LASTEST NEWS

16 ต.ค. 2564โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา - สมัคร 15 - 26 ตุลาคม 2564 16 ต.ค. 2564โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ - สมัคร 18 - 22 ตุลาคม 2564 16 ต.ค. 2564โรงเรียนวัดลำดวน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย หรือวิชาเอกอื่น ๆ - สมัคร 14 - 27 ตุลาคม 2564 16 ต.ค. 2564โรงเรียนวังประจบวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา - สมัคร 16 - 27 ตุลาคม 2564 16 ต.ค. 2564(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 16 ต.ค. 2564กศจ.ระยอง ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 ระยอง รอบที่ 2/2564 16 ต.ค. 2564กศจ.บุรีรัมย์ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 บุรีรัมย์ รอบที่ 2/2564 16 ต.ค. 2564กศจ.พิษณุโลก ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 พิษณุโลก รอบที่ 2/2564 16 ต.ค. 2564กศจ.ลพบุรี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 ลพบุรี รอบที่ 2/2564 16 ต.ค. 2564โรงเรียนปวกควน รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา สมัครออนไลน์ 13-28 ต.ค.2564

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

usericon

ชื่อเรื่อง        รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (อ30201) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้รายงาน    นายคำขวัญ ขวากภูเขียว
ตำแหน่ง    ครู     วิทยฐานะครูชำนาญการ
สังกัด        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนโนนกอกวิทยา อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
(อ30201) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (อ30201) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 /80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (อ30201)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
(อ30201) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (อ30201) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาแบบฝึกทักษะครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนโนนกอกวิทยา จำนวน 35 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ มีค่าความยาก ระหว่าง 0.35 - 0.80 ค่าอำนาจจำแนก ระหว่าง 0.40 - 0.98 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.73 และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (อ30201) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.85 มีวิธีดำเนินการ 1) สร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 2) เก็บรวบรวมข้อมูล และ 3) วิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ (Dependent Samples)
ผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่า
1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (อ30201) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.83/ 86.14 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ที่ 80/80

    2. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (อ30201) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.4637 แสดงว่าหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ นักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.37
3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (อ30201) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01
4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (อ30201) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
โดยสรุป แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
(อ30201) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเหมาะสมตามเกณฑ์ จึงควรส่งเสริมให้ครูนำไปใช้ทุกๆ ครั้ง ที่มีการเรียนการสอน และให้นักเรียนนำไปเรียนซ้ำหรือเรียนเสริมเป็นรายบุคคลตามความต้องการของนักเรียน พร้อมทั้งครูผู้สอนควรเสริมเนื้อหาที่ยากและเนื้อหาหรือบทอ่านที่ทันสมัยเพิ่มเติมต่อไป
s.pakkanan 19 ก.พ. 2560 เวลา 19:33 น. 0 676
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^