LASTEST NEWS

18 มิ.ย. 2561สพฐ./สอศ./กศน.และท้องถิ่น เปิดสอบพนักงานราชการครู และครูอัตราจ้าง 147 อัตรา สมัครบัดนี้เป็นต้นไป 18 มิ.ย. 2561สมาพันธ์ครูชายแดนใต้ วอนดูแลธุรการ รร. กว่า600 ชีวิตระส่ำหลัง"สพฐ."เลิกจ้าง 17 มิ.ย. 2561วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย รับสมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครู สมัคร18มิ.ย.-6ก.ค.2561 17 มิ.ย. 2561โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) รับสมัครครูอัตราจ้าง สมัครบัดนี้-27มิ.ย.2561 17 มิ.ย. 2561ตารางสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ. รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2561 17 มิ.ย. 2561รวมลิงค์ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2561 17 มิ.ย. 2561ศธจ.บุรีรัมย์ ประสงค์สอบครูผู้ช่วย 2561 จำนวน 146 อัตรา 17สาขาวิชา 17 มิ.ย. 2561ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมคูปองครู Credit ครูสุรีรัตน์ บุญหล้า 17 มิ.ย. 2561ดาวน์โหลดแนวข้อสอบครูผู้ช่วย พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ที่มักออกสอบ โดยยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์และติวอีสานดอทคอม 17 มิ.ย. 2561โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 เปิดรับสมัครสอบธุรการโรงเรียน (ครูธุรการ) วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา สมัคร18-24มิ.ย.61

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดสอบบรรจุเข้าทำงาน 1,607 อัตรา - รับสมัคร 30พฤษภาคม –10 มิถุนายน2556

  • 26 พ.ค. 2556 เวลา 00:27 น.
  • 71,194 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดสอบบรรจุเข้าทำงาน 1,607 อัตรา - รับสมัคร 30พฤษภาคม –10 มิถุนายน2556
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

การรถไฟแหงประเทศไทย เปิดสอบบรรจุเข้าทำงาน 1,607 อัตรา - รับสมัคร 30พฤษภาคม –10 มิถุนายน2556
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
 
ประกาศการรถไฟแหงประเทศไทย
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย 
ที่ไดรับการจางตอเนื่องรวมแลวไมนอยกวา 5 ป เพื่อบรรจุเขาทํางานในการรถไฟแหงประเทศไทย
 
ดวยการรถไฟแหงประเทศไทยไดอนุมัติใหฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจางเฉพาะงาน
ของการรถไฟแหงประเทศไทยที่ไดรับการจางตอเนื่องรวมแลวไมนอยกวา 5 ป   เพื่อบรรจุเขาทํางานในการรถไฟแหง
ประเทศไทยจํานวน1,607  อัตราซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
1. ตําแหนงที่จะบรรจุแตงตั้ง และเงินเดือนที่ไดรับ
สังกัดฝายการเดินรถ
1.1พนักงานการเดินรถ 4(เสมียนสถานี)  อัตราเงินเดือน7,010.-บาทจํานวน166อัตรา
 
1.2พนักงานการเดินรถ 2(เสมียนสถานี)  อัตราเงินเดือน6,270.-บาทจํานวน111 อัตรา
 
1.3พนักงานการบัญชี4    อัตราเงินเดือน7,010.-บาท    จํานวน    3อัตรา
 
1.4พนักงานขบวนรถ 4(พนักงานหามลอ)   อัตราเงินเดือน7,010.-บาท   จํานวน  94อัตรา
 
1.5พนักงานขบวนรถ 2(พนักงานหามลอ)  อัตราเงินเดือน6,270.-บาทจํานวน  62อัตรา
 
1.6พนักงานขบวนรถ 2(พนักงานรถนอน)  อัตราเงินเดือน6,270.-บาทจํานวน  49อัตรา
 
1.7พนักงานการเดินรถ 2(พนักงานคุมประแจฯ) อัตราเงินเดือน6,270.-บาท  จํานวน101อัตรา
 
1.8พนักงานการเดินรถ 2(พนักงานกั้นถนน)  อัตราเงินเดือน  6,270.-  บาท  จํานวน316อัตรา
 
