LASTEST NEWS

10 มิ.ย. 2566สพป.นครราชสีมา เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 10 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 ทั่วประเทศ 10 มิ.ย. 2566สพม.นครพนม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 10 มิ.ย. 2566สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 10 มิ.ย. 2566สพป.นครพนม เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 10 มิ.ย. 2566สพม.นครปฐม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 10 มิ.ย. 2566สพป.นครปฐม เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 10 มิ.ย. 2566สพป.นครปฐม เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 10 มิ.ย. 2566สพม.ปราจีนบุรี นครนายก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 10 มิ.ย. 2566สพม.ตาก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566

โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ รับสมัครพนักงานราชการครู จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท

  • 01 เม.ย. 2566 เวลา 16:20 น.
  • 7,083
โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ รับสมัครพนักงานราชการครู จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ รับสมัครพนักงานราชการครู จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 5-12 เมษายน 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่

ประกาศโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนจึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ที่เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรตามกลุ่มวิชา ดังนี้
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1. การจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. การจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4. การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
5. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ค่าตอบแทน 18,000 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2549 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2554)
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการพลเรือน
5. ไม่เป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการในการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะการกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกิน 5 ปี
7. ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น

2.2 คุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ประกอบด้วย สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก ดังต่อไปนี้
(1) สังคมศึกษา/สังคมวิทยา
(2) การสอนสังคมศึกษา
(3) การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา
(4) พัฒนาสังคม
(5) สังคมศาสตร์/สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
(6) สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
(7) ไทยคดีศึกษา
(8) สังคมศาสตร์การพัฒนา

(9) ประวัติศาสตร์/ประวัติศาสตร์สังคม
(10) ภูมิศาสตร์/ภูมิศาสตร์ศึกษา
(11) วัฒนธรรมศึกษา
(12) รัฐประศาสนศาสตร์
(13) รัฐศาสตร์
(14) ศาสนาเปรียบเทียบ
(15) ประชากรศึกษา
(16) สังคมวิทยา และมนุษยวิทยา

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วนตามที่กำหนด ได้ที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566 ถึง 12 เมษายน พ.ศ. 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 น - 16.30 น. ณ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่
 
  • 01 เม.ย. 2566 เวลา 16:20 น.
  • 7,083

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <