LASTEST NEWS

24 ก.ย. 2566โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครครูผู้สอนและพนักงานจ้าง 46 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้- 27 กันยายน 2566 24 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 24 ก.ย. 2566กรมป่าไม้ เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ 69 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้-16 ตุลาคม 2566 24 ก.ย. 2566อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี รับสมัครงาน 184 อัตรา 24 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 24 ก.ย. 2566บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 174 อัตรา สมัครบัดนี้-10 ต.ค.2566 24 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 24 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 สพม.เพชรบุรี - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 2 สพม.เพชรบุรี 23 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.กาญจนบุรี เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 23 ก.ย. 2566ข้าราชการเกษียณปีนี้ 21,233 ราย รับคนละ 1.3 ล้านบาท! กบข. เตรียมจ่ายเงิน 2.7 หมื่นล้าน

#จบแล้วบรรจุเป็นครู  ทุนเอราวัณ รับสมัครนักเรียนม.6 จำนวน 50 คน เรียนป.ตรี สมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 28 ก.พ.66

  • 28 ม.ค. 2566 เวลา 02:18 น.
  • 10,564
#จบแล้วบรรจุเป็นครู  ทุนเอราวัณ รับสมัครนักเรียนม.6 จำนวน 50 คน เรียนป.ตรี สมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 28 ก.พ.66

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

#จบแล้วบรรจุเป็นครู  ทุนเอราวัณ รับสมัครนักเรียนม.6 จำนวน 50 คน เรียนป.ตรี สมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก กรุงเทพมหานคร

ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา
โครงการทุนเอราวัณ ประจําปีการศึกษา 2566

ด้วยกรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทางการศึกษา โดยมีเป้าหมายคือนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร หรือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการกรุงเทพมหานคร หรือบุคลากรกรุงเทพมหานครที่รับราชการต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปีเพื่อเข้ารับเงินทุนการศึกษาในโครงการทุนเอราวัณ

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 17 แห่งระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับทุนและการจ่ายเงินทุนการศึกษาแก่บุคคล เพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการศึกษา พ.ศ. 2560 จึงประกาศรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา โครงการทุนเอราวัณ ประจําปีการศึกษา 2566 จํานวน 50 ทุน ทุนละ 100,000 บาท/คน/ปี โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครขอรับเงินทุนการศึกษา

1. มีสัญชาติไทย และบิดาหรือมารดามีภูมิลําเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครบิดาหรือมารดามีภูมิลําเนาในกรุงเทพมหานคร หมายถึง บิดาหรือมารดาต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านในกรุงเทพมหานคร ถึงวันที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก

2. กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม นับตั้งแต่ภาคต้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงภาคต้นของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่ต่ำกว่า 2.50 และต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
3. กําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดอื่น ที่เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือบุคลากรกรุงเทพมหานครที่รับราชการต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมนับตั้งแต่ภาคต้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงภาคต้นของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่ต่ำกว่า 2.50
4. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามที่กรุงเทพมหานครและสถาบันการศึกษากําหนด
5. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีลักษณะเป็นผู้นําที่ดี มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม โดยมีหนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บริหารสถานศึกษา
6. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ และหรือเป็นโรคที่จะเบียดเบียน หรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
7. ไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องทํางานให้ส่วนราชการ หน่วยงานหรือองค์การของรัฐหรือกับบุคคลอื่นใด เมื่อสําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษาแล้ว
8. ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการรับเงินทุนการศึกษาอื่นจากกรุงเทพมหานคร

เอกสาร/หลักฐานประกอบการรับสมัคร
1. ใบสมัคร
2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 1 รูป
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
4. สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน จํานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
5. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและของบิดามารดา อย่างละ 1 ฉบับ
6. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 1 ฉบับ
7. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ
8. ใบรับรองแพทย์จํานวน 1 ฉบับ
9. กรณีเป็นบุตรข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือบุคลากรกรุงเทพมหานคร ให้แนบหนังสือรับรอง
การเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร หรือบุคลากรกรุงเทพมหานครที่รับราชการต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี
10. สําเนาทะเบียนสมรสของบิดามารดา จํานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