สังกัดฝายการชางกล
1.9 พนักงานรถจักร 4  (ชางเครื่องชั้น 2)อัตราเงินเดือน7,010.-  บาทจํานวน299อัตรา  
 
1.10ชางฝมือ  2       อัตราเงินเดือน6,270.-  บาท  จํานวน167อัตรา
 
1.11ชางฝมือ  1       อัตราเงินเดือน6,270.-บาทจํานวน  8อัตรา
 
สังกัดฝายการชางโยธา
1.12พนักงานการบัญชี 4  อัตราเงินเดือน7,010.-  บาทจํานวน3อัตรา
 
1.13พนักงานบริหารงานทั่วไป 4    อัตราเงินเดือน7,010.-บาทจํานวน23อัตรา  
 
1.14พนักงานบริการ 2  (คนขับรถยนต)  อัตราเงินเดือน6,270.-  บาทจํานวน  3อัตรา  
 
1.15ชางฝมือ 1  (คนการชาง)    อัตราเงินเดือน6,270.-บาทจํานวน31อัตรา
 
1.16ชางฝมือ 1  (คนงาน)  อัตราเงินเดือน6,270.-บาทจํานวน44อัตรา
 
สังกัดฝายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
1.17พนักงานการบัญชี 4  อัตราเงินเดือน7,010.-  บาทจํานวน  3อัตรา
 
1.18พนักงานเทคนิค 4   อัตราเงินเดือน  7,010.-  บาทจํานวน49อัตรา
 
1.19พนักงานบริหารงานทั่วไป 4    อัตราเงินเดือน7,010.-บาทจํานวน14 อัตรา
 
1.20ชางฝมือ  2  อัตราเงินเดือน6,270.-  บาท  จํานวน61อัตรา

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดสอบบรรจุ


2. คุณสมบัติทั่วไปของผูมีสิทธิสมัครสอบมีดังนี้
2.1เปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย และไดรับการจางตอเนื่องรวมแลวไมนอยกวา 5 ป  
นับถึงวันปดรับสมัคร  ( 10  มิถุนายน  2556 )
2.2มีสัญชาติไทย
2.3อายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ และเปนไปตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามเอกสารแนบทายประกาศ
2.4เปนผูเลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธิ์ใจ
2.5ไมเปนผูไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย 
โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม โรคยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
2.6ไมเปนผูอยูในระหวางถูกพักราชการ  หรือถูกพักงานในรัฐวิสาหกิจใดๆ
2.7ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
2.8ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว
2.9ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย
2.10 ไมเปนผูอยูในระหวางสอบสวนทางวินัยของการรถไฟฯ ไมวากรณีใด ๆ
2.11ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกหรืออาญาที่หนักกวาจําคุก เวนแต
ความผิดที่เปนลหุโทษ หรือความผิดที่กําหนดโทษขั้นลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
2.12ไมเปนผูเคยถูกลงโทษเพราะประพฤติชั่วถึงตองออกจากราชการ หรือจากองคการของรัฐบาล    
องคการสาธารณะ เทศบาลหรือสุขาภิบาล
2.13ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออกจากราชการ หรือ จากงานรัฐวิสาหกิจใดๆ เพราะกระทําผิดวินัย
2.14ไมเปนผูเคยถูกลงโทษปลดออกจากราชการ หรือจากงานรัฐวิสาหกิจใดๆ 
2.15ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออกจากราชการ หรือจากงานรัฐวิสาหกิจใดๆ 
2.16ตองสามารถทํางานใหแกการรถไฟแหงประเทศไทยไดเต็มเวลา
2.17ไมเปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง

3. การรับสมัครสอบ
3.1 การรถไฟแหงประเทศไทยจะดําเนินการรับสมัครสอบทางอินเทอรเน็ต (Internet) ที่เว็บไซต 
มิถุนายน2556ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการโดยมีขั้นตอน ดังนี้
      3.1.1 ใหผูสมัครสอบเขาไปที่เว็บไซตการรถไฟแหงประเทศไทยwww.railway.co.thหัวขอ 
“กรอกใบสมัคร”  หรือ http://railway.thaijobjob.com
      3.1.2 ใหกรอกขอความในใบสมัครใหถูกตองครบถวน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะ
กําหนดแบบฟอรมการชําระเงินผานเคานเตอร บมจ. ธนาคารกรุงไทย ใหโดยอัตโนมัติ
      3.1.3 ใหพิมพแบบฟอรมการชําระเงินในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผน เพื่อนําไปชําระเงิน หรือ
หากไมมีเครื่องพิมพในขณะนั้น ใหทําการบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกขอมูล เชน Diskette หรือ 
Flash Drive เปนตน เพื่อนําไปพิมพภายหลัง 
 
