LASTEST NEWS

23 ก.ย. 2560ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6052 เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 23 ก.ย. 2560คลังเล็งขึ้นเงินเดือน ข้าราชการชั้นผู้น้อย 23 ก.ย. 2560ข้าราชการ 6 หมื่นคนเบี้ยวจ่ายหนี้กยศ.เจอหักเงินเดือนม.ค.2561 21 ก.ย. 2560ก.ค.ศ.มีมติอนุมัติจัดสรรคืน ตำแหน่งครูผู้ช่วย 20,039 อัตรา 21 ก.ย. 2560ผลประชุม ก.ค.ศ. 14/2560 วันที่ 20 กันยายน 2560 21 ก.ย. 2560จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการครู ทันที! ทุนสควค.ปี2561 รับสมัครทั้งผู้มีวุฒิครู/ไม่มีวุฒิครู 541อัตรา 21 ก.ย. 2560ประกาศแล้ว! รับสมัครทุนสควค.ปี2561 (สมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้-30พ.ย.60) 21 ก.ย. 2560แชร์เลย! ไม่ต้องผ่านภาค ก 6 อัตรา วุฒิป.ตรีทุกสาขา 18,000บ./เดือน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 21 ก.ย. 2560เกือบไม่ได้บำนาญ 21 ก.ย. 2560กยศ.ตรวจสอบนศ.ปลอมบัตรผู้ค้ำ

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดสอบบรรจุเข้าทำงาน 1,607 อัตรา - รับสมัคร 30พฤษภาคม –10 มิถุนายน2556

  • 26 พ.ค. 2556 เวลา 00:27 น.
  • 70,545 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดสอบบรรจุเข้าทำงาน 1,607 อัตรา - รับสมัคร 30พฤษภาคม –10 มิถุนายน2556

Advertisement
เพิ่มเราเป็นเพื่อนใน Line กดเลย!

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

การรถไฟแหงประเทศไทย เปิดสอบบรรจุเข้าทำงาน 1,607 อัตรา - รับสมัคร 30พฤษภาคม –10 มิถุนายน2556
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
 
ประกาศการรถไฟแหงประเทศไทย
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย 
ที่ไดรับการจางตอเนื่องรวมแลวไมนอยกวา 5 ป เพื่อบรรจุเขาทํางานในการรถไฟแหงประเทศไทย
 
ดวยการรถไฟแหงประเทศไทยไดอนุมัติใหฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจางเฉพาะงาน
ของการรถไฟแหงประเทศไทยที่ไดรับการจางตอเนื่องรวมแลวไมนอยกวา 5 ป   เพื่อบรรจุเขาทํางานในการรถไฟแหง
ประเทศไทยจํานวน1,607  อัตราซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
1. ตําแหนงที่จะบรรจุแตงตั้ง และเงินเดือนที่ไดรับ
สังกัดฝายการเดินรถ
1.1พนักงานการเดินรถ 4(เสมียนสถานี)  อัตราเงินเดือน7,010.-บาทจํานวน166อัตรา
 
1.2พนักงานการเดินรถ 2(เสมียนสถานี)  อัตราเงินเดือน6,270.-บาทจํานวน111 อัตรา
 
1.3พนักงานการบัญชี4    อัตราเงินเดือน7,010.-บาท    จํานวน    3อัตรา
 
1.4พนักงานขบวนรถ 4(พนักงานหามลอ)   อัตราเงินเดือน7,010.-บาท   จํานวน  94อัตรา
 
1.5พนักงานขบวนรถ 2(พนักงานหามลอ)  อัตราเงินเดือน6,270.-บาทจํานวน  62อัตรา
 
1.6พนักงานขบวนรถ 2(พนักงานรถนอน)  อัตราเงินเดือน6,270.-บาทจํานวน  49อัตรา
 
1.7พนักงานการเดินรถ 2(พนักงานคุมประแจฯ) อัตราเงินเดือน6,270.-บาท  จํานวน101อัตรา
 
1.8พนักงานการเดินรถ 2(พนักงานกั้นถนน)  อัตราเงินเดือน  6,270.-  บาท  จํานวน316อัตรา
 
สังกัดฝายการชางกล
1.9 พนักงานรถจักร 4  (ชางเครื่องชั้น 2)อัตราเงินเดือน7,010.-  บาทจํานวน299อัตรา  
 
