LASTEST NEWS

28 พ.ค. 2565โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา 28 พ.ค. 2565สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 14-20 มิ.ย.2565 28 พ.ค. 2565กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิปวช. เงินเดือน 11,280 บาท 28 พ.ค. 2565สวพ.7 รับสมัครพนักงานราชการ 6 อัตรา วุฒิม.3, ม.6, ปวช., ปวส., ป.ตรี เงินเดือน 10,430 บาท - 18,000.-บาท 28 พ.ค. 2565กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (สวส.) 4 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท 28 พ.ค. 2565โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-10มิ.ย.2565 28 พ.ค. 2565รายชื่อ 31 จังหวัด เตรียมนำร่องถอดหน้ากากอนามัย ไม่อึดอัดแล้ว ที่ไหนบ้างเช็กเลย ! 28 พ.ค. 2565โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกทั่วไป วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา 28 พ.ค. 2565สพป.สระบุรี เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน เงินเดือน 18,000.-บาท 27 พ.ค. 2565กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท สมัคร 25 พ.ค.-15 มิ.ย.

ผลิตภัณฑ์ของใช้สุดสวยด้วยพลาสติกเหลือใช้โดยการสอนแบบโครงงาน ป.5

usericon

หัวข้อการศึกษา    การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องผลิตภัณฑ์ของใช้สุดสวยด้วยพลาสติกเหลือใช้โดยการสอนแบบโครงงาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้ศึกษา            อุไรวรรณ ละศรีจันทร์
ตำแหน่ง            ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ปีการศึกษา            2559

บทคัดย่อ

    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะปฏิบัติงานประดิษฐ์ เรื่องผลิตภัณฑ์ของใช้สุดสวยด้วยพลาสติกเหลือใช้โดยการสอนแบบโครงงาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะปฏิบัติงานประดิษฐ์ เรื่องผลิตภัณฑ์ของใช้สุดสวยด้วยพลาสติกเหลือใช้โดยการสอนแบบโครงงานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะปฏิบัติงานประดิษฐ์ เรื่องผลิตภัณฑ์ของใช้สุดสวยด้วยพลาสติกเหลือใช้โดยการสอนแบบโครงงาน สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะปฏิบัติงานประดิษฐ์ เรื่องผลิตภัณฑ์ของใช้สุดสวยด้วยพลาสติกเหลือใช้โดยการสอนแบบโครงงาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้ศึกษาดำเนินการสร้างชุดฝึกทักษะปฏิบัติงานประดิษฐ์ เรื่องผลิตภัณฑ์ของใช้สุดสวยด้วยพลาสติกเหลือใช้โดยการสอนแบบโครงงาน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 ห้องเรียน มีผู้เรียน 24 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive Samples) การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental design) ผู้ศึกษาดำเนินการทดลองตามรูปแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียววัดซ้ำสองครั้ง (One group Pretest-Posttest Design) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) ชุดฝึกทักษะปฏิบัติงานประดิษฐ์ เรื่องผลิตภัณฑ์ของใช้สุดสวยด้วยพลาสติกเหลือใช้โดยการสอนแบบโครงงานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 จำนวน 9 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้ชุดฝึกทักษะปฏิบัติงานประดิษฐ์ เรื่องผลิตภัณฑ์ของใช้สุดสวยด้วยพลาสติกเหลือใช้โดยการสอนแบบโครงงาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 18 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะปฏิบัติงานประดิษฐ์ เรื่องผลิตภัณฑ์ของใช้สุดสวยด้วยพลาสติกเหลือใช้โดยการสอนแบบโครงงาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 10 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยคำนวณหาค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระ และค่าดัชนีประสิทธิผล
    ผลการศึกษาพบว่า
    1.     ชุดฝึกทักษะปฏิบัติงานประดิษฐ์ เรื่องผลิตภัณฑ์ของใช้สุดสวยด้วยพลาสติกเหลือใช้โดยการสอนแบบโครงงาน มีทั้งหมด 9 เล่ม มีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับเท่ากับ 85.76/86.39
    2.    ผู้เรียนที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะปฏิบัติงานประดิษฐ์ เรื่องผลิตภัณฑ์ของใช้ สุดสวยด้วยพลาสติกเหลือใช้ ที่การสอนแบบโครงงาน มีผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ยจากเดิม 17.04 เพิ่มเป็น 25.92
            3.    ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะปฏิบัติงานประดิษฐ์ เรื่องผลิตภัณฑ์ของใช้สุดสวยด้วยพลาสติกเหลือใช้โดยการสอนแบบโครงงาน มีค่าเท่ากับ 0.6849 หรือคิดเป็นร้อยละ 68.00 สูงกว่าเกณฑ์ คือ ร้อยละ 50 ขึ้นไป
            4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องผลิตภัณฑ์ของใช้สุดสวยด้วยพลาสติกเหลือใช้โดยการสอนแบบโครงงาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
    
kamonsunan 20 มี.ค. 2560 เวลา 17:31 น. 0 618
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^