LASTEST NEWS

01 ธ.ค. 2564เปิดเรียนออนไซต์ 1 เดือนยังไม่พบปัญหา 01 ธ.ค. 2564ปราจีนบุรี พบเด็กนักเรียน ติดโควิด 5 ราย สั่งปิดโรงเรียน ลดการแพร่กระจายเชื้อ 01 ธ.ค. 2564นักเรียน-ครู-พ่อแม่หนุนเรียน On-Site 01 ธ.ค. 2564กรมการข้าว รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 27 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต บัดนี้ - 27 ธ.ค.2564 01 ธ.ค. 2564ปลัด ศธ. แจงทุกประเด็น กรณีรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ฟาดการศึกษาไทย "ใกล้ปรอทแตก" 01 ธ.ค. 2564ผลประเมินเปิดเรียน On-Site พบเด็กขาดหน้ากากอนามัย 30 พ.ย. 2564ด่วนที่สุด การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 30 พ.ย. 2564โรงเรียนบ้านสว้า รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกประถมศึกษา ภาษาไทย ปฐมวัย เงินเดือน 12,000.-บาท 30 พ.ย. 2564สำรวจพบ 94% ต้องการให้เปิดเรียนแบบ On Site 30 พ.ย. 2564มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 5 อัตรา เงินเดือน ป.โท 26,250/ป.เอก 31,500 บาท

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

usericon

ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการ การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียนบ้านนาข่า ปีการศึกษา 2558 -2559    
ผู้ประเมิน : นายธนชัย สุวรรณจ่าง
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านนาข่า อำเภอละงู จังหวัดสตูล
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ปีที่รายงาน : ปีการศึกษา 2558 - 2559

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานการประเมินโครงการการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านนาข่า ปีการศึกษา 2558 - 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม ประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ประเมินด้านกระบวนการ และประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ประกอบด้วย คุณภาพของการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านนาข่า ปีการศึกษา 2558 - 2559 พฤติกรรมการสอนของครูโดยส่งเสริมให้นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและในท้องถิ่น พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาข่า ปีการศึกษา 2558 – 2559 และความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการดำเนินโครงการการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านนาข่า ปีการศึกษา 2558 - 2559 โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 31 คน และปีการศึกษา 2559 จำนวน 31 คน ประชากรครู ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 จำนวน 6 คน กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558 จำนวน 31 คน และปีการศึกษา 2559 จำนวน 31 คน และกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 7 ฉบับ ทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

ผลการประเมิน
1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context) ของโครงการการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านนาข่า ปีการศึกษา 2558 - 2559 ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านความต้องการจำเป็นในการดำเนินโครงการ ด้านความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ด้านความเป็นไปได้ของโครงการ และด้านความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด โดยภาพรวมทั้ง 2 กลุ่มที่ประเมิน ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์ภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน
    2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ของโครงการการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านนาข่า ปีการศึกษา 2558 - 2559 ตามความคิดเห็นของครู โดยประเมิน 4 ด้าน คือ ความพร้อมของบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่ ด้านงบประมาณ และด้านการบริหารจัดการ โดยภาพรวม พบว่า ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์ภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัด
    3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) ของโครงการการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านนาข่า ปีการศึกษา 2558 - 2559 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครูและผู้ปกครอง โดยประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้านการดำเนินการจัดกิจกรรม ด้านการติดตามประเมินผล และด้านการนำผลไปปรับปรุงพัฒนา โดยภาพรวมทั้ง 3 กลุ่มที่ประเมิน พบว่า ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์ภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัด
    4. ผลการประเมินด้านผลผลิต
        4.1 โครงการการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านนาข่า ปีการศึกษา 2558 - 2559 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยภาพรวม พบว่า ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 ทั้ง 3 กลุ่มที่ประเมิน ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์ภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัด
        4.2 พฤติกรรมการสอนของครูโดยส่งเสริมให้นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและในท้องถิ่น โครงการการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านนาข่า ปีการศึกษา 2558 - 2559 ตามความคิดเห็นของนักเรียน และครู โดยภาพรวม พบว่า ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 ทั้ง 2 กลุ่มผู้ประเมินได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์ภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัด
         4.3 ผลการประเมินด้าน พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาข่า ปีการศึกษา 2558 –2559 โครงการการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านนาข่า ปีการศึกษา 2558 -2559 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยภาพรวม พบว่า ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 ทั้ง 3 กลุ่มที่ประเมิน ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์ภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัด
        4.4 ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดำเนินโครงการการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านนาข่า ปีการศึกษา 2558 - 2559 ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์การประเมิน โดยภาพรวม พบว่า ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 ทั้ง 4 กลุ่มที่ประเมิน ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์ภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัด

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้
    1. ด้านสภาพแวดล้อม ควรนำผลการประเมินโครงการไปสร้างความตระหนักให้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนให้เห็นความสำคัญของโครงการ มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และประชาสัมพันธ์ เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือกับทุกฝ่าย
2. ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ควรส่งเสริมและเพิ่มงบประมาณในการสร้าง พัฒนา และปรับปรุงให้เพียงพอและเหมาะสม ตามความต้องการของนักเรียนและครูผู้สอน
3. ด้านกระบวนการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สามารถยืดหยุ่นเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะเพิ่มมากขึ้น จัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง และมีการติดตามประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำผลไปแก้ไขปรับปรุงในปีการศึกษาต่อ ๆ ไป
4. ด้านผลผลิต ควรส่งเสริมให้นักเรียนรักการเรียนรู้เป็นนิสัยในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจำวัน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินหรือวิจัยในครั้งต่อไป
    โรงเรียนควรมีการศึกษาและพัฒนาการปฏิบัติงาน ในรูปแบบโครงงาน และมีการติดตามประเมินผลเชิงระบบที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาในครั้งต่อไป
Thanachai 18 พ.ค. 2560 เวลา 14:01 น. 0 470
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^