LASTEST NEWS

08 ก.พ. 2566สอศ. จัดตั้งสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด 77 จังหวัด ขับเคลื่อนนโยบายการอาชีวศึกษาสู่ภูมิภาค 08 ก.พ. 2566โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย 17 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 22,500 บาท 07 ก.พ. 2566คุรุสภาลุยสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณครู 07 ก.พ. 2566ที่ ศธ 04009/ว 672 การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2 07 ก.พ. 2566“ตรีนุช” จี้ รร.ตรวจเข้มปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 07 ก.พ. 2566ศธ.เลิก "บอนไซต์" โรงเรียน สพฐ.ขนาดเล็ก ชง "กพร." ขอเพิ่ม"ครู-ผอ." 06 ก.พ. 2566สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปวส.ขึ้นไปทุกสาขา เงินเดือน 15,000.-บาท 06 ก.พ. 2566สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท 06 ก.พ. 2566กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 37,680.- บาท 06 ก.พ. 2566“ตรีนุช” เตือนโรงเรียนดัง “รับนักเรียน” ปี 2566 ห้ามมี “แป๊ะเจี๊ยะ”

การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด โลกและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ร่วม

usericon

ชื่อเรื่อง    การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด โลกและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้ศึกษา            ญุภาภรณ์ หาญเยี่ยม
สถานศึกษา        โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ปีที่ศึกษา            2560

บทคัดย่อ
    
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด โลกและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดโลกและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด โลกและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนรู้ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด โลกและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด โลกและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ที่กำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 38 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด โลกและภัยพิบัติทางธรรมชาติ จำนวน 5 เล่ม และแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด โลกและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 17 แผน 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โลกและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 ข้อ เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด โลกและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย การหาค่าร้อยละ การหาค่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า T- test dependent samplesผลการศึกษาพบว่า
    1. หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด โลกและภัยพิบัติทางธรรมชาติร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.53/85.79
    2. ดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด โลกและภัยพิบัติทางธรรมชาติร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.6804 คิดเป็นร้อยละ 68.04
    3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด โลกและภัยพิบัติทางธรรมชาติร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
    4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด โลกและภัยพิบัติทางธรรมชาติร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^