LASTEST NEWS

06 ก.พ. 2566ศธ 04009/ว 606 เรื่อง สำรวจข้อมูลตำแหน่งว่างไม่มีอัตราเงินเดือน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. 05 ก.พ. 2566ผิดไหมที่ไม่รับสายไม่ตอบไลน์เรื่องงานในวันหยุด 05 ก.พ. 2566โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา เงินเดือน 15,000.-บาท 05 ก.พ. 2566โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล รับสมัครครูผู้สอน เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 9-15 ก.พ.2566 05 ก.พ. 2566โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา รับสมัครครูประจำชั้น 11 อัตรา เงินเดือน 13,000-15,000 บาท 05 ก.พ. 2566ไม่ต้องผ่าน ภาค ก 5 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับพนักงานราชการ 05 ก.พ. 2566รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 1-10 ก.พ.2566 04 ก.พ. 2566ลิงก์ประกาศผลการแข่งขัน..งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับชาติภาคเหนือ จังหวัดน่าน 04 ก.พ. 2566โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน วุฒิปริญญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 4-9 ก.พ.66 04 ก.พ. 2566‘ตรีนุช’ให้อำนาจผอ.รร.สั่งปิดสถานศึกษา หากฝุ่นพิษเกินมาตรฐาน

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้

usericon

ชื่อเรื่อง            การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้
                7 ขั้น (7E) ร่วมกับการใช้เทคนิคผังกราฟิก วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
                รหัสวิชา ว22101 หน่วยการเรียนรู้ ระบบต่าง ๆ ของมนุษย์
                ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้วิจัย         ศักดา สารคำ
หน่วยงานที่สังกัด         โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22        
ปีที่พิมพ์ 2560

บทคัดย่อ
    การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการใช้เทคนิคผังกราฟิก วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว22101 หน่วยการเรียนรู้ ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการใช้เทคนิคผังกราฟิก วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว22101 หน่วยการเรียนรู้ ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการใช้เทคนิคผังกราฟิก วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว22101 หน่วยการเรียนรู้ ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการใช้เทคนิคผังกราฟิก วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว22101 หน่วยการเรียนรู้ ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 27 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Radom Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการใช้เทคนิคผังกราฟิก วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว22101 หน่วยการเรียนรู้ ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 10 ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการใช้เทคนิคผังกราฟิก จำนวน 12 แผนการจัดการเรียนรู้ รวม 22 ชั่วโมง (รวมแผนการจัดการเรียนรู้ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ) 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว22101 หน่วยการเรียนรู้ ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ เป็นข้อสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.37-0.77 และค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (r) อยู่ระหว่าง 0.33-0.73 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 4) แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการใช้เทคนิคผังกราฟิก เป็นแบบวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) จำนวน 20 ข้อ ค่าอำนาจจำแนก (rxy) เป็นรายข้ออยู่ระหว่าง 0.33 – 0.74 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีประสิทธิผล และทดสอบสมมติฐานใช้การทดสอบค่าที (t–test for Dependent Samples)
    ผลการวิจัยพบว่า
        1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการใช้เทคนิคผังกราฟิก วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว22101 หน่วยการเรียนรู้ ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 84.87/83.70 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 ที่ตั้งไว้
        2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการใช้เทคนิคผังกราฟิก วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว22101 หน่วยการเรียนรู้ ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่พัฒนาขึ้น มีเท่ากับ 0.79 แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.79 หรือคิดเป็นร้อยละ 79
        3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว22101 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น(7E)ร่วมกับการใช้เทคนิคผังกราฟิก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
        4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการใช้เทคนิคผังกราฟิก วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว22101 หน่วยการเรียนรู้ ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ อยู่ในระดับมากที่สุด
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^