1.10ชางฝมือ  2       อัตราเงินเดือน6,270.-  บาท  จํานวน167อัตรา
 
1.11ชางฝมือ  1       อัตราเงินเดือน6,270.-บาทจํานวน  8อัตรา
 
สังกัดฝายการชางโยธา
1.12พนักงานการบัญชี 4  อัตราเงินเดือน7,010.-  บาทจํานวน3อัตรา
 
1.13พนักงานบริหารงานทั่วไป 4    อัตราเงินเดือน7,010.-บาทจํานวน23อัตรา  
 
1.14พนักงานบริการ 2  (คนขับรถยนต)  อัตราเงินเดือน6,270.-  บาทจํานวน  3อัตรา  
 
1.15ชางฝมือ 1  (คนการชาง)    อัตราเงินเดือน6,270.-บาทจํานวน31อัตรา
 
1.16ชางฝมือ 1  (คนงาน)  อัตราเงินเดือน6,270.-บาทจํานวน44อัตรา
 
สังกัดฝายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
1.17พนักงานการบัญชี 4  อัตราเงินเดือน7,010.-  บาทจํานวน  3อัตรา
 
1.18พนักงานเทคนิค 4   อัตราเงินเดือน  7,010.-  บาทจํานวน49อัตรา
 
1.19พนักงานบริหารงานทั่วไป 4    อัตราเงินเดือน7,010.-บาทจํานวน14 อัตรา
 
1.20ชางฝมือ  2  อัตราเงินเดือน6,270.-  บาท  จํานวน61อัตรา

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดสอบบรรจุ


2. คุณสมบัติทั่วไปของผูมีสิทธิสมัครสอบมีดังนี้
2.1เปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย และไดรับการจางตอเนื่องรวมแลวไมนอยกวา 5 ป  
นับถึงวันปดรับสมัคร  ( 10  มิถุนายน  2556 )
2.2มีสัญชาติไทย
2.3อายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ และเปนไปตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามเอกสารแนบทายประกาศ
2.4เปนผูเลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธิ์ใจ
2.5ไมเปนผูไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย 
โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม โรคยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
2.6ไมเปนผูอยูในระหวางถูกพักราชการ  หรือถูกพักงานในรัฐวิสาหกิจใดๆ
2.7ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
2.8ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว
2.9ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย
2.10 ไมเปนผูอยูในระหวางสอบสวนทางวินัยของการรถไฟฯ ไมวากรณีใด ๆ
2.11ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกหรืออาญาที่หนักกวาจําคุก เวนแต
ความผิดที่เปนลหุโทษ หรือความผิดที่กําหนดโทษขั้นลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
2.12ไมเปนผูเคยถูกลงโทษเพราะประพฤติชั่วถึงตองออกจากราชการ หรือจากองคการของรัฐบาล    
องคการสาธารณะ เทศบาลหรือสุขาภิบาล
2.13ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออกจากราชการ หรือ จากงานรัฐวิสาหกิจใดๆ เพราะกระทําผิดวินัย
2.14ไมเปนผูเคยถูกลงโทษปลดออกจากราชการ หรือจากงานรัฐวิสาหกิจใดๆ 
2.15ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออกจากราชการ หรือจากงานรัฐวิสาหกิจใดๆ 
2.16ตองสามารถทํางานใหแกการรถไฟแหงประเทศไทยไดเต็มเวลา
2.17ไมเปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง

3. การรับสมัครสอบ
3.1 การรถไฟแหงประเทศไทยจะดําเนินการรับสมัครสอบทางอินเทอรเน็ต (Internet) ที่เว็บไซต 
มิถุนายน2556ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการโดยมีขั้นตอน ดังนี้
      3.1.1 ใหผูสมัครสอบเขาไปที่เว็บไซตการรถไฟแหงประเทศไทยwww.railway.co.thหัวขอ 
“กรอกใบสมัคร”  หรือ http://railway.thaijobjob.com
      3.1.2 ใหกรอกขอความในใบสมัครใหถูกตองครบถวน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะ
กําหนดแบบฟอรมการชําระเงินผานเคานเตอร บมจ. ธนาคารกรุงไทย ใหโดยอัตโนมัติ
      3.1.3 ใหพิมพแบบฟอรมการชําระเงินในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผน เพื่อนําไปชําระเงิน หรือ
หากไมมีเครื่องพิมพในขณะนั้น ใหทําการบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกขอมูล เชน Diskette หรือ 
Flash Drive เปนตน เพื่อนําไปพิมพภายหลัง 
 