เกณฑ์การคัดเลือก
1. พิจารณาจากเอกสารหลักฐานตามประกาศรับสมัคร
2. พิจารณาจากผลคะแนนการทดสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ดังนี้
2.1 TGAT (Thai General Aptitude Test) การสอบวัดสมรรถนะทั่วไป
2.2 TPAT5 (Thai Professional Aptitude Test) การสอบวัดความถนัดวิชาชีพ
2.3 A-Level (Applied Knowledge Level) วิชาสามัญ : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
3. พิจารณาจากการสัมภาษณ์ของคณะกรรมการคัดเลือก

ระยะเวลาและวิธีการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร ตามข้อ 1 - 10 ด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 13 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมศิริภัสราภรณ์ชั้น 1 สํานักการศึกษา ในวันทําการ เวลา 09.00 – 15.30 น. ค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ค่าธรรมเนียมการสมัคร และค่าใช้จ่ายในการสมัครที่ผู้สมัครได้ชําระก่อนการได้รับการคัดเลือก

เป็นผู้รับเงินทุนการศึกษา ไม่สามารถขอเบิกจ่ายกับกรุงเทพมหานครได้การเลือกสถาบันการศึกษา

ผู้สมัครสามารถสมัครได้1 สถาบันการศึกษา/สาขาวิชาเอก โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กรุงเทพมหานครและสถาบันการศึกษากําหนด

ข้อผูกพันในการรับเงินทุนการศึกษา

ผู้รับเงินทุนการศึกษาจะต้องทําสัญญากับกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ค้ำประกันว่า
(1) กรณีเรียนไม่สําเร็จการศึกษา เนื่องจากลาออกระหว่างการศึกษา หรือถูกให้ออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษา ถูกพักการศึกษา ต้องชดใช้เงินทุนการศึกษาคืนกรุงเทพมหานครเป็นจํานวนสองเท่าของทุนการศึกษาที่รับไป เว้นแต่กรณี ไม่สําเร็จการศึกษาเพราะถึงแก่ความตาย หรือลาออกเนื่องจากเจ็บป่วยทุพพลภาพ วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบโดยความเห็นของแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ

(2) เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้ว ต้องยินยอมเข้าปฏิบัติราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี ถ้าไม่สามารถปฏิบัติราชการได้จะยินยอมชดใช้เงินทุนการศึกษา คืนต่อกรุงเทพมหานครเป็นจํานวนสองเท่าของทุนการศึกษาที่รับไป เว้นแต่กรณีที่ทางกรุงเทพมหานครไม่ต้องการ หรือไม่แจ้งให้เข้าปฏิบัติราชการภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาถึงแก่ความตาย หรือลาออกเนื่องจากเจ็บป่วย ทุพพลภาพ วิกลจริต จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบโดยความเห็นแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถกรณีที่นักศึกษาผู้ได้รับเงินทุนการศึกษายินยอมกลับไปปฏิบัติราชการแต่ไม่ครบกําหนดเวลาตามเงื่อนไขในสัญญา ให้ชดใช้เงินทุนการศึกษาในฐานะเป็นผู้ผิดสัญญาคืนต่อกรุงเทพมหานครตามส่วนของระยะเวลาที่มิได้กลับเข้ารับราชการ

การชดใช้เงินทุนการศึกษาคืนจะต้องชําระให้เสร็จสิ้นภายในเวลาหนึ่งปี นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้ใช้เงินทุนการศึกษาคืน หรือตามระยะเวลาที่กรุงเทพมหานครกําหนด

สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จํานวน 11 สถาบัน ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม
  • 28 ม.ค. 2566 เวลา 02:18 น.
  • 10,564

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <