LASTEST NEWS

19 ม.ค. 2565สอศ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข เพิ่มเติม 19 ม.ค. 2565ชัดเจนแล้ว!!! ประกาศ สอศ. สอบครูผู้ช่วย อาชีวะ กำหนดการเดิม 30 ม.ค.2565 18 ม.ค. 2565สพฐ. รับลูก “รมว.ศธ.” จัดสร้างบ้านพักครูสำรวจสภาพพื้นที่-ความเหมาะสม หวังทำให้มีคุณภาพ 18 ม.ค. 2565ผู้ปกครองร้อง ศธ. เลิกตรวจ ATK- ใส่หน้ากากอนามัยใน รร. มองโอมิครอนไม่น่ากลัว 17 ม.ค. 2565โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครครูและลูกจ้างชั่วคราว สมัคร 17 ม.ค.-4 ก.พ.2565 17 ม.ค. 2565(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ข ปี พ.ศ.2564 (ประกาศใหม่) ทั่วประเทศ 17 ม.ค. 2565กศจ.สิงห์บุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ภาค ก และ ภาค ข สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2564 17 ม.ค. 2565กศจ.พะเยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ภาค ก และ ภาค ข สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2564 17 ม.ค. 2565โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ รับสมัครเจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา วุฒิปวส.-ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 11,500 - 15,000.- 17 ม.ค. 2565โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า รับสมัครครูอัตราจ้าง สมัคร 12-28 ม.ค.2565

รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึ

usericon

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรียนรู้สนุกกับอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้ศึกษา : ชนิตา กัญจา
ปีการศึกษา : 2558

    
    การศึกษาครั้งนี้มีเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรียนรู้สนุกกับอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรียนรู้สนุกกับอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรียนรู้สนุกกับอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 4 ห้องเรียน จำนวน 115 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 29 คน ได้มาโดย การสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลากแบบไม่แทนที่ (Sampling with Replacement) การศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ดำเนินการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรียนรู้สนุกกับอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ในภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ซึ่งได้ดำเนินการโดยนำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น จำนวน 40 ข้อ ไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง บันทึกคะแนนที่ได้จากการทดสอบครั้งนี้เป็นการทดสอบก่อนเรียน ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนในแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการให้นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียน พร้อมทั้งทำกิจกรรมระหว่างเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น จำนวน 20 แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งหมด 20 ชั่วโมง หลังการจัดกิจกรรมครบทั้ง 20 แผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 20 ชั่วโมงแล้ว ผู้ศึกษาได้ให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดิม ที่มีการสลับข้อแล้วบันทึกผลเป็นคะแนนหลังเรียน แล้วให้นักเรียนตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วย การเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้สนุกกับอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภายหลังการดำเนินการสอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ด้วย แบบประเมินความพึงพอใจที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น 10 ข้อ
    สรุปผลการศึกษา
1. ผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรียนรู้สนุกกับอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่ 1-10 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80/80 (85.55/88.00)
    2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรียนรู้สนุกกับอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า คะแนนก่อนเรียนของนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 53.53 คะแนน คะแนนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 83.10 สำหรับคะแนนผลต่าง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 29.57
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรียนรู้สนุกกับอาเซียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 โดยภาพรวมพบว่า มีความพึงพอใจมากที่สุด ( = 4.78 , S.D.= 0.14)
chanitakanja 02 มี.ค. 2560 เวลา 18:09 น. 0 522
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^