ในกรณีที่ไมสามารถพิมพแบบฟอรมการชําระเงินหรือบันทึกขอมูลได ผูสมัครสอบสามารถเขาไปพิมพแบบฟอรมการชําระเงิน หรือบันทึกขอมูลลงในสื่อบันทึกขอมูลใหมไดอีก แตไมสามารถแกไขขอมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณแลวได

3.2ใหผูสมัครสอบนําแบบฟอรมการชําระเงิน (ตามขอ 3.1.3)ไปชําระเงินเฉพาะที่เคานเตอร 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศไทย ตั้งแตวันที่ 30 พฤษภาคม –11 มิถุนายน  2556
ภายในวันและเวลาทําการของธนาคารและใหเก็บหลักฐานการชําระเงินไวเปนหลักฐานดวย  การสมัครสอบจะมี
ผลสมบูรณเมื่อชําระคาธรรมเนียมการสมัครสอบภายในวันและเวลาที่กําหนด
 
3.3 ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 180 บาท ซึ่งประกอบดวย
(1) คาธรรมเนียมสอบ   จํานวน 150 บาท
(2) คาธรรมเนียมธนาคารและคาบริการทางอินเทอรเน็ต (Internet) จํานวน 30 บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ)
 
ทั้งนี้ เงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบเมื่อชําระแลวจะไมคืนใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 
3.4 ผูสมัครสอบนําหลักฐานการชําระเงิน มาแสดงขอหนังสือรับรองการทํางานเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย และไดรับการจางตอเนื่องรวมแลวไมนอยกวา 5 ปนับถึงวันปดรับสมัคร(10 มิถุนายน  2556)จากผูบังคับบัญชาตนสังกัดตั้งแตระดับหัวหนางาน/แผนกขึ้นไปใหตรวจสอบอายุการจางใหถูกตองกอนลงนามรับรอง(หากหนังสือรับรองดังกลาวเปนเท็จถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและมีความผิดทางวินัย  ผูลงนามรับรองจักตองรับผิดชอบดวย)  เสนอตอฝาย/สํานักงานตนสังกัดโดยตรง  เพื่อใหฝาย/สํานักงานรวบรวมนําสงใหกองการบุคคล ฝายบริหารงานบุคคลทั้งนี้หนังสือรับรองฯ จะตองถึงกองการบุคคล ฝายบริหารงานบุคคลภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2556 เทานั้น  โดยนับจากวันที่ประทับตราหนังสือรับของกองการบุคคล  ฝายบริหารงานบุคคล  หากสงหนังสือรับรองลาชากวากําหนดจะไมพิจารณาทุกกรณี
 
หากตรวจสอบแลวพบวาผูสมัครสอบคนใดไมไดยื่น/นําสง/ยื่นลาชากวาที่กําหนด (หลังจากวันที่ 20 มิถุนายน 2556)หนังสือรับรองการทํางานเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย และไดรับการจางตอเนื่องรวมแลวไมนอยกวา 5 ปนับถึงวันปดรับสมัคร( 10 มิถุนายน  2556 )ตามขอ 3.4การรถไฟแหงประเทศไทยจะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแตตน จะไมมีสิทธิไดรับการบรรจุ/แตงตั้ง และไมมีสิทธิเรียกรองไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกด้านล่าง
ไฟล์แนบ : http://railway.thaijobjob.com/a2105.pdf

ข้อมูลการติดต่อ
การรถไฟแห่งประเทศไทย เลขที่ 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
สอบถามข้อมูลการรถไฟแห่งประเทศไทย (Call Center) สายด่วน  1690

 
Advertisement
ติดตามข่าว บน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !

Advertisement

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ : การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดสอบบรรจุเข้าทำงาน 1,607 อัตรา - รับสมัคร 30พฤษภาคม –10 มิถุนายน2556

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^