LASTEST NEWS

21 ก.ย. 2566"แท็บเล็ต" ยุคยิ่งลักษณ์ถึงไอเดีย "เพิ่มพูน" ควรไปต่อหรือพอได้แล้ว 20 ก.ย. 2566‘เพิ่มพูน’มอบนโยบาย ผอ.สพท. ฝากการบ้านผู้บริหารเดินหน้า‘เรียนดี มีความสุข’ 20 ก.ย. 2566“รมว.ศธ.” แนะผอ.สพท.ใช้หลักอริยสัจสี่บริหารการศึกษา 19 ก.ย. 2566สพฐ.รับลูกลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา แจกแท็บเล็ต 19 ก.ย. 2566ผู้ปกครองไม่เห็นด้วยแจกแท็บเล็ต แนะนำงบจ้างครูเพิ่ม เน้นบุคลากรยังขาดแคลน 19 ก.ย. 2566สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการครู 48 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 18 ก.ย. 2566รอเรียกบรรจุ เฮ! ก.ค.ศ.แจ้งจัดสรรอัตราว่างฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 12,514 อัตรา 18 ก.ย. 2566“เสมา2” แจงคุมสพฐ.ลั่นเจอทุจริตถูกเชือดโทษวินัยแน่ 18 ก.ย. 2566สพฐ.พร้อมหนุนนโยบาย”เพิ่มพูน” เดินหน้าลดภาระครู 18 ก.ย. 2566ด่วน !! กรุงเทพมหานคร เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2566 ทางอินเทอร์เน็ต

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

usericon

ชื่อเรื่อง     การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อการเรียน
     วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ เรื่อง โปรแกรมตารางงาน ของนักเรียน
     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปากับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู
    
ผู้วิจัย     นางจริญยา พุทธสอน
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


บทคัดย่อ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปากับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนที่ให้ความสำคัญกับผู้เรียน มีความสอดคล้องกับแนวคิดหลักการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อการเรียน วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ เรื่อง โปรแกรมตารางงาน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปากับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ เรื่อง โปรแกรมตารางงาน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปากับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ เรื่อง โปรแกรมตารางงาน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อการเรียน วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่องานอาชีพ เรื่อง โปรแกรมตารางงาน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปากับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู เรื่อง โปรแกรมตารางงาน

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม จำนวน 2 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 66 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มทดลองใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล กลุ่ม 1 จำนวน 33 คน 2) กลุ่มทดลองใช้การจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล กลุ่ม 3 จำนวน 33 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปากับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ เรื่อง โปรแกรมตารางงาน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวนรูปแบบละ 12 แผน จัดการเรียนรู้แผนละ 1 ชั่วโมง รวมเวลา 12 ชั่วโมง มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.62/86.67 และ 87.51/89.80 ตามลำดับ 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ เรื่อง โปรแกรมตารางงาน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (B) ตั้งแต่ 0.23–0.86 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (rcc) เท่ากับ 0.82 3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการการคิดวิเคราะห์ เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจำนวน 25 ข้อ มีค่าความยาก (p) ตั้งแต่ 0.26–0.68 มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (r) ตั้งแต่ 0.25–0.73 มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (KR-20) เท่ากับ 0.87 4. แบบวัดเจตคติต่อการเรียน วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 อันดับ จำนวน 15 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (rxy) ตั้งแต่ 0.34–0.75 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (α) เท่ากับ 0.83 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานด้วยสถิติ F-test (One–way MANOVA)

ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปากับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ เรื่อง โปรแกรมตารางงาน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.62/86.67 และ 87.51/89.80 ตามลำดับ
2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปากับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ เรื่อง โปรแกรมตารางงาน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.8439 และ 0.7969 ตามลำดับ
3. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปากับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู มีการคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อการเรียนวิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไม่แตกต่างกัน
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^ <