    เรื่องที่ 10 ตำรวจอยู่ไหนประชาอุ่นใจทั่วกัน     สถานีตำรวจวังตะเฆ่

การดำเนินกิจกรรม
    ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผนก่อนศึกษาแหล่งเรียนรู้
     1.1 นักเรียนและครูร่วมสนทนาเกี่ยวกับสถานที่ที่จะไปศึกษาแหล่งเรียนรู้
     1.2 ครูทำความเข้าใจกับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนทราบถึงวัตถุประสงค์ของการไปศึกษา
แหล่งเรียนรู้และสร้างข้อตกลงกับนักเรียนเกี่ยวกับระเบียบที่ต้องปฏิบัติระหว่างไปศึกษาแหล่งเรียนรู้
    ขั้นที่ 2 ขั้นกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
    2.1 ขั้นดำเนินการศึกษา
     2.1.1 ครูและนักเรียนเดินทางไปยังสถานที่แหล่งเรียนรู้ที่กำหนด
     2.1.2 ขณะศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนและครูร่วมกันศึกษาสิ่งต่างๆ ในสถานที่แหล่งเรียนรู้ พร้อมกับแนะนำให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของสถานที่นั้นต่อนักเรียนและต่อสังคม
     2.1.3 ครูใช้คำถามนำเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความตระหนักและแสดงพฤติกรรมทางสังคมต่อเพื่อนในกลุ่ม และต่อบุคคลที่พบขณะศึกษาแหล่งเรียนรู้อย่างไรได้บ้าง
     2.1.4 ครูให้นักเรียนได้แสดงพฤติกรรมทางสังคมในขณะศึกษาแหล่งเรียนรู้อย่างถูกวิธี
     2.1.5 นักเรียนได้ปฏิบัติตนเพื่อแสดงพฤติกรรมทางสังคมในขณะศึกษาแหล่งเรียนรู้ได้อย่างถูกวิธีตามที่ได้วางแผนไว้
     2.1.6 หลังจากนักเรียนได้แสดงพฤติกรรมทางสังคมแล้ว ครูให้นักเรียนได้นำเสนอผลงานของตนเอง ด้วยการเล่าผลการแสดงพฤติกรรมทางสังคมให้เพื่อนๆ และครูได้ฟัง พร้อมทั้งให้คำชมเชยแก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตน และส่งผลต่อการตระหนักรู้ถึงการแสดงพฤติกรรมทางสังคมต่อเพื่อนๆ และบุคคลอื่น
     2.1.7 เมื่อเดินทางกลับถึงห้องเรียนแล้ว นักเรียนและครูร่วมกันสรุปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้และปฏิบัติตนในด้านพฤติกรรมทางสังคม ครูให้คำชมเชยแก่นักเรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมทางสังคมต่อเพื่อนๆ และบุคคลอื่น
    ขั้นที่ 3 ขั้นสรุปหลังกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
        3.1 นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนกิจกรรมขั้นดำเนินการศึกษาที่นักเรียนแสดงพฤติกรรม
การปฏิบัติตนในด้านพฤติกรรมทางสังคม
        3.2 ครูและนักเรียนร่วมการแสดงความชื่นชมผลงานของนักเรียนที่เกิดขึ้นในขั้นดำเนินการศึกษาแหล่งเรียนรู้ พร้อมทั้งให้คำชมเชยแก่นักเรียนทุกคน เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลการปฏิบัติตน
ด้านสังคมของตนและส่งผลต่อการมีจิตใจที่ตระหนักและคำนึงถึงการมีพฤติกรรมทางสังคมต่อบุคคลและ
สถานที่แหล่งเรียนรู้ที่ไปศึกษา
        3.3 นักเรียนและครูร่วมกันสรุปและเชื่อมโยงให้เห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติตน
ขณะอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นอย่างถูกวิธี
        3.4 ประเมินผล โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้

บทบาทครู
    1. จัดเตรียมข้องมูลของสถานที่แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้นักเรียนฟังและร่วมสนทนา แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่แหล่งเรียนรู้ก่อนจะไปศึกษาแหล่งเรียนรู้
    2. ใช้คำถามนำให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสร้างข้อตกลงและอธิบายความสำคัญ วัตถุประสงค์และขั้นตอนการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนเข้าใจ
    3. สังเกตและกระตุ้นให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมทางสังคม ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างแก่นักเรียน ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตใจที่ตระหนักและคำนึงต่อการปฏิบัติตนในพฤติกรรมทางสังคม ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสามัคคี ด้วยการช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน ด้านการมีสัมมนาคารวะ และ
ด้านการยอมรับและปฏิบัติตามกฎ
    4. มีการเสริมแรงให้แก่นักเรียน โดยการให้กำลังใจและให้คำชมเชย เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรม
ทางสังคมตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งเอาไว้
    5. ยอมรับในความคิดและการตอบคำถามของนักเรียน

บทบาทนักเรียน
    1. นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามข้อตกลงตามขั้นตอนในการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้
ตามที่ตกลงกันเอาไว้
    2. ร่วมสนทนาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในพฤติกรรมทางสังคม ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสามัคคี ด้วยการช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน ด้านการมีสัมมนาคารวะ และ
ด้านการยอมรับและปฏิบัติตามกฎ ที่ได้เรียนรู้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้
    3. แสดงพฤติกรรมทางสังคม ที่ครูออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติ
    4. ร่วมกันสรุปถึงผลดีของการปฏิบัติตนในพฤติกรรมทางสังคม ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสามัคคี ด้วยการช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน ด้านการมีสัมมนาคารวะ และด้านการยอมรับและปฏิบัติตามกฎ


ตารางการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้

กิจกรรมที่    หน่วย    วัน เดือน ปี
ที่จัดกิจกรรม    ชื่อสถานที่ศึกษา /
แหล่งเรียนรู้
1    เตรียมอนุบาล
ขึ้นสู่ชั้นประถมศึกษา    6 พ.ย.2560 -10 พ.ย.2560
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันที่ 9 พ.ย.2560    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้
2    หนังสือน่าสนใจ
น่าอ่าน    13 พ.ย.2560 -17พ.ย.2560
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันที่ 16 พ.ย.2560    ห้องสมุดโรงเรียน
ชุมชนบ้านห้วยแย้
3    ศรัทธา
ผู้บริหารโรงเรียน     20 พ.ย.2560 - 24พ.ย.2560
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันที่ 23 พ.ย.2560    ห้องผู้อำนวยการ
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้
4    อาหารการกินที่สะอาดปลอดภัยในตลาด    27 พ.ย.2560 - 1 ธ.ค.2560
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันที่ 30 พ.ย.2560    ร้านค้าในตลาดชุมชน
บ้านห้วยแย้
5    ผู้ใหญ่ใจดี    4 ธ.ค.2560 -8 ธ.ค.2560
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันที่ 7 ธ.ค.2560    ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน
บ้านห้วยแย้
6    สุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างจากโรค    11 ธ.ค.2560 - 15 ธ.ค.2560
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันที่ 14 ธ.ค.2560    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแย้
7    เทศบาลพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญ    18 ธ.ค.2560 - 22ธ.ค.2560
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันที่ 21 ธ.ค.2560    สำนักงานเทศบาล
ตำบลห้วยแย้
8    วัดโพธิ์ชัยศรี
แหล่งรวมใจชาวพุทธ    25 ธ.ค.2560 - 29ธ.ค.2560
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันที่ 28 ธ.ค.2560    วัดโพธิ์ชัยศรี

9    เด็กเก่งและฉลาด
ต้องมีความรอบรู้    8 ม.ค.2561 -12 ม.ค.2561
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันที่ 11 ม.ค.2560    ศูนย์ กศน.ตำบลห้วยแย้

10    ตำรวจอยู่ไหน
ประชาอุ่นใจทั่วกัน    15 ม.ค.2561 –19ม.ค.2561
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันที่ 18 ม.ค.2560    สถานีตำรวจวังตะเฆ่

กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม
ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
กิจกรรมที่ 1 เตรียมอนุบาลขึ้นสู่ชั้นประถมศึกษา
สถานที่ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้
(แผนย่อยที่ 1-3)
กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
เรื่อง เตรียมอนุบาลขึ้นสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ขั้นวางแผนก่อนกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้
สถานที่ศึกษาแหล่งเรียนรู้
    ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (แผนย่อยที่ 1)
จุดประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมความรับผิดชอบ
2. เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมความสามัคคี
3. เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมการช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อแบ่งปัน
4. เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมด้านสัมมาคารวะ
5. เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมยอมรับและปฏิบัติตามกฎ
การดำเนินกิจกรรม
    ขั้นนำ
1.    ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับห้องเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ที่นักเรียนรู้จักพร้อมทั้ง
สอบถาม เพื่อให้นักเรียนตอบว่ารู้หรือไม่ว่าปีการศึกษาต่อไป (เปิดภาคเรียนต่อไป) นักเรียนจะต้องไปเรียน
อยู่ที่ชั้นใด และนักเรียนรู้หรือไม่ว่าห้องเรียนที่จะไปเรียนนั้นอยู่ที่ห้องเรียนใด
    ขั้นกิจกรรม
1.    ครูและนักเรียนได้ดูภาพห้องเรียน และร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับห้องเรียนชั้นประถมศึกษา
ที่นักเรียนรู้จักและเคยไป โดยครูใช้คำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้คิด และตอบคำถามครั้งละหนึ่งคน ดังนี้
        -นักเรียน ตอบได้หรือไม่ว่า ห้องเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ของเรามีกี่ชั้น
        -ให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามครั้งละหนึ่งคน ว่ามีชั้นใดบ้าง นักเรียนเคยไปห้องเรียนดังกล่าวหรือไม่ และนักเรียนไปทำอะไร
    2. ครูแจ้งนักเรียนได้ทราบว่าโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ของเรา มีทั้งหมด 8 ชั้น ได้แก่
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และครูแจ้งให้นักเรียนทราบถึงกำหนดการที่จะไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่นักเรียนจะต้องไปเรียนในปีการศึกษาต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 นี้ พร้อมทั้งใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น แล้วตอบคำถามครั้งละหนึ่งคน ดังนี้
    -ขณะที่นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนคิดว่าเราควรปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง จึงจะถูกต้องและเหมาะสม
    -เมื่อนักเรียนพบบุคคลในห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนควรปฏิบัติตนต่อบุคคลเหล่านั้นอย่างไร จึงจะถูกต้องและเหมาะสม
    3. ครูแจ้งให้นักเรียนได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ดังนี้
    -เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักที่ตั้งห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พร้อมกับการฝึกปฏิบัติตน เมื่อพบกับบุคคลอื่นในโรงเรียน รวมถึงการเตรียมพร้อมเรื่องมารยาททางสังคมที่จะเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
อย่างถูกต้องเหมาะสม
    -เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลรักษาอุปกรณ์สื่อการศึกษา สิ่งของเครื่องใช้ของห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามวัยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
    4. ครูให้นักเรียนร่วมกันบอกถึงวิธีการปฏิบัติตน เมื่อพบกับบุคคลอื่นในโรงเรียน รวมถึงการปฏิบัติตนในห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ขณะศึกษาแหล่งเรียนรู้อย่างถูกต้องเหมาะสม
    5. ครูชมเชยนักเรียนทุกครั้งที่นักเรียนตอบคำถาม เพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่นักเรียนทุกคนที่ตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
    ขั้นสรุป
1.    ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เกี่ยวกับข้อตกลงร่วมกันขณะศึกษาแห่งเรียนรู้ที่ห้องเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครูนัดหมายนักเรียนให้เตรียมตัว เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ที่จะถึงนี้
    สื่อและแหล่งเรียนรู้
    1. ภาพห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้
กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
เรื่อง เตรียมอนุบาลขึ้นสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ขั้นกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้
สถานที่ศึกษาแหล่งเรียนรู้
    ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (แผนย่อยที่ 2)
จุดประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมความรับผิดชอบ
2. เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมความสามัคคี
3. เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมการช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อแบ่งปัน
4. เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมด้านสัมมาคารวะ
5. เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมยอมรับและปฏิบัติตามกฎ
การดำเนินกิจกรรม
    ขั้นนำ
1.    ครูจัดเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน เพื่อไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ตามเวลาที่นัดหมาย
2.    นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาทบทวนถึงข้อตกลงและวัตถุประสงค์ของการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในครั้งนี้
    ขั้นกิจกรรม
1.    เมื่อถึงห้องเรียนและสถานที่ต่างๆ ในโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ครูได้แนะนำสถานที่และห้องเรียน
2.    นักเรียนและครูได้แสดงความเคารพต่อ นางชาดา พุ่มพฤกษ์ ครูประจำชั้นประถม
suphun.4486 01 มิ.ย. 2561 เวลา 22:18 น. 0 604
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^