ในกรณีที่ไมสามารถพิมพแบบฟอรมการชําระเงินหรือบันทึกขอมูลได ผูสมัครสอบสามารถเขาไปพิมพแบบฟอรมการชําระเงิน หรือบันทึกขอมูลลงในสื่อบันทึกขอมูลใหมไดอีก แตไมสามารถแกไขขอมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณแลวได

3.2ใหผูสมัครสอบนําแบบฟอรมการชําระเงิน (ตามขอ 3.1.3)ไปชําระเงินเฉพาะที่เคานเตอร 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศไทย ตั้งแตวันที่ 30 พฤษภาคม –11 มิถุนายน  2556
ภายในวันและเวลาทําการของธนาคารและใหเก็บหลักฐานการชําระเงินไวเปนหลักฐานดวย  การสมัครสอบจะมี
ผลสมบูรณเมื่อชําระคาธรรมเนียมการสมัครสอบภายในวันและเวลาที่กําหนด
 
3.3 ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 180 บาท ซึ่งประกอบดวย
(1) คาธรรมเนียมสอบ   จํานวน 150 บาท
(2) คาธรรมเนียมธนาคารและคาบริการทางอินเทอรเน็ต (Internet) จํานวน 30 บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ)
 
ทั้งนี้ เงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบเมื่อชําระแลวจะไมคืนใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 
3.4 ผูสมัครสอบนําหลักฐานการชําระเงิน มาแสดงขอหนังสือรับรองการทํางานเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย และไดรับการจางตอเนื่องรวมแลวไมนอยกวา 5 ปนับถึงวันปดรับสมัคร(10 มิถุนายน  2556)จากผูบังคับบัญชาตนสังกัดตั้งแตระดับหัวหนางาน/แผนกขึ้นไปใหตรวจสอบอายุการจางใหถูกตองกอนลงนามรับรอง(หากหนังสือรับรองดังกลาวเปนเท็จถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและมีความผิดทางวินัย  ผูลงนามรับรองจักตองรับผิดชอบดวย)  เสนอตอฝาย/สํานักงานตนสังกัดโดยตรง  เพื่อใหฝาย/สํานักงานรวบรวมนําสงใหกองการบุคคล ฝายบริหารงานบุคคลทั้งนี้หนังสือรับรองฯ จะตองถึงกองการบุคคล ฝายบริหารงานบุคคลภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2556 เทานั้น  โดยนับจากวันที่ประทับตราหนังสือรับของกองการบุคคล  ฝายบริหารงานบุคคล  หากสงหนังสือรับรองลาชากวากําหนดจะไมพิจารณาทุกกรณี
 
หากตรวจสอบแลวพบวาผูสมัครสอบคนใดไมไดยื่น/นําสง/ยื่นลาชากวาที่กําหนด (หลังจากวันที่ 20 มิถุนายน 2556)หนังสือรับรองการทํางานเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย และไดรับการจางตอเนื่องรวมแลวไมนอยกวา 5 ปนับถึงวันปดรับสมัคร( 10 มิถุนายน  2556 )ตามขอ 3.4การรถไฟแหงประเทศไทยจะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแตตน จะไมมีสิทธิไดรับการบรรจุ/แตงตั้ง และไมมีสิทธิเรียกรองไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกด้านล่าง
ไฟล์แนบ : http://railway.thaijobjob.com/a2105.pdf

ข้อมูลการติดต่อ
การรถไฟแห่งประเทศไทย เลขที่ 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
สอบถามข้อมูลการรถไฟแห่งประเทศไทย (Call Center) สายด่วน  1690

 
Advertisement
Advertisement

Advertisement

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ : การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดสอบบรรจุเข้าทำงาน 1,607 อัตรา - รับสมัคร 30พฤษภาคม –10 มิถุนายน2556

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^