LASTEST NEWS

20 ม.ค. 2565กศจ.บุรีรัมย์ แจ้งผู้สมัครสอบพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบได้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564  20 ม.ค. 2565สพฐ.แจ้งโอนจัดสรรฯ ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ประจำเดือนมกราคม 2565 ครั้งที่ 2 20 ม.ค. 2565(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ข ปี พ.ศ.2564 (ประกาศใหม่) ทั่วประเทศ 20 ม.ค. 2565กศจ.จันทบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ภาค ก และ ภาค ข สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2564 19 ม.ค. 2565กศจ.ชัยนาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ภาค ก และ ภาค ข สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2564 19 ม.ค. 2565สพฐ. ยืนยันไม่เลื่อนสอบครูผู้ช่วย 5-6 ก.พ. นี้ 19 ม.ค. 2565ด่วน! ครูผู้ช่วย กทม. สอบวันที่ 29-30 มกราคม 2565 19 ม.ค. 2565เว็บไซต์รับสมัคร ทดสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 สมัคร 19-30 ม.ค.2565 19 ม.ค. 2565สอศ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข เพิ่มเติม 19 ม.ค. 2565ชัดเจนแล้ว!!! ประกาศ สอศ. สอบครูผู้ช่วย อาชีวะ กำหนดการเดิม 30 ม.ค.2565

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง งานใบตอง ม.3

usericon

ชื่อเรื่อง     รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง งานใบตอง รายวิชาการงานอาชีพ 3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้ศึกษา     นางอรวรรณ ระวิโรจน์
สถานศึกษา    โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

บทคัดย่อ

    
    รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง งานใบตอง รายวิชาการงานอาชีพ 3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาและพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง งานใบตอง รายวิชาการงานอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) หาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน เรื่อง งานใบตอง รายวิชาการงานอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง งานใบตอง รายวิชาการงานอาชีพ 3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง งานใบตอง รายวิชาการงานอาชีพ 3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
    กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
จำนวน 29 คน
    เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง งานใบตอง รายวิชาการงานอาชีพ 3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 เล่ม 2) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.25 – 0.79 ค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.29 – 0.86 ค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.78 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง งานใบตอง รายวิชาการงานอาชีพ 3 สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
    ผลการศึกษา พบว่า
    1. เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง งานใบตอง รายวิชาการงานอาชีพ 3 สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.48/83.28 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
    2. ดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง งานใบตอง รายวิชาการงานอาชีพ 3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.7526 แสดงว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 75.26 ซึ่งมีดัชนีประสิทธิผลสูงกว่า .50 เป็นไปตามสมมติฐานของการศึกษา
    3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.88 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 33.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.65 เมื่อทดสอบค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและ หลังเรียน t-test แบบ Paired Samples T test มีค่า t เท่ากับ 36.77 ซึ่งมากกว่าค่า t – ตาราง (1.7011) แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง งานใบตอง รายวิชาการงานอาชีพ 3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เป็นไปตามสมมติฐานของการศึกษา
    4. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง งานใบตอง รายวิชาการงานอาชีพ 3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.31) เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเป็นรายข้อเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ลำดับแรก พบว่า 1) เอกสารประกอบการเรียนรู้ทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ( = 4.64) 2) เอกสารประกอบการเรียนรู้ช่วยแก้ปัญหานักเรียนที่เรียนไม่ทันเพื่อนร่วมชั้นได้ ( = 4.50) และ 3) เอกสารประกอบการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ( = 4.43)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^