LASTEST NEWS

26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” ชี้นักเรียนยังจำเป็นต้องสวมแมส ​​​​​​​ 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” เตรียมพร้อมรับกฎหมายแก้ไขคำสั่ง คสช.19/2560 ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของศธ. 26 มิ.ย. 2565ปลัดมหาดไทยย้ำ ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เป็น ‘เครื่องแบบพระราชทาน’ สั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศให้การช่วยเหลือเด็ก 26 มิ.ย. 2565ย้ำบริหารจัดการดีก็ไม่ต้องยุบ-ควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก 26 มิ.ย. 2565สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เงินเดือน 35,330-58,080 บาท 26 มิ.ย. 2565โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ ที่ฟักฟรี! 26 มิ.ย. 2565ตัวอย่างใบรับรองผลการตรวจ ATK ด้วยตนเอง เพื่อยื่นใช้สอบรับราชการ บุคลากรฯ มาตรา 38ค.(2) 26 มิ.ย. 2565(เรียนจบครู แล้วบรรจุทันที) เปิดรับสมัครแล้ว! ทุนคุรุทายาท รุ่นที่ 20 รับวุฒิ ม.6/เทียบเท่า 26 มิ.ย. 2565โรงเรียนแสนทองวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย ตั้งแต่ 22-28 มิ.ย.2565 26 มิ.ย. 2565โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 24-30 มิ.ย.2565

รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภา

usericon

รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภา
ชื่อเรื่อง     รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ปีการศึกษา 2555
ผู้รายงาน     นางมัตณา พุ่มเล่ง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13
ปีที่รายงาน     ปีการศึกษา 2556

บทสรุป
    
รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการ จัดการศึกษาโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ปีการศึกษา 2555 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ และด้านผลผลิตของโครงการ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) มาใช้ในการประเมิน โดยใช้การประเมินในสามลักษณะ คือ การประเมินโดยใช้ แบบสอบถามที่ผู้รายงานได้สร้างขึ้น ใช้การประเมินผลการระดมทรัพยากรทางการศึกษาทั้ง 4 ด้าน และใช้ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ตามมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนตามสภาพจริง ในการประเมินครั้งนี้ กลุ่มที่ใช้ในการประเมิน ผู้ประเมินได้ใช้ประชากรและ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 696 คน ประกอบด้วย ครู จำนวน 63 คน นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 310 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 310 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จำนวน 6 ฉบับ ทุกฉบับผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยมีค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.87 – 0.97 แบบบันทึกข้อมูลตามสภาพจริงเกี่ยวกับปริมาณและคุณภาพของการระดมทรัพยากรทางการศึกษา จำนวน 4 ฉบับ และแบบบันทึกคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมิน ดังนี้
1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ปีการศึกษา 2555 ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมิน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( = 4.06 , S.D. = .25) และ ( = 3.86 , S.D. = .23) สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นตัวชี้วัด พบว่า ทุกประเด็นตัวชี้วัดมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ปีการศึกษา 2555 ตามความคิดเห็นของครู โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.06, S.D. = .12) สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นตัวชี้วัด พบว่า ทุกประเด็นตัวชี้วัดมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน
3.ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ปีการศึกษา 2555 ตามความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่ม พบว่า ทุกกลุ่มที่ประเมินมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ปีการศึกษา 2555 ได้แก่
4.1 ปริมาณและคุณภาพของการระดมทรัพยากรทางการศึกษาทั้ง 4 ด้าน
    4.1.1 ทรัพยากรด้านบุคคล โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขได้รับการสนับสนุนทรัพยากรด้านบุคคล ซึ่งครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ครู ผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน รวมถึงบุคคลฝ่ายต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือและสนับสนุนการ จัดการศึกษาของโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจำนวน 48 รายการ ส่งผลให้คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้น ผ่านเกณฑ์การประเมิน
    4.1.2 ทรัพยากรด้านการเงิน โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขได้รับการสนับสนุนทรัพยากรด้านการเงินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุน จำนวน 49 รายการ คิดเป็นเงิน 2,474,039 บาท ส่งผลให้คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้น ผ่านเกณฑ์การประเมิน
    4.1.3 ทรัพยากรด้านวัสดุ อุปกรณ์ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขได้รับการสนับสนุนทรัพยากร ด้านวัสดุ อุปกรณ์และอาคารสถานที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุน จำนวน 15 รายการ คิดเป็นมูลค่า 5,253,760 บาท ส่งผลให้คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้น ผ่านเกณฑ์การประเมิน
    4.1.4 ทรัพยากรด้านการจัดการ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สามารถบริหารจัดการโดยส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามโครงสร้างโรงเรียนนิติบุคคล ครอบคลุมทั้ง 4 งาน ได้แก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคลและงานบริหารทั่วไป อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้น ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.2 ผลการประเมินการมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ตามความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 โดยรวมทุกกลุ่มที่ประเมินการมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา อยู่ในระดับมาก สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่ม พบว่า ทุกกลุ่มที่ประเมินการมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา อยู่ในระดับมาก สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.3 ผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง 4 งาน ได้แก่ งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล และงานบริหารทั่วไป ตามความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 โดยรวมทุกกลุ่มที่ประเมินคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง 4 งาน อยู่ในระดับมาก สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่ม พบว่า ทุกกลุ่มที่ประเมินคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง 4 งาน อยู่ในระดับมาก สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.4 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ปีการศึกษา 2555 พบว่า ทุกมาตรฐานมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมากและ ดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการดำเนินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ปีการศึกษา 2555 โดยรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณา แต่ละกลุ่ม พบว่า ทุกกลุ่มที่ประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ข้อเสนอแนะ
    ในการประเมินโครงการครั้งนี้ ผู้รายงานขอเสนอแนะเป็น 2 แนวทาง คือ
    ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้ ได้แก่
    1. ควรจัดให้มีโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เพราะจะทำให้โรงเรียนมีความพร้อมด้านทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการและส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและผู้เรียนต่อไป
    2. ควรนำผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และนำข้อเสนอแนะที่ได้รับ มาเป็นข้อมูลในการกำหนดรูปแบบ และแนวทางในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียน
    3. ควรนำผลการประเมินโครงการเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานอื่น ๆ และเผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
    ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินและวิจัยครั้งต่อไป ได้แก่
    1. ควรนำรูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ไปประยุกต์ใช้ในการประเมินโครงการอื่น ๆ ของโรงเรียน เพื่อนำผลการประเมินที่ได้ไปใช้ในการวางแผน ปรับปรุง หาแนวทางพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สามารถยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ดีขึ้น
    2. ควรมีการศึกษาการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพในสถานศึกษาในเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
mattana 12 มี.ค. 2557 เวลา 22:49 น. 0 2,001
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^