LASTEST NEWS

28 พ.ค. 2565โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา 28 พ.ค. 2565สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 14-20 มิ.ย.2565 28 พ.ค. 2565กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิปวช. เงินเดือน 11,280 บาท 28 พ.ค. 2565สวพ.7 รับสมัครพนักงานราชการ 6 อัตรา วุฒิม.3, ม.6, ปวช., ปวส., ป.ตรี เงินเดือน 10,430 บาท - 18,000.-บาท 28 พ.ค. 2565กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (สวส.) 4 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท 28 พ.ค. 2565โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-10มิ.ย.2565 28 พ.ค. 2565รายชื่อ 31 จังหวัด เตรียมนำร่องถอดหน้ากากอนามัย ไม่อึดอัดแล้ว ที่ไหนบ้างเช็กเลย ! 28 พ.ค. 2565โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกทั่วไป วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา 28 พ.ค. 2565สพป.สระบุรี เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน เงินเดือน 18,000.-บาท 27 พ.ค. 2565กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท สมัคร 25 พ.ค.-15 มิ.ย.

เผยแพร่ผลงาน วิชา การถนอมอาหาร

usericon

เรื่อง         การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเน้นทักษะปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
รายวิชา การงานอาชีพ 2 รหัสวิชา ง32101 เรื่อง การถนอมอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้วิจัย        นางสาวไพเราะ โรจนานนท์ โรงเรียนบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ปีที่พิมพ์      2560

บทคัดย่อ

    การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเน้นทักษะปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา รายวิชา
การงานอาชีพ 2 รหัสวิชา ง32101 เรื่อง การถนอมอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเน้นทักษะปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมความสามารถคิดแก้ปัญหา รายวิชา การงานอาชีพ 2 รหัสวิชา ง32101 เรื่อง การถนอมอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนเน้นทักษะปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา รายวิชา การงานอาชีพ 2 รหัสวิชา ง32101 เรื่อง การถนอมอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบ การเรียนการสอนเน้นทักษะปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา รายวิชา การงานอาชีพ 2 รหัสวิชา ง32101 เรื่อง การถนอมอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 4) เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนเน้นทักษะปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา รายวิชา การงานอาชีพ 2 รหัสวิชา ง32101 เรื่อง การถนอมอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนเน้นทักษะปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา รายวิชา การงานอาชีพ 2 รหัสวิชา ง32101 เรื่อง การถนอมอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5/2 โรงเรียนบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 43 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย รูปแบบการเรียนการสอนเน้นทักษะปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา รายวิชา การงานอาชีพ 2 รหัสวิชา ง32101 เรื่อง การถนอมอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 4 แผนรวม 14 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถนอมอาหาร แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ มีค่าความยาก (p) ตั้งแต่ 0.53 ถึง 0.77 ค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่ 0.27 ถึง 0.76 มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (rcc )เท่ากับ 0.93 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจำนวน 30 ข้อ มีค่าความยาก (p) ตั้งแต่ 0.53 ถึง 0.68 ค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่ 0.22 ถึง 0.69 ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
(KR-20) เท่ากับ 0.92 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนเน้นทักษะปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา รายวิชา การงานอาชีพ 2 รหัสวิชา ง32101 เรื่อง การถนอมอาหาร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ มีค่า เฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.49 ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test (Dependent Samples)

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
    1. ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเน้นทักษะปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา รายวิชา การงานอาชีพ 2 รหัสวิชา ง32101 เรื่อง การถนอมอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.11/85.35
    2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนเน้นทักษะปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา รายวิชา การงานอาชีพ 2 รหัสวิชา ง32101 เรื่อง การถนอมอาหาร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เท่ากับ 85.35/44.57 หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนเน้นทักษะปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมความสามารถคิดแก้ปัญหา รายวิชา การงานอาชีพ 2 รหัสวิชา ง32101 เรื่อง การถนอมอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7357 คิดเป็นร้อยละ 73.57 แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าหลังเรียนกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
    4. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนเน้นทักษะปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา รายวิชา การงานอาชีพ 2 รหัสวิชา ง32101 เรื่อง การถนอมอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เท่ากับ 85.12/48.37 แสดงว่าความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
    5. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนเน้นทักษะปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา รายวิชา การงานอาชีพ 2 รหัสวิชา ง32101 เรื่อง การถนอมอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.49
    โดยสรุป รูปแบบการเรียนการสอนเน้นทักษะปฏิบัติ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนเน้นทักษะปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา รายวิชา การงานอาชีพ 2 รหัสวิชา ง32101 เรื่อง การถนอมอาหาร สมควรนำไปใช้ เพื่อให้นักเรียนพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะปฏิบัติในการถนอมอาหารและสามารถคิดแก้ปัญหา คิดแก้ปัญหามากขึ้น จึงสนับสนุนให้ครูนำรูปแบบการเรียนการสอนเน้นทักษะปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา มาพัฒนาในการเรียน การสอน รายวิชา การงานอาชีพ 2 รหัสวิชา ง32101 เพื่อให้นักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเน้นทักษะปฏิบัติได้เป็นอย่างดี
ok 13 มี.ค. 2560 เวลา 18:42 น. 0 475
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^