LASTEST NEWS

25 พ.ค. 2563ไม่มีอุปกรณ์เรียนออนไลน์ไม่ต้องซื้อ กทม.ย้ำจะส่งครูติวให้ถึงบ้าน 25 พ.ค. 2563ข่าวดี! กศจ.นครราชสีมาเรียกบรรจุครูผู้ช่วยรอบที่ 9 จำนวน 367 อัตรา - รายงานตัว 1 มิ. ย.2563 24 พ.ค. 2563“นิด้าโพล” เผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “เรียนออนไลน์” ส่วนใหญ่ยังไม่เห็นด้วย 24 พ.ค. 2563สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู สมัครด้วยตนเอง/ทางเว็บไซต์ บัดนี้-19มิ.ย.2563 24 พ.ค. 2563ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานระดับ 4 ปีบัญชี 2563 สมัครออนไลน์บัดนี้-15มิ.ย.63 24 พ.ค. 2563สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการครู 16 อัตรา สมัคร 25-29 พ.ค.2563 24 พ.ค. 2563มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู รับวุฒิป.ตรีทุกสาขา 24 พ.ค. 2563กศจ.เพชรบูรณ์ เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2563 จำนวน 50 อัตรา 24 พ.ค. 2563เปิดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัดสอศ. ปีพ.ศ.2563 สมัคร 1-7มิ.ย.2563 24 พ.ค. 2563ดาวน์โหลด!! แบบรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ DLTV (สำหรับโรงเรียน) แก้ไขได้ ไฟล์ Word

พัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคาที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและ

usericon

ชื่อเรื่อง :    การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสม
    ด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
    สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    
ผู้วิจัย :    นางญาณินท์ พลับจีน
คำสำคัญ :    แบบฝึกทักษะ การอ่านและการเขียนคำ สระเปลี่ยนรูป สระลดรูป
ปี พ.ศ.    2559
    
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำ ที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นถึงร้อยละ 80 3) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

    ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 383 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/11 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต1 จำนวน 33 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป จำนวน 25 แผน 3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Devistion) หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะโดยพิจารณาเกณฑ์ที่ผ่าน 80% สถิติที่ใช้ใน การทดสอบสมมุติฐาน ทดสอบค่าที (Dependent t-test Sample) ผลการวิจัยพบว่า
1.    แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจำนวน 5 เล่ม
มีประสิทธิภาพ E1/E2 มีค่าเท่ากับ 92.13/90.61 โดยแบบฝึกทักษะทุกเล่มสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
E1/E2 เท่ากับ 80/80
2.    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1หลังจากเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น พบว่า ค่าที (Dependent t-test Sample) มีค่า 38.83 และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน(คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 18.12)สูงกว่าก่อนเรียน(คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.00) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.    ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
aj.yanin1 22 มิ.ย. 2560 เวลา 03:06 น. 0 795
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^