LASTEST NEWS

28 พ.ค. 2566เช็ก 50 เขตพื้นที่ รับสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ. 2566 โดยใช้ระบบออนไลน์ 28 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 28 พ.ค. 2566สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 28 พ.ค. 2566สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 28 พ.ค. 2566สพป.มุกดาหาร ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 28 พ.ค. 2566สพป.ภูเก็ต ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 28 พ.ค. 2566สพป.มหาสารคาม เขต 3 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 28 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 28 พ.ค. 2566สพม.ปราจีนบุรี นครนายก ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 28 พ.ค. 2566สพป.ตรัง เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566

สพม.เพชรบูรณ์ รับสมัครธุรการโรงเรียน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,000.-บาท

  • 09 มี.ค. 2566 เวลา 21:43 น.
  • 5,338
สพม.เพชรบูรณ์ รับสมัครธุรการโรงเรียน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพม.เพชรบูรณ์ รับสมัครธุรการโรงเรียน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 15 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน แทนตำแหน่งว่างที่มีอยู่ จำนวน 2 ตำแหน่ง
เพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปตามแนวปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 269 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารจัดการอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 512/2559 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน รายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
      1.1 ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน
      1.2 ค่าตอบแทน 15,000 บาท
      1.3 สถานที่ปฏิบัติงาน
            1) โรงเรียนชนแดนวิทยาคม อำเภอชนแดน จำนวน 1 อัตรา
            2) โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม อำเภอหล่มสัก จำนวน 1 อัตรา
1.4 ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ทั้งนี้ไม่มีข้อผูกพันที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ หรือข้าราชการแต่อย่างใด

2. ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
      2.1 งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ รวมทั้งระบบ E- Office
      2.2 งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
      2.3 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสำรวจและบันทึกข้อมูลการจัดทำรายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
      2.4 งานประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่นๆ ชุมชนและท้องถิ่นการให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ
      2.5 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2. คุณสมบัติที่รับสมัคร
      2.1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก
            1) มีสัญชาติไทย
            2 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดบีบริบูรณ์
            3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
            4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
            5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
            6) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 ดังนี้
                (ก)โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
                (ข) วัณโรคในระยะอันตราย
                (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่อาการปรากฏเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
                (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
                (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
            7) ไม่เป็นผู้ถูกสั่งพักราชการหรือเป็นผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือกฎหมายอื่น
            8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
            9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
            10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
            11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
            12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
            13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
            14) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
            15) ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร

      2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
            1) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทุกสาขา
            2) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานสารบรรณ และการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่

3. กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 15 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

สอบถามเพิ่มโทรศัพท์  056-029365 ต่อ 03
  • 09 มี.ค. 2566 เวลา 21:43 น.
  • 5,338

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <