LASTEST NEWS

01 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายผู้บริหารสถานศึกษา กศจ.สุรินทร์ 01 ต.ค. 2565(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 01 ต.ค. 2565การนำเข้าข้อมูลในระบบ DPA 01 ต.ค. 2565ราชกิจจานุเบกษา "ยกเลิกใบอนุญาตปฏิบัติการสอน" ให้ออก "หนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ" แทน 01 ต.ค. 2565คู่มือ ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) โดย สำนักงาน ก.ค.ศ. 01 ต.ค. 2565สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการครู 11 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 10 - 19 ต.ค.65 01 ต.ค. 2565สพป.ตราด รับสมัครพนักงานราชการครู 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 6 - 12 ตุลาคม 2565 01 ต.ค. 2565สพป.อุบลราชธานี เขต 5 รับสมัครพนักงานราชการครูพี่เลี้ยง วุฒิม.6/ปวช./ปวท./ปวส.ทุกสาขา 01 ต.ค. 2565สพป.อุบลราชธานี เขต 5 รับสมัครพนักงานราชการครู 7 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 10 - 16 ต.ค.65 01 ต.ค. 2565สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการครู 10 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 6 - 12 ตุลาคม 2565

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

usericon

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชามนุษย์กับสังคม รหัสวิชา ส30214 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
    การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชามนุษย์กับสังคม รหัสวิชา ส30214 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชามนุษย์กับสังคมรหัสวิชา ส30214 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงระบบ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านความสามารถในการคิดเชิงระบบ ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชามนุษย์กับสังคม รหัสวิชา ส30214 ก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมรายวิชามนุษย์กับสังคม รหัสวิชา ส30214 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน37 คน เครื่องมือที่ใช้วิจัย ได้แก่ 1) รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชามนุษย์กับสังคม รหัสวิชา ส30214 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2) แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชามนุษย์กับสังคม รหัสวิชา ส30214 3) แบบประเมินความสอดคล้องของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชามนุษย์กับสังคม รหัสวิชา ส30214 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 45 ข้อ และ 5) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชามนุษย์กับสังคม รหัสวิชา ส30214 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที (t-test) และการวิเคราะห์เนื้อหา

    ผลการวิจัยพบว่า
    1.    รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีชื่อเรียกว่า “SLSE Model” โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน สาระความรู้และทักษะความสามารถ สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ระบบสังคม หลักการตอบสนอง และสิ่งสนับสนุน รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีกระบวนการเรียนการสอน 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นกำหนดวัตถุประสงค์ของการเรียน (State instructional objectives : S) 2) ขั้นเรียนรู้กระบวนการคิดเชิงระบบ (Learning System thinking Process : L) จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ ขั้นนำเสนอ , ขั้นพัฒนาแนวทางการคิด , ขั้นพิจารณาและค้นหา , ขั้นสนทนาแลกเปลี่ยน , และขั้นเรียนรู้ผลงานกลุ่ม 3) ขั้นสรุป (Summarizing : S) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ทั้งด้านเนื้อหาสาระ กระบวนการคิดเชิงระบบ 4) ขั้นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluating : E) ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ของรูปแบบการเรียนการสอนเท่ากับ 83.72/82.86 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80 ปรากฏว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
    2.    ความสามารถในการคิดเชิงระบบทั้ง 2 ด้าน (ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านความ สามารถในการคิดเชิงระบบ) ที่สอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชามนุษย์กับสังคม รหัสวิชา ส30214 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
    3.    ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชามนุษย์กับสังคม รหัสวิชา ส30214 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงระบบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชามนุษย์กับสังคม รหัสวิชา ส30214 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยนักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนด้านประโยชน์ของรูปแบบการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด
bypetchrat 28 ก.พ. 2561 เวลา 21:08 น. 0 693